Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Mã giới thiệu

important

Lưu ý

Tính năng này chỉ khả dụng cho người dùng đã tải ESET Mobile Security xuống từ Google Play nhưng chưa kích hoạt giấy phép phiên bản cao cấp.

Mã tham chiếu của bạn là một số duy nhất được gán cho thiết bị của bạn. Chia sẻ và nhận mã giới thiệu để có được giấy phép tính phí ESET Mobile Security miễn phí lên đến tối đa một năm.

Chia sẻ mã giới thiệu của bạn với bạn bè và cả hai sẽ nhận được giấy phép tính phí miễn phí trong 30 ngày. Nếu bạn của bạn không có ESET Mobile Security, họ sẽ nhận được một liên kết duy nhất để tải xuống ESET Mobile Security, trong đó bao gồm giấy phép tính phí 30 ngày miễn phí.

Mỗi lần bạn chia sẻ mã giới thiệu, bạn sẽ nhận được giấy phép tính phí miễn phí trong 30 ngày và một chiếc cúp ảo để giúp bạn theo dõi các mã bạn đã chia vẻ và nhận được. Mỗi cúp ảo đại diện cho một giấy phép cao cấp 30 ngày miễn phí. Bạn có thể chia sẻ tối đa 12 mã giới thiệu để nhận được giấy phép miễn phí. Sau khi bạn nhận được tất cả 12 cúp ảo, bạn vẫn có thể chia sẻ mã của mình với bạn bè, những người này sẽ tiếp tục nhận được giấy phép tính phí 30 ngày miễn phí, nhưng bạn sẽ không nhận được giấy phép bổ sung nữa.

trophy_act@xxhdpi