Włączanie/wyłączanie interfejsu Webmin

Aby umożliwić korzystanie z interfejsu zarządzania Webmin, należy go najpierw włączyć.

Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz opcję Enable/Disable remote access i naciśnij klawisz Enter.

enable_disable_webmin

Interfejs Webmin wykorzystuje połączenie HTTPS oraz port 10000. Aby uzyskać dostęp do interfejsu Webmin, użyj adresu IP podanego wraz z numerem portu 10000 (https://<host name or IP address>:10000, na przykład https://10.1.119.162:10000 lub https://esmcva:10000). Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji na głównym ekranie konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego ESMC:

webmin_access_enable

Teraz można korzystać z interfejsu Webmin. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Interfejs zarządzania Webmin.