Migration Assistant

Aby zobaczyć, które ustawienia są objęte migracją przy użyciu Migration Assistant, należy wyświetlić porównanie Migration Assistant i Migration Tool.

Wymagania wstępne serwera ESMC

1.Aby można było zainstalować i skonfigurować program Microsoft SQL Server Express, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

Konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Microsoft .NET Framework 4. Można to zrobić przy użyciu Kreatora dodawania ról i funkcji (jak pokazano poniżej). Środowisko .NET jest wymagane tylko do instalacji MS SQL Server Express.

install_net_framework

Wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Java/OpenJDK.

warning

Ostrzeżenie

Począwszy od stycznia 2019 r., publiczne aktualizacje środowiska Oracle JAVA SE 8 do użytku biznesowego, komercyjnego lub produkcyjnego będą wymagać licencji komercyjnej. Jeśli nie chcesz kupować subskrypcji środowiska JAVA SE, możesz skorzystać z tego przewodnika i przejść na bezpłatną alternatywę, instalując jedno z rozwiązań z listy obsługiwanych edycji Java.

2.Aby można było użyć istniejącej już instancji programu MySQL lub SQL Server, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne.

Wymagania wstępne dotyczące Migration Assistant

Należy dopilnować, aby program ERA 5.x zawierał licencje na wszystkie produkty na komputerach klienckich. Można to zrobić następująco:

Kliknij komputer kliencki i wybierz kolejno opcje Żądanie danych > Zażądaj konfiguracji. Do serwera ERA zostaną wysłane ustawienia z produktu do obsługi punktu końcowego zainstalowanego na komputerze klienckim.

Utwórz nowe zadanie konfiguracji. Wybierz kolejno pozycje Aktualizuj > Profile > Ustawienia, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Serwer Opcje, kliknij kartę Aktualizacje i wpisz nazwę użytkownika aktualizacji.

 

Przeprowadzanie migracji danych przy użyciu Migration Assistant

important

WAŻNE

Przed uruchomieniem ESET Migration Assistant należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

1.Pobierz ESET Migration Assistant z witryny internetowej firmy ESET.

2.W trakcie procesu migracji Migration Assistant automatycznie pobierze instalator kompleksowy programu ESMC.

Krok opcjonalny: Jeśli chcesz skorzystać z zapisanego lokalnie instalatora kompleksowego programu ESMC, wykonaj poniższe kroki:

note

Uwaga

Migration Assistant nie będzie działać, jeśli komputer jest w trybie offline — weryfikuje on lokalne instalatory względem repozytorium online.

a.Pobierz instalator kompleksowy ESMC z witryny internetowej firmy ESET. Wybierz odpowiedni pakiet dla używanego środowiska.

b.Rozpakuj plik .zip zawierający instalator kompleksowy.

c.Skopiuj folder installers znajdujący się w folderze instalatora kompleksowego (x64) do folderu migrationassistant_win32.

3.Przejdź do folderu migrationassistant_win32 i uruchom aplikację Migration Assistant, klikając ją dwukrotnie. Wyświetl się kreator ESET Migration Assistant.

4.Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby przed kontynuowaniem zmień ustawienia języka w menu rozwijanym Język.
Migration_assistant_1

5.Zaakceptuj umowę EULA i kliknij przycisk Dalej.

6.Jeśli zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz zaznaczyć pole wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu.

7.W sekcji Aktualizacja Migration Assistant sprawdza, czy są dostępne aktualizacje. Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji tego programu.

Migration_assistant_2

8. W sekcji Wykrywanie Migration Assistant sprawdza konfigurację serwera ERA. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, postępując zgodnie ze wszystkimi zaleceniami podanymi w Migration Assistant.

note

Uwaga

Migration Assistant zatrzymuje usługę serwera ERA w wersji 5.x. Jeśli postanowisz anulować Migration Assistant, musisz ręcznie uruchomić usługę serwera ERA.

Migration_assistant_3

9. W oknie Konfiguracja możesz pobrać raport dotyczący konfiguracji programu ERA 5.x w formacie html.

Migration_assistant_4

10. Przejrzyj nową konfigurację programu ESMC i dostosuj ją. Możesz w tym celu skorzystać z zaleceń Migration Assistant.

Migration_assistant_5

11. W oknie Typ wdrożenia wybierz opcję Instalacja na miejscu.

note

Uwaga

Migration Assistant obsługuje jedynie migrację na inny serwer z systemem Windows (fizyczny lub wirtualny). Inne opcje wdrożenia są niedostępne.

Migration_assistant_6

12. W oknie System operacyjny wybierz pozycję Microsoft Windows (zalecane).

Migration_assistant_7

13. W oknie Serwer proxy HTTP wybierz opcję określającą sposób pobierania aktualizacji na komputery klienckie.

Migration_assistant_8

14. Zaznacz pola wyboru licencji, które chcesz poddać migracji, i kliknij przycisk Dalej.

15. Zaznacz pola wyboru wszystkich polityk, które chcesz poddać migracji, i kliknij przycisk Dalej.

16. Zostanie wyświetlone okno Instalacja. W tym kroku są dostępne dwie możliwości:

Kontynuacja instalacji programu ESMC 7.2 na tym samym komputerze przez kliknięcie przycisku Dalej.

Zamknięcie kreatora przez kliknięcie przycisku Zamknij i kontynuacja instalacji na innym komputerze.

Migration_assistant_9

note

Uwaga

Aby kontynuować na innym komputerze, należy kliknąć przycisk Zamknij, a następnie skopiować cały folder migrationassistant_win32 na komputer, na którym zostanie zainstalowany program ESMC 7.2. Gdy Migration Assistant jest uruchomiony na komputerze docelowym, wybierz opcję Kontynuuj poprzednią migrację.

17. Wybierz konfigurację bazy danych.

Migration_assistant_10

18. Kreator instalacji sprawdzi, czy są spełnione wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji programu ESMC 7.2.

19. Wprowadź hasło do konsoli internetowej ESMC i kliknij przycisk Dalej.

20. Podczas instalacji zostanie wyświetlony nowy kreator umożliwiający skonfigurowanie ustawień serwera ESMC.

21. Po pomyślnej instalacji wszystkich komponentów pojawi się komunikat „Migracja powiodła się” wraz z adresem URL konsoli internetowej ESMC. Kliknij adres URL, aby otworzyć konsolę internetową lub kliknij przycisk Zakończ.

Dalsze czynności

Po pomyślnej migracji programu ESET Remote Administrator na komputerach klienckich w sieci należy wdrożyć agenta ESET Management. Zalecamy następujące sposoby wdrażania agenta ESET Management:

Synchronizacja z usługą Active Directory — wykonywana przy użyciu zadania synchronizacji grupy statycznej.

Narzędzie do wdrażania zdalnego firmy ESET — umożliwia wdrażanie pakietów kompleksowych utworzonych w konsoli internetowej ESMC.

Inne sposoby wdrażania agenta ESET Management zostały opisane w Podręczniku administracji dotyczącym programu ESMC.

Rozwiązywanie problemów

Podczas migracji w folderze migrationassistant_win32 jest tworzony nowy folder logs. Zawiera on następujące elementy:

migration log — informacje dotyczące procedury migracji.

migration_report.html — zestawienie konfiguracji i danych objętych migracją.