Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Đổi mã

Lần đầu tiên bạn nhận được mã giới thiệu từ bạn bè, bạn có thể đổi mã này để nhận giấy phép tính phí miễn phí trong 30 ngày dành cho bạn và bạn bè của mình. Bạn chỉ có thể đổi mã giới thiệu một lần để nhận giấy phép tính phí miễn phí 30 ngày.

Để sử dụng mã bạn nhận được:

1.điều hướng đến Menu chính hamburger_menu .

2.Chọn Đổi mã.

Nhập mã giới thiệu bạn đã nhận được từ bạn bè vào trường văn bản và chạm vào Nhập.

Cả bạn và người bạn đã chia sẻ mã sẽ nhận được xác nhận về thiết bị tương ứng của bạn.

Nếu bạn có nhiều mã (khác với mã giới thiệu), hãy chạm vào Mở khóa một tháng khác.