Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

Có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2021.

LƯU Ý: Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản của ứng dụng sản phẩm được nêu ra dưới đây trước khi tải xuống, cài đặt, sao chép hoặc sử dụng. BẰNG VIỆC TẢI XUỐNG, CÀI ĐẶT, SAO CHÉP HAY SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY BẠN THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ BẠN XÁC NHẬN CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ.

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

Theo các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa ESET, spol. s r. o., có trụ sở đăng ký tại Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, đã đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại do Tòa án quận Bratislava I quản lý, Mục Sro, Số bản ghi 3586/B, Số đăng ký thương mại: 31333532 ("ESET" hoặc "Nhà cung cấp") và bạn, một thể nhân hoặc pháp nhân ("Bạn" hoặc "Người dùng cuối"), Bạn có quyền sử dụng Phần mềm được xác định tại Điều 1 của Thỏa thuận này. Phần mềm quy định tại Điều 1 của Thỏa thuận này có thể được lưu trữ trên một sóng mang dữ liệu, được gửi qua thư điện tử, được tải xuống từ Internet, được tải xuống từ các máy chủ của Nhà cung cấp hoặc thu được từ các nguồn khác, theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI VÀ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỎA THUẬN BÁN HÀNG. Nhà cung cấp tiếp tục sở hữu bản sao của Phần mềm và các phương tiện vật lý có chứa trong các gói sản phẩm và bất kỳ bản sao nào khác mà Người dùng Cuối được ủy quyền để thực hiện theo Thỏa thuận này.

Bằng việc bấm vào "Tôi chấp nhận" hoặc "Tôi chấp nhận…" khi cài đặt, tải xuống, sao chép hay sử dụng Phần mềm, Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và xác nhận Chính sách quyền riêng tư. Nếu Bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và/hoặc Chính sách quyền riêng tư, hãy lập tức bấm lựa chọn hủy, hủy việc cài đặt hay tải xuống hoặc hủy hay hoàn trả Phần mềm, phương tiện cài đặt, các tài liệu đi kèm và hóa đơn bán hàng cho Nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ mà Bạn có được Phần mềm này.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY CỦA BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY, HIỂU NÓ VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ.

1. Phần mềm. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, thuật ngữ "Phần mềm" có nghĩa là: (i) chương trình máy tính đi cùng với Thỏa thuận này và tất cả các thành phần ở đó; (ii) tất cả các nội dung của các ổ đĩa, CD-ROM, DVD, e-mail và bất kỳ bản đính kèm nào hoặc đa phương tiện khác mà Thỏa thuận này được cung cấp, bao gồm dạng mã đối tượng của Phần mềm được cung cấp trên sóng mang dữ liệu, qua thư điện tử hoặc được tải xuống từ Internet; (iii) bất kỳ tài liệu giải thích nào bằng văn bản hoặc tài liệu khác có thể liên quan đến Phần mềm, trước hết là bất kỳ bản mô tả nào của Phần mềm, thông số của Phần mềm, mô tả về đặc tính hoặc hoạt động của Phần mềm, bất kỳ mô tả nào về môi trường hoạt động mà Phần mềm được sử dụng, các hướng dẫn sử dụng hoặc cài đặt Phần mềm hoặc bất kỳ mô tả nào về cách sử dụng Phần mềm (“Tài liệu”); (iv) các bản sao của Phần mềm, các bản vá lỗi có thể của Phần mềm, các phần bổ xung của Phần mềm, các phần mở rộng của Phần mềm, các phiên bản sửa đổi của Phần mềm và các cập nhật thành phần của Phần mềm, nếu có, được Nhà cung cấp cấp giấy phép cho Bạn theo Điều 3 của Thỏa thuận này. Phần mềm sẽ được cung cấp độc quyền ở dạng mã đối tượng có thể thực thi.

