Instalacja serwera — system Linux

Instalacja komponentu serwera ESMC w systemie Linux realizowana jest przy użyciu polecenia w terminalu. Można przygotować skrypt instalacyjny, a następnie wykonać go przy użyciu programu sudo. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie wymagania wstępne zostały spełnione.

note

Uwaga

Aby zainstalować serwer ESMC w systemie SUSE Linux Enterprise Server (SLES), zapoznaj się z instrukcjami z naszego artykułu w bazie wiedzy.

1.Pobierz składnik serwera ESMC:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

2.Spraw, aby pobrany plik był wykonywalny:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Uruchom skrypt instalacji w oparciu o poniższy przykład (nowe wiersze są oddzielone znakiem „\”, co umożliwia skopiowanie całego polecenia do terminala):

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=password \
--server-root-password=password \
--db-user-username=root \
--db-user-password=password \
--cert-hostname="hostname, IP, FQDN"

Można modyfikować następujące atrybuty:

Atrybut

Opis

Wymagane

--uninstall

Odinstalowuje produkt.

-

--keep-database

Baza danych nie zostanie usunięta podczas dezinstalacji.

-

--locale

Identyfikator ustawień regionalnych (LCID) zainstalowanego serwera (wartość domyślna to en_US). Informacje o dostępnych opcjach przedstawiono w części obsługiwane języki.

Uwaga: Język można ustawić dla każdej sesji konsoli internetowej ESMC.

Tak

--skip-license

Podczas instalacji użytkownik nie będzie proszony o potwierdzenie umowy licencyjnej.

-

--skip-cert

Pominięcie generowania certyfikatów (należy stosować w połączeniu z parametrem --server-cert-path).

-

--license-key

Klucz licencyjny produktu ESET. Można go skonfigurować później.

-

--server-port

Port serwera ESET Security Management Center (wartość domyślna to 2222).

-

--console-port

Port konsoli ESET Security Management Center (wartość domyślna to 2223).

-

--server-root-password

Hasło umożliwiające zalogowanie się do konsoli internetowej jako użytkownik „Administrator”. Musi składać się z co najmniej 8 znaków.

Tak

--db-type

Typ bazy danych, która będzie używana (możliwe wartości: "MySQL Server", "MS SQL Server"). Program MS SQL Server dla systemu Linux nie jest obsługiwany. Można jednak połączyć serwer ESMC w systemie Linux z programem MS SQL Server w systemie Windows.

-

--db-driver

Sterownik ODBC używany w celu łączenia się z bazą danych. (Polecenie odbcinst -q -d wyświetla listę dostępnych sterowników. Można użyć na przykład jednego z tych sterowników: --db-driver=MySQL).

Tak

--db-hostname

Nazwa komputera lub adres IP serwera bazy danych. Nazwana instancja bazy danych nie jest obsługiwana.

Tak

--db-port

Port serwera bazy danych (wartość domyślna to 3306).

Tak

--db-name

Nazwa bazy danych serwera ESMC (wartość domyślna to era_db)

-

--db-admin-username

Nazwa użytkownika będącego administratorem bazy danych (używana w instalatorze podczas tworzenia i modyfikowania bazy danych). Ten parametr można pominąć, jeśli istnieje wcześniej utworzony użytkownik bazy danych zdefiniowany parametrami --db-user-username oraz --db-user-password.

Tak

--db-admin-password

Hasło administratora bazy danych. Ten parametr można pominąć, jeśli istnieje wcześniej utworzony użytkownik bazy danych zdefiniowany parametrami --db-user-username oraz --db-user-password

Tak

--db-user-username

Nazwa użytkownika bazy danych serwera ESMC (używana na serwerze ESMC w celu nawiązywania połączenia z bazą danych). Jej długość nie powinna przekraczać 16 znaków.

Tak

--db-user-password

Hasło użytkownika bazy danych serwera ESMC

Tak

--cert-hostname

Zawiera wszystkie możliwe nazwy i/lub adresy IP komputera, na którym zainstalowany będzie serwer ESMC. Umożliwia to uzgodnienie z nazwą serwera podaną w certyfikacie agenta, który próbuje nawiązać połączenie z serwerem.

Tak

--server-cert-path

Ścieżka do certyfikatu serwera równorzędnego (tej opcji należy użyć w przypadku określenia również parametru --skip-cert)

-

--server-cert-password

Hasło do certyfikatu serwera równorzędnego.

-

--agent-cert-password

Hasło do certyfikatu agenta równorzędnego.

-

--cert-auth-password

Hasło do urzędu certyfikacji.

-

--cert-auth-path

Ścieżka do pliku urzędu certyfikacji serwera

-

--cert-auth-common-name

Nazwa pospolita urzędu certyfikacji (należy użyć „”).

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Ważność certyfikatu w dniach lub latach (należy to określić w argumencie --cert-validity-unit)

-

--cert-validity-unit

Jednostka, w jakiej podawana jest ważność certyfikatu; możliwe wartości to „Years” (Lata) lub „Days” (Dni) (wartość domyślna to Years)

-

--ad-server

Serwer Active Directory.

-

--ad-user-name

Nazwa użytkownika, który dysponuje prawami do wyszukiwania w sieci AD.

-

--ad-user-password

Hasło użytkownika usługi Active Directory.

-

--ad-cdn-include

Ścieżka drzewa Active Directory, które będzie synchronizowane. Aby synchronizować całe drzewo, należy nie wpisywać nic pomiędzy cudzysłowami ("").

-

--enable-imp-program

Włącza program ulepszania produktu.

-

--disable-imp-program

Wyłącza program ulepszania produktu.

-

4.Podczas instalacji pojawi się zapytanie o chęć dołączenia do programu ulepszania produktu. Naciśnij klawisz T, jeśli zgadzasz się na wysyłanie raportów o awariach i danych telemetrycznych do firmy ESET, lub N, aby nie wysyłać żadnych danych.

5.Serwer ESMC oraz usługa eraserver zostaną zainstalowane w następującej lokalizacji:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

6.Po ukończeniu instalacji przy użyciu poniższego polecenia należy sprawdzić, czy usługa serwera ESMC działa:

service eraserver status

component_server_status_linux

Dziennik instalatora

Dziennik instalatora może okazać się przydatny przy rozwiązywaniu problemów. Jest on przechowywany wraz z plikami dziennika: