Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Giới thiệu bạn bè

Bạn có thể chia sẻ ESET Mobile Security và giúp bảo vệ bạn bè bằng cách chạm vào biểu tượng Menu chính hamburger_menu và chọn Giới thiệu bạn bè.

Chạm vào nút Chia sẻ.

Chọn phương thức chia sẻ và chia sẻ mã giới thiệu của bạn với bạn bè.