2. Cài đặt, Phần mềm và mã khóa Giấy phép. Phần mềm được cung cấp trên nhà mạng dữ liệu, được gửi qua thư điện tử, được tải xuống từ Internet, được tải xuống từ máy chủ của nhà cung cấp hoặc nhận được từ các nguồn khác yêu cầu phải cài đặt. Bạn phải cài đặt Phần mềm trên máy tính được thiết lập cấu hình chính xác, tuân thủ ít nhất là các yêu cầu được nêu trong Tài liệu. Phương pháp cài đặt được mô tả trong Tài liệu. Không chương trình máy tính hoặc phần cứng nào mà có thể có ảnh hưởng có hại đến Phần mềm có thể được cài đặt trên Máy tính mà Bạn cài đặt Phần mềm trên đó. Máy tính có nghĩa là phần cứng, bao gồm nhưng không chỉ hạn chế ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy trạm, máy tính cầm tay, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay hoặc thiết bị điện tử khác mà Phần mềm được thiết kế cho những phần cứng này, và sẽ được cài đặt và/hoặc sử dụng trên những phần cứng này. Mã khóa Giấy phép có nghĩa là một chuỗi duy nhất các ký hiệu, chữ cái, chữ số hoặc dấu hiệu đặc biệt được cung cấp cho Người dùng cuối để cho phép sử dụng hợp pháp Phần mềm, phiên bản cụ thể của Phần mềm hoặc gia hạn thời hạn của Giấy phép tuân theo Thỏa thuận này.

3. Giấy phép. Theo điều kiện mà Bạn đã đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và Bạn tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này, Nhà cung cấp sẽ cấp cho bạn các quyền sau (“Giấy phép“):

a) Cài đặt và sử dụng. Bạn có quyền không độc quyền, không được chuyển nhượng để cài đặt Phần mềm trên đĩa cứng của một máy tính hoặc các phương tiện cố định khác để lưu trữ dữ liệu, cài đặt và lưu trữ Phần mềm trong bộ nhớ của hệ thống máy tính và để triển khai, lưu trữ và hiển thị Phần mềm.

b) Quy định về số lượng giấy phép. Quyền sử dụng Phần mềm sẽ bị ràng buộc theo số lượng Người dùng Cuối. Một Người dùng Cuối sẽ được dẫn dắt để tham khảo các điều sau: (i) cài đặt Phần mềm trên một hệ thống máy tính; hoặc (ii) nếu phạm vi của một giấy phép bị ràng buộc theo số lượng hộp thư thì một Người dùng Cuối sẽ được dẫn dắt để quy cho một người dùng máy tính chấp nhận thư điện tử qua một Tác nhân Người dùng Thư (“MUA”). Nếu MUA chấp nhận thư điện tử và sau đó tự động phân phối nó cho một số người dùng thì số Người dùng Cuối sẽ được xác định theo số người dùng thực tế mà thư điện tử được phân phối đến họ. Nếu một máy chủ thư thực hiện chức năng của một cổng thư thì số Người dùng Cuối sẽ bằng với số người dùng máy chủ thư mà cổng nói trên cung cấp dịch vụ. Nếu một số lượng địa chỉ thư điện tử không xác định được chuyển hướng và chấp nhận bởi một người dùng (ví dụ qua các bí danh) và thư không được tự động phân phối bởi ứng dụng khác đến số lượng người dùng lớn hơn thì một máy tính cần phải có một Giấy phép. Bạn không được sử dụng cùng Giấy phép tại cùng thời điểm trên nhiều hơn một máy tính. Người dùng cuối có quyền nhập mã khóa Giấy phép vào Phần mềm chỉ trong phạm vi mà Người dùng cuối có quyền sử dụng Phần mềm theo giới hạn phát sinh từ số lượng Giấy phép mà Nhà cung cấp đã cấp. Mã khóa Giấy phép được coi là bí mật, Bạn không được chia sẻ Giấy phép với các bên thứ ba hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng mã khóa Giấy phép trừ khi có sự cho phép trong Thỏa thuận này hoặc của Nhà cung cấp. Nếu mã khóa Giấy phép của bạn bị xâm hại, hãy thông báo cho Nhà cung cấp ngay lập tức.

c) Home/Business Edition. Phiên bản Home Edition sẽ được sử dụng hoàn toàn trong môi trường cá nhân và/hoặc phi thương mại chỉ dành cho mục đích sử dụng tại nhà riêng và gia đình. Phải có phiên bản Business Edition của Phần mềm để sử dụng trong môi trường thương mại cũng như để sử dụng Phần mềm trên các máy chủ thư, chuyển tiếp thư, cổng kết nối thư hoặc cổng kết nối Internet.

d) Điều khoản của Giấy phép. Quyền sử dụng Phần mềm của bạn sẽ bị giới hạn theo thời gian.

e) Phần mềm OEM (Nhà sản xuất Thiết bị Gốc). Phần mềm phân loại là "OEM" sẽ bị giới hạn theo Máy tính mà Bạn có phần mềm. Phần mềm này không thể được chuyển sang một máy tính khác.

