Scenariusz migracji 1

Ten scenariusz dotyczy migracji do programu ESMC w wersji 7.x działającego na innym komputerze niż ten, na którym działa program ERA w wersji 5.x. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się szczegółowymi, ilustrowanymi instrukcjami dotyczącymi przeprowadzenia instalacji za pomocą instalatora kompleksowego, należy przeczytać ten artykuł w bazie wiedzy.

1.Należy się również upewnić, że na drugim komputerze jest zainstalowany i uruchomiony program ESMC w wersji 7.x.

2.Wymagane jest pobranie i uruchomienie odpowiedniej wersji narzędzia ESET Remote Administrator Migration Tool.

Należy zainstalować program Microsoft Visual C++ 2017 x86. Jest on wymagany do prawidłowego działania Migration Tool. Program ten znajduje się w pliku .zip zawierającym Migration Tool.

Migration Tool należy uruchomić lokalnie jako administrator na starym serwerze ERA w wersji 5.x. Nie można go uruchamiać z komputera zdalnego.

3.Aby zapisać dane ze starego programu ERA do pliku pośredniej bazy danych, wybierz opcję Eksportuj.

4.Kreator migracji umożliwia przeniesienie wyłącznie określonych danych. Wybierz dane, które chcesz przenieść i kliknij przycisk Dalej.

migration_tool_2

Po wybraniu folderu, w którym zapisana zostanie tymczasowa baza danych, w kreatorze wyświetli się stan archiwizacji bazy danych programu ERA w wersji 5.x.

Wszystkie dane są eksportowane do pośredniej bazy danych.

5.Po zakończeniu procesu eksportowania użytkownik ma do wyboru dwie opcje:

Zakończyć eksport, skopiować plik tymczasowej bazy danych na serwer, na którym działa program ESET Security Management Center w wersji 7.x, oraz zaimportować dane przy użyciu Migration Tool na tym serwerze.

Kliknąć opcję Importuj teraz, zaimportować dane przez sieć bezpośrednio do programu ESET Security Management Center w wersji 7.x, a także podać dane połączenia i dane logowania do nowego serwera ESMC.

note

Uwaga

Grupy statyczne synchronizowane z usługą Active Directory są ignorowane i nie zostaną wyeksportowane.

6. Jeśli ustawienia serwera nie zezwalają na importowanie określonych danych, w Migration Tool programu ESET Remote Administrator można określić, czy mają zostać wprowadzone zmiany w ustawieniach programu ESMC w wersji 7.x dotyczące określonych komponentów.

Zostanie wówczas zaimportowany każdy z komponentów. Dla każdego komponentu dostępny jest dziennik importu (migracji). Po ukończeniu importu w Migration Tool wyświetlone zostaną wyniki procesu importowania.

migration_tool_7

important

WAŻNE

Jeśli migracją będą objęci użytkownicy, ich hasła zostaną zresetowane i zastąpione losowo wygenerowanymi. Hasła te można wyeksportować w formacie .CSV.

7. Migration Tool może również posłużyć do wygenerowania skryptu, który pozwala przeprowadzić wstępną konfigurację agentów ESET Management na komputerach klienckich. Skrypt ten jest niewielkim plikiem wykonywalnym .bat, który można rozpowszechnić na komputerach klienckich.

migration_tool_8

Zalecamy przejrzenie ustawień i danych po migracji w celu sprawdzenia, czy proces importowania przebiegł pomyślnie. Po sprawdzeniu można użyć tego skryptu do wdrożenia agenta ESET Management na niewielkiej grupie komputerów w celu sprawdzenia, czy łączą się one prawidłowo z serwerem.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia przez komputery z grupy testowej można wdrożyć agenta na pozostałych komputerach (ręcznie lub przy użyciu zadania synchronizacji z usługą AD w celu dodania komputerów do konsoli internetowej, a następnie wdrożenia na nich agenta).

note

Uwaga

Jeśli dowolny z etapów migracji zakończy się niepowodzeniem, należy wycofać zmiany wprowadzone w programie ESMC w wersji 7.x, skonfigurować komputery, by łączyły się z programem ERA w wersji 5.x, przywrócić dane kopii zapasowej programu ERA w wersji 5.x i skontaktować się działem obsługi klienta firmy ESET.