Procedura migracji programu MS SQL Server

Procedura migracji jest taka sama w przypadku programów Microsoft SQL Server oraz Microsoft SQL Server Express.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następującym artykule bazy wiedzy firmy Microsoft: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189624.aspx.

 

Wymagania wstępne:

oZainstalowana źródłowa i docelowa instancja programu SQL Server. Mogą być hostowane na różnych komputerach.

oDocelowa instancja programu SQL Server musi być co najmniej w tej samej wersji co instancja źródłowa. Migracja do starszej wersji nie jest obsługiwana!

oZainstalowane musi być narzędzie SQL Server Management Studio. Jeśli instancje programu SQL Server znajdują się na różnych komputerach, narzędzie to musi być zainstalowane na obu.

 

Migracja: ssms

1.Zatrzymaj usługę Serwer ERA lub Serwer proxy ERA.

2.Zaloguj się do źródłowej instancji programu SQL Server przy użyciu narzędzia SQL Server Management Studio.

3.Utwórz pełną kopię zapasową bazy danych, która ma zostać podana migracji. Zalecamy podanie nowej nazwy zestawu kopii zapasowych. W przeciwnym razie, jeśli zestaw kopii zapasowych był już wcześniej używany, nowa kopia zapasowa zostanie do niego dołączona, co spowoduje niepotrzebne zwiększenie objętości pliku kopii zapasowej.

4.Przełącz źródłową bazę danych do trybu offline, wybierając opcje Zadania > Przełącz do trybu offline.

db_migration_SQL_takeoffline

5.Skopiuj plik kopii zapasowej (.bak) utworzony w kroku 3 do lokalizacji dostępnej dla docelowej instancji programu SQL Server. Konieczna może być edycja uprawnień dostępu do pliku kopii zapasowej bazy danych.

6.Przełącz źródłową bazę danych do trybu online, ale nie uruchamiaj jeszcze serwera ERA!

7.Zaloguj się do docelowej instancji programu SQL Server przy użyciu narzędzia SQL Server Management Studio.

8.Przywróć bazę danych w docelowej instancji programu SQL Server.

db_migration_SQL_restore

9.Wpisz nazwę nowej bazy danych w polu Do bazy danych. Możesz nazwać ją tak samo jak starą bazę danych.

10. Wybierz opcję Z urządzenia w obszarze Określ źródło i lokalizację zestawów kopii zapasowych do przywrócenia, a następnie kliknij przycisk … .

db_restore

11. Kliknij opcję Dodaj, przejdź do pliku kopii zapasowej i otwórz go.

12. Wybierz najnowszą z dostępnych kopii zapasowych do przywrócenia (w zestawie kopii zapasowych może się znajdować większa liczba kopii zapasowych).

13. Kliknij stronę Opcje w kreatorze przywracania. Można też wybrać opcję Zastąp istniejącą bazę danych i sprawdzić, czy lokalizacje przywracania bazy danych (.mdf) oraz dziennika (.ldf) są prawidłowe. Pozostawienie wartości domyślnych bez zmian spowoduje użycie ścieżek ze źródłowej instancji programu SQL Server, dlatego należy sprawdzić te wartości.

oJeśli nie wiesz, gdzie w docelowej instancji programu SQL Server zapisywane są pliki bazy danych, kliknij prawym przyciskiem myszy istniejącą bazę danych, wybierz pozycję Właściwości i kliknij kartę Pliki. Katalog, w którym zapisana jest baza danych, jest widoczny w kolumnie Ścieżka w tabeli przedstawionej poniżej.

db_restore02

14. Kliknij przycisk OK w oknie kreatora przywracania.
 

15. Sprawdź, czy na nowym serwerze bazy danych włączone jest uwierzytelnianie programu SQL Server. Kliknij serwer prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Właściwości. Przejdź do obszaru Zabezpieczenia i sprawdź, czy wybrano Tryb uwierzytelniania programu SQL Server oraz Tryb uwierzytelniania Windows.

db_migration_auth_SQL

16.Utwórz nową nazwę użytkownika programu SQL Server (dla serwera ERA lub serwera proxy ERA) w docelowej instancji programu SQL Server z uwierzytelnianiem programu SQL Server, przypisując ją do użytkownika w przywróconej bazie danych.

oNie wymuszaj wygasania hasła!

oZnaki zalecane w przypadku nazw użytkowników:

Małe litery z zestawu znaków ASCII, cyfry oraz znak podkreślenia „_”

oZnaki zalecane w przypadku haseł:

TYLKO znaki z zestawu znaków ASCII, w tym małe i wielkie litery z zestawu znaków ASCII, cyfry, spacje i znaki specjalne

oNie należy używać znaków spoza zestawu znaków ASCII, nawiasów klamrowych {} ani znaku @

oUwaga: W razie niezastosowania się do powyższych zaleceń dotyczących znaków możliwe są problemy z komunikacją z bazą danych lub konieczne może być anulowanie znaków specjalnych na późniejszych etapach, podczas modyfikacji ciągu połączenia bazy danych. Reguły anulowania znaków nie zostały opisane w niniejszym dokumencie.

db_new_login

17. Zmapuj nazwę użytkownika, przypisując ją do użytkownika w docelowej bazie danych. Na karcie mapowań użytkowników sprawdź, czy do użytkownika bazy danych przypisane są następujące role: db_datareader, db_datawriter, db_owner.

db_SQL_login_map

18. Aby włączyć najnowsze funkcje serwera bazy danych, zmień poziom zgodności w przywróconej bazie danych na najnowszy. Kliknij nową bazę danych prawym przyciskiem myszy i otwórz obszar Właściwości bazy danych.

db_properties

validation-status-icon-infoUWAGA: W narzędziu SQL Server Management Studio nie można określać poziomów zgodności nowszych od wersji, która jest w użyciu. Na przykład w narzędziu SQL Server Management Studio 2008 nie można ustawić poziomu zgodności z programem SQL Server 2014.

19. Upewnij się, że protokół połączenia TCP/IP jest włączony dla programu SQLEXPRESS, a TCP/IP port to 1433. Aby to zrobić, otwórz program Sql Server Configuration Manager i wybierz kolejno pozycje SQL Server Network Configuration > Protocols for SQLEXPRESS. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję TCP/IP i wybierz pozycję Włączone. Następnie kliknij dwukrotnie pozycję TCP/IP, przejdź na kartę Protokoły, przewiń w dół do pozycji IPAll i w polu Port wpisz 1433. Kliknij OK i uruchom ponownie usługę SQL Server.

SQL_server_confMan_tcpIpProperties

20.Znajdź plik startupconfiguration.ini na komputerze, na którym zainstalowany jest Serwer ERA lub Serwer proxy ERA.

oW systemie Windows Vista i nowszych:

% PROGRAMDATA %\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oWe wcześniejszych wersjach systemu Windows:

% ALLUSERSPROFILE %\ Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

oW systemie Linux:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

21.Zmień ciąg połączenia z bazą danych w pliku serwera ERA / serwera proxy ERA startupconfiguration.ini

oSkonfiguruj adres i port nowego serwera bazy danych.

oSkonfiguruj nową nazwę użytkownika ERA i hasło w ciągu połączenia.

Efekt końcowy powinien wyglądać następująco:
 

DatabaseType=MSSQLOdbc

DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=localhost,1433;Uid=era_user1;Pwd={SecretPassword123};CharSet=utf8;Database=era_db;

22. Uruchom serwer ERA lub serwer proxy ERA i sprawdź, czy usługa Serwer ERA lub Server proxy ERA działa prawidłowo.