f) Phần mềm KHÔNG ĐỂ BÁN, DÙNG THỬ. Phần mềm được phân loại thành “Không-để-bán“, NFR hoặc DÙNG THỬ không thể được chỉ định thanh toán và chỉ được sử dụng để minh họa hoặc thử nghiệm các tính năng của Phần mềm.

g) Chấm dứt Giấy phép. Giấy phép sẽ tự động chấm dứt vào cuối kỳ được cấp. Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, Nhà cung cấp có quyền rút khỏi Thỏa thuận này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc chế tài pháp lý nào công khai cho Nhà cung cấp trong những tình huống có thể xảy ra như vậy. Trong trường hợp hủy Giấy phép, Bạn phải lập tức xóa, hủy hoặc hoàn trả, bằng chi phí của bạn, Phần mềm và tất cả bản sao lưu cho ESET hoặc nhà bán lẻ mà Bạn có được Phần mềm. Khi chấm dứt Giấy phép, Nhà cung cấp cũng có quyền hủy quyền của Người dùng Cuối sử dụng các chức năng của Phần mềm yêu cầu kết nối tới máy chủ của Nhà cung cấp hoặc máy chủ của bên thứ ba.

4. Các chức năng có yêu cầu thu thập dữ liệu và kết nối Internet. Để vận hành chính xác, Phần mềm yêu cầu kết nối với Internet và phải kết nối theo các khoảng thời gian đều đặn với máy chủ của Nhà cung cấp hoặc máy chủ của bên thứ ba và thu thập dữ liệu hiện hành tuân theo Chính sách quyền riêng tư. Kết nối với Internet và thu thập dữ liệu hiện hành là cần thiết cho các chức năng sau đây của Phần mềm:

a) Cập nhật Phần mềm. Đôi khi, Nhà cung cấp sẽ có quyền đưa ra bản cập nhật hoặc nâng cấp Phần mềm ("Bản cập nhật") nhưng sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Bản cập nhật. Chức năng này được bật theo thiết lập tiêu chuẩn của Phần mềm và do đó Bản cập nhật được tự động cài đặt, trừ khi Người dùng cuối tắt thiết lập Bản cập nhật tự động. Để được cung cấp Bản cập nhật thì phải xác minh tính xác thực của Giấy phép, bao gồm thông tin về Máy tính và/hoặc nền tảng mà Phần mềm được cài đặt trên đó tuân theo Chính sách quyền riêng tư.

Việc cung cấp bất kỳ Bản cập nhật nào có thể phải tuân theo Chính sách hết hạn sử dụng ("Chính sách EOL"), có sẵn trên trang https://go.eset.com/eol_home. Không có Bản cập nhật nào được cung cấp sau khi Phần mềm hoặc bất kỳ tính năng nào của phần mềm đến Hạn sử dụng được xác định trong Chính sách EOL.

b) Chuyển tiếp các dạng xâm nhập và thông tin cho Nhà cung cấp. Phần mềm có các chức năng thu thập mẫu virus máy tính và các chương trình máy tính độc hại khác và các đối tượng đáng ngờ, có vấn đề, có thể không mong muốn hoặc có khả năng không an toàn như tệp, URL, gói IP và khung ethernet ("Xâm nhập") và sau đó gửi chúng cho Nhà cung cấp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở thông tin về quy trình cài đặt, Máy tính và/hoặc nền tảng mà Phần mềm được cài đặt trên đó, và thông tin về các hoạt động và chức năng của Phần mềm ("Thông tin "). Thông tin và các dạng Xâm nhập có thể chứa các dữ liệu (bao gồm dữ liệu cá nhân có được một cách ngẫu nhiên hoặc tình cờ) về Người dùng Cuối hoặc những người dùng khác của máy tính mà Phần mềm được cài đặt và các tệp bị ảnh hưởng bởi việc Xâm nhập với siêu dữ liệu được liên kết.

Thông tin và các dạng Xâm nhập có thể được thu thập bởi các chức năng sau của Phần mềm:

i. Chức năng Hệ thống Danh tiếng của LiveGrid bao gồm việc thu thập và gửi các lệnh băm một chiều liên quan đến các dạng Xâm nhập cho Nhà cung cấp. Chức năng này được bật theo cài đặt tiêu chuẩn của Phần mềm.

ii. Chức năng Hệ thống Phản hồi LiveGrid bao gồm việc thu thập và gửi thông tin về sự Thâm nhiễm cùng với dữ liệu mô tả liên quan và Thông tin cho Nhà cung cấp. Chức năng này có thể được kích hoạt bởi Người dùng cuối trong quá trình cài đặt Phần mềm.

Nhà cung cấp sẽ chỉ sử dụng Thông tin và sự Thâm nhiễm đã nhận được để phân tích và nghiên cứu về sự Thâm nhiễm, cải tiến Phần mềm và xác minh tính xác thực của Giấy phép, và sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo rằng sự Thâm nhiễm và Thông tin đã nhận được sẽ được giữ bảo mật. Bằng việc kích hoạt chức năng này của Phần mềm, Nhà cung cấp có thể thu thập và xử lý sự Thâm nhiễm và Thông tin như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư và tuân theo các quy định pháp luật liên quan. Bạn có thể hủy kích hoạt những chức năng này bất kỳ lúc nào.

Vì mục đích của Thỏa thuận này, cần phải thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cho phép Nhà cung cấp định danh Bạn tuân theo Chính sách quyền riêng tư. Bạn ở đây xác nhận rằng Nhà cung cấp kiểm tra bằng các phương tiện riêng của mình cho dù Bạn có đang sử dụng Phần mềm theo các điều khoản của Thỏa thuận này hay không. Bạn ở đây xác nhận rằng vì mục đích của Thỏa thuận này, cần phải truyền dữ liệu trong quá trình trao đổi thông tin giữa Phần mềm và các hệ thống máy tính của Nhà cung cấp hoặc của các đối tác kinh doanh như là một phần của mạng phân phối và hỗ trợ của Nhà cung cấp nhằm đảm bảo chức năng của Phần mềm và ủy quyền sử dụng Phần mềm và bảo vệ các quyền của Nhà cung cấp.

Tiếp theo kết luận của Thỏa thuận này, Nhà cung cấp hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh nào như là một phần của mạng phân phối và hỗ trợ của Nhà cung cấp sẽ có quyền truyền, xử lý và lưu trữ dữ liệu xác định danh tính của Bạn vì mục đích lập hóa đơn, thực hiện Thỏa thuận này và truyền các thông báo trên Máy tính của bạn.

BẠN CÓ THỂ TÌM THẤY CHI TIẾT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ, BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CÁC QUYỀN CỦA BẠN VỚI VAI TRÒ LÀ CHỦ THỂ CỦA DỮ LIỆU TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CÓ TRÊN TRANG WEB CỦA NHÀ CUNG CẤP VÀ CÓ THỂ TRUY CẬP TRỰC TIẾP TỪ QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT NÀY. BẠN CŨNG CÓ THỂ TRUY CẬP TỪ MỤC TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM.

5. Thực hiện quyền của Người dùng cuối. Bạn phải thực hiện quyền của Người dùng cuối theo cá nhân hoặc thông qua nhân viên của bạn. Bạn chỉ có quyền sử dụng Phần mềm để bảo vệ hoạt động của bạn và bảo vệ các hệ thống máy tính mà Bạn có được Giấy phép.

6. Hạn chế quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, trích xuất cấu phần hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Phần mềm. Khi sử dụng Phần mềm Bạn phải tuân thủ các hạn chế sau:

a) Bạn có thể tạo một bản sao của Phần mềm này trên một phương tiện lưu trữ cố định dưới dạng một bản dự phòng lưu trữ miễn là bản dự phòng lưu trữ này không được cài đặt hoặc sử dụng trên bất kỳ máy tính nào. Bất kỳ bản sao nào khác của Phần mềm mà Bạn tạo ra sẽ được coi là vi phạm Thỏa thuận này.

b) Bạn không được sử dụng, chỉnh sửa, dịch hoặc sản xuất lại Phần mềm hoặc chuyển quyền sử dụng Phần mềm hoặc các bản sao của Phần mềm bằng bất kỳ hình thức nào ngoài những gì được cung cấp trong Thỏa thuận này.

c) Bạn không được phép bán, cấp lại giấy phép, cho thuê hoặc mượn Phần mềm hoặc sử dụng Phần mềm cho việc cung cấp các dịch vụ thương mại.

d) Bạn không được nghiên cứu đảo ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách Phần mềm hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn của Phần mềm, ngoại trừ trong phạm vi mà hạn chế này được luật pháp cho phép rõ ràng.

e) Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm theo cách tuân thủ tất cả các luật áp dụng trong phạm vi thẩm quyền xét xử mà Bạn sử dụng Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn các hạn chế áp dụng liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác.

f) Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ chỉ sử dụng Phần mềm và các chức năng của nó theo một cách không hạn chế khả năng truy cập vào những dịch vụ này của Người dùng Cuối khác. Nhà cung cấp có quyền giới hạn phạm vi của dịch vụ cung cấp cho Người dùng Cuối cá nhân, cho phép sử dụng các dịch vụ theo số lượng Người dùng Cuối lớn nhất có thể. Việc giới hạn phạm vi của những dịch vụ này cũng có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn khả năng sử dụng bất kỳ chức năng nào của Phần mềm và xóa các Dữ liệu và thông tin trên các máy chủ của Nhà cung cấp hoặc các máy chủ của bên thứ ba liên quan đến một chức năng cụ thể của Phần mềm.

g) Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng mã khóa Giấy phép, đi ngược lại các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc dẫn đến việc cung cấp mã khóa Giấy phép cho bất kỳ người nào không có quyền sử dụng Phần mềm, chẳng hạn như chuyển nhượng mã khóa Giấy phép đã sử dụng hoặc chưa sử dụng ở bất kỳ hình thức nào, cũng như việc sao chép lại trái phép, hoặc phân phối các mã khóa Giấy phép được sao chép hoặc tạo ra hoặc sử dụng Phần mềm nhờ có việc sử dụng mã khóa Giấp phép nhận được từ nguồn không phải Nhà cung cấp.

7. Bản quyền. Phần mềm và tất cả các quyền, nhưng không giới hạn bao gồm quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của nó được sở hữu bởi ESET và/hoặc các bên cấp giấy phép của ESET. ESET và/hoặc các bên cấp giấy phép của ESET được bảo vệ bởi các điều khoản hiệp ước quốc tế và tất cả các luật quốc gia áp dụng khác của quốc gia mà Phần mềm được sử dụng. Cấu trúc, tổ chức và mã của Phần mềm là những bí mật thương mại có giá trị và thông tin bí mật của ESET và/hoặc bên cấp giấy phép của ESET. Bạn không được sao chép Phần mềm, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 6(a). Bất kỳ bản sao nào Bạn được phép tạo theo Thỏa thuận này phải có cùng quyền tác giả và các thông báo quyền sở hữu khác xuất hiện trên Phần mềm. Nếu Bạn nghiên cứu đảo ngược, biên dịch ngược, phân tách hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn của Phần mềm, vi phạm các quy định của Thỏa thuận này, qua bản Thỏa thuận này Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào thu được theo cách đó sẽ tự động và không thể thay đổi được coi là phải chuyển giao cho Nhà cung cấp và do Nhà cung cấp sở hữu toàn bộ, kể từ thời điểm những thông tin đó xuất hiện, mặc dù quyền của Nhà cung cấp đã bị vi phạm theo Thỏa thuận này.

8. Bảo lưu quyền. Nhà cung cấp bảo lưu mọi quyền đối với Phần mềm, ngoại trừ các quyền được rõ ràng cấp cho Bạn theo các điều khoản của Thỏa thuận này dưới dạng Người dùng Cuối của phần mềm.

9. Các phiên bản đa ngôn ngữ, phần mềm đa phương tiện kép, nhiều bản sao. Trong trường hợp Phần mềm hỗ trợ nhiều nền tảng hoặc ngôn ngữ, hoặc nếu Bạn nhận được nhiều phiên bản của Phần mềm, Bạn chỉ có thể sử dụng Phần mềm cho một số lượng hệ điều hành máy tính và cho các phiên bản mà Bạn đã có được Giấy phép. Bạn không được bán, cho thuê, cấp lại giấy phép hoặc chuyển các phiên bản hoặc bản sao của Phần mềm mà Bạn không sử dụng.

10. Bắt đầu và chấm dứt Thỏa thuận. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày Bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn có thể chấm dứt Thoả thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt vĩnh viễn, hủy và hoàn trả, bằng chi phí của bạn, Phần mềm, tất cả các bản sao lưu và tất cả các tài liệu có liên quan do Nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của nhà cung cấp cấp. Quyền sử dụng Phần mềm của bạn và bất kỳ tính năng nào của phần mềm có thể phải tuân thủ Chính sách EOL. Sau khi Phần mềm hoặc bất kỳ tính năng nào của phần mềm đến Hạn sử dụng được xác định trong Chính sách EOL, quyền sử dụng Phần mềm của bạn sẽ chấm dứt. Bất kể việc chấm dứt Thỏa thuận này theo hình thức nào thì các quy định tại Điều 7, 8, 11, 13, 19 và 21 sẽ tiếp tục áp dụng trong thời gian không giới hạn.

11. TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI. NGƯỜI DÙNG CUỐI THỪA NHẬN RẰNG PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG“, KHÔNG KÈM THEO BẤT CỨ MỘT ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH NÀO, HIỂN NHIÊN HOẶC MẶC NHIÊN, TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG. CẢ NHÀ CUNG CẤP, BÊN CẤP GIẤY PHÉP CỦA NHÀ CUNG CẤP HAY CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT LẪN NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ CAM KẾT HOẶC TUYÊN BỐ NÀO, HIỂN NHIÊN HOẶC MẶC NHIÊN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC PHẦN MỀM SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ BẰNG SÁNG CHẾ, BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI VÀ CÁC QUYỀN KHÁC CỦA BÊN THỨ BA NÀO. NHÀ CUNG CẤP HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHẦN MỀM NÀY SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC VIỆC VẬN HÀNH PHẦN MỀM SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. BẠN ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC LỰA CHỌN PHẦN MỀM ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC KẾT QUẢ MONG MUỐN CỦA MÌNH VÀ ĐỐI VỚI VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ CÁC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ NÓ.

12. Không có bổn phận nào khác. Thỏa thuận này không tạo ra bất kỳ bổn phận nào từ phía Nhà cung cấp và bên cấp giấy phép của Nhà cung cấp ngoài những gì được nêu ra cụ thể ở đây.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO NHÀ CUNG CẤP, CÁC NHÂN VIÊN CỦA NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN CẤP GIẤY PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU, KINH DOANH, DỮ LIỆU NÀO HAY CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, THIỆT HẠI TÀI SẢN, THƯƠNG TỔN VỀ NGƯỜI, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN KINH DOANH HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, KINH TẾ, BẢO HIỂM, TRỪNG PHẠT HOẶC ĐẶC BIỆT VÀ MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO, DÙ LÀ VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO HAY PHÁT SINH THEO HỢP ĐỒNG, SƠ XUẤT, VI PHẠM DÂN SỰ HAY BẤT KỲ GIẢ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, THẬM CHÍ NẾU NHÀ CUNG CẤP HOẶC CÁC BÊN CẤP BẢN QUYỀN HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ. DO MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ QUYỀN PHÁN XÉT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHƯNG CÓ THỂ CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP, NHÂN VIÊN CỦA NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN CẤP GIẤY PHÉP HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT SẼ BỊ GIỚI HẠN THEO TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN ĐỂ MUA GIẤY PHÉP.

14. Không có điều gì trong bản Thỏa thuận này sẽ làm tổn hại đến các quyền pháp định của bất kỳ bên nào tham gia dưới dạng người tiêu dùng nếu thực hiện trái với hợp đồng này.

15. Hỗ trợ kỹ thuật. ESET hoặc thứ ba do ESET ủy quyền sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo quyết định của chính mình, mà không thực hiện bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố nào. Không có hỗ trợ kỹ thuật nào được cung cấp sau khi Phần mềm hoặc bất kỳ tính năng nào của Phần mềm đến Hạn sử dụng được xác định trong Chính sách EOL. Người dùng Cuối sẽ phải sao lưu tất cả dữ liệu, phần mềm và các chương trình tiện ích hiện có trước khi được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. ESET và/hoặc bên thứ ba do ESET ủy quyền sẽ không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại hoặc tổn thất dữ liệu, tài sản, phần mềm hoặc phần cứng hoặc tổn thất lợi nhuận do việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. ESET và/hoặc bên thứ ba do ESET ủy quyền có quyền quyết định rằng việc giải quyết vấn đề nằm ngoài phạm vi hỗ trợ kỹ thuật. ESET có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo quyết định riêng của mình. Thông tin về Giấy phép, Thông tin và dữ liệu khác tuân theo Chính sách quyền riêng tư có thể được yêu cầu vì mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

16. Chuyển nhượng Giấy phép. Phần mềm có thể được chuyển giao từ một hệ thống máy tính này sang một hệ thống máy tính khác, trừ trường hợp trái với các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu không trái với các điều khoản của Thỏa thuận này, Người dùng Cuối chỉ được quyền chuyển giao Giấy phép vĩnh viễn và tất cả các quyền có được từ Thỏa thuận này cho một Người dùng Cuối khác với sự đồng ý của Nhà cung cấp, tùy thuộc vào điều kiện rằng (i) Người dùng Cuối ban đầu không giữ lại bất kỳ bản sao nào của Phần mềm; (ii) việc chuyển nhượng các quyền phải được thực hiện trực tiếp, tức là từ Người dùng Cuối ban đầu đến Người dùng Cuối mới; (iii) Người dùng Cuối mới phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các quyền và nghĩa vụ thuộc phận sự của Người dùng Cuối ban đầu theo các điều khoản của Thỏa thuận này; (iv) Người dùng Cuối ban đầu phải cung cấp cho Người dùng Cuối mới các tài liệu cho phép xác minh tính xác thực của Phần mềm như quy định theo Điều 17.

17. Xác minh tính xác thực của Phần mềm. Người dùng Cuối có thể chứng minh quyền sử dụng Phần mềm bằng một trong những cách sau đây: (i) thông qua giấy chứng nhận giấy phép của Nhà cung cấp hoặc một bên thứ ba do Nhà cung cấp chỉ định; (ii) thông qua một thỏa thuận về giấy phép bằng văn bản, nếu một thỏa thuận như vậy đã được ký kết; (iii) thông qua việc gửi một e-mail do Nhà cung cấp gửi có chứa các chi tiết về giấy phép (tên người dùng và mật khẩu). Thông tin về Giấy phép và dữ liệu định danh Người dùng cuối tuân theo Chính sách quyền riêng tư có thể được yêu cầu vì mục đích xác minh tính xác thực của Phần mềm.

18. Cấp giấy phép cho cơ quan công quyền và Chính phủ Hoa Kỳ. Phần mềm này sẽ được cung cấp cho cơ quan công quyền, bao gồm cả Chính phủ Hoa Kỳ, với các quyền và hạn chế giấy phép được mô tả trong Thỏa thuận này.

19. Tuân thủ kiểm soát thương mại.

a) Bạn sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ người nào, hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào, hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào, mà có thể dẫn đến ESET hoặc các công ty cổ phần, các chi nhánh, và các chi nhánh của bất kỳ công ty cổ phần nào, cũng như các tổ chức do các công ty cổ phần kiểm soát ("Công ty liên kết") vi phạm, hoặc chịu các hậu quả tiêu cực theo, Luật Kiểm soát Thương mại, bao gồm

i. bất kỳ luật nào kiểm soát, hạn chế, hoặc áp đặt các yêu cầu cấp phép cho việc xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển nhượng hàng hóa, phần mềm, công nghệ, hoặc dịch vụ, được ban hành hoặc chấp nhận bởi bất kỳ chính phủ, tiểu bang hoặc cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, Singapore, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ Quốc gia Thành viên nào, hoặc bất kỳ quốc gia nào phải thực hiện các bổn phận có trong Thỏa thuận, hoặc ở đó ESET hoặc bất kỳ Công ty liên kết nào được thành lập hoặc vận hành và

ii. bất kỳ trừng phạt, hạn chế, lệnh cấm vận nào về kinh tế, tài chính, thương mại hoặc lĩnh vực khác, lệnh cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu, cấm chuyển quỹ hoặc tài sản hoặc thực hiện các dịch vụ, hoặc biện pháp tương đương được áp đặt bởi bất kỳ chính phủ, tiểu bang hoặc cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, Singapore, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ Quốc gia Thành viên nào, hoặc bất kỳ quốc gia nào phải thực hiện các bổn phận có trong Thỏa thuận, hoặc ở đó ESET hoặc bất kỳ Công ty liên kết nào được thành lập hoặc vận hành.

(các đạo luật được đề cập tại điểm i và ii. nêu trên gọi chung là "Luật kiểm soát thương mại").

b) ESET có quyền đình chỉ các bổn phận của mình trong, hoặc chấm dứt, các Điều khoản này có hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp:

i. ESET xác định rằng, theo ý kiến hợp lý của mình, Người dùng đã vi phạm hoặc có khả năng vi phạm điều khoản của Điều 19 a) của Thỏa thuận; hoặc

ii. Người dùng cuối và/hoặc Phần mềm phải tuân theo Luật Kiểm soát Thương mại và, vì lý do này, ESET xác định rằng, theo ý kiến hợp lý của mình, việc tiếp tục thực hiện các bổn phận của mình trong Thỏa thuận có thể dẫn đến ESET hoặc các Công ty liên kết vi phạm, hoặc chịu các hậu quả tiêu cực trong, Luật Kiểm soát Thương mại.

c) Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này có dự định, và không có nội dung nào được diễn giải hoặc cấu thành, gây ra hoặc yêu cầu một trong hai bên hành động hoặc không hành động (hoặc đồng ý hành động hoặc không hành động) theo bất kỳ cách nào không phù hợp với, bị phạt hoặc bị cấm theo bất kỳ Luật Kiểm soát Thương mại hiện hành nào.

20. Thông báo. Tất cả các thông báo và việc hoàn trả Phần mềm và Tài liệu phải được gửi đến: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, không tác động đến quyền của ESET trong việc thông báo với Bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách EOL và Tài liệu theo điều. 22 của Thỏa thuận. ESET có thể gửi email cho Bạn, thông báo trong ứng dụng thông qua Phần mềm hoặc đăng thông tin trao đổi trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý nhận thông tin trao đổi pháp lý từ ESET dưới dạng điện tử, bao gồm bất kỳ thông tin trao đổi nào về thay đổi Điều khoản, Điều khoản đặc biệt hoặc Chính sách quyền riêng tư, bất kỳ đề xuất/chấp nhận nào đối với hợp đồng hoặc lời mời thương lượng, thông báo hoặc thông tin trao đổi pháp lý khác. Thông tin trao đổi điện tử đó sẽ được coi là nhận được bằng văn bản, trừ khi luật hiện hành yêu cầu cụ thể một hình thức trao đổi thông tin khác.

21. Luật Áp dụng. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của nước Cộng hòa Slovakia. Người dùng Cuối và Nhà cung cấp qua đó đồng ý rằng các nguyên tắc xung đột pháp luật và Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận này liên quan đến Nhà cung cấp hoặc bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng Phần mềm sẽ được giải quyết bởi Tòa án Quận Bratislava I và Bạn hoàn toàn đồng ý để tòa án được nêu trên thực hiện thẩm quyền.

22. Các điều khoản chung. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành thì nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác của Thỏa thuận, các quy định này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành theo các điều kiện được quy định trong Thỏa thuận. Thỏa thuận này được ký kết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp soạn thảo bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận này để cho tiện hay nhằm mục đích khác hoặc có sự khác biệt giữa các phiên bản ngôn ngữ của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

ESET có quyền thay đổi Phần mềm cũng như sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này, các Phụ lục, Phụ chương của Thỏa thuận, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách EOL và Tài liệu hay bất kỳ phần nào trong đó, vào bất cứ lúc nào, bằng cách cập nhật tài liệu liên quan để (i) phản ánh các thay đổi về Phần mềm hoặc cách ESET thực hiện kinh doanh, (ii) vì lý do pháp lý, quy định hoặc bảo mật, hoặc (iii) để ngăn chặn lạm dụng hoặc gây hại. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này thông qua email, thông báo trong ứng dụng hoặc bằng phương thức điện tử khác. Nếu Bạn không đồng ý với những thay đổi được đề xuất đối với Thỏa thuận, Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận theo Điều 10 trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về thay đổi. Trừ khi Bạn chấm dứt Thỏa thuận trong thời hạn này, các thay đổi được đề xuất sẽ được coi là được chấp nhận và có hiệu lực đối với Bạn kể từ ngày Bạn nhận được thông báo về thay đổi.

Đây là toàn bộ nội dung của Thỏa thuận giữa Nhà cung cấp và Bạn liên quan đến Phần mềm và Thỏa thuận này thay thế bất kỳ các đại diện, thảo luận, sự cam kết, giao tiếp hoặc quảng cáo nào trước đó có liên quan đến Phần mềm.

PHỤ LỤC CỦA THỎA THUẬN

Đánh giá bảo mật thiết bị kết nối mạng. Sau đây là các quy định bổ sung áp dụng cho việc Đánh giá bảo mật thiết bị kết nối mạng:

Phần mềm có chức năng kiểm tra tính bảo mật của mạng cục bộ của Người dùng cuối và tính bảo mật của các thiết bị trong mạng cục bộ. Chức năng này yêu cầu tên mạng và thông tin về các thiết bị trong mạng cục bộ như sự hiện diện, loại, tên, địa chỉ IP và địa chỉ MAC của thiết bị trong mạng cục bộ liên quan đến thông tin giấy phép. Thông tin cũng bao gồm loại bảo mật không dây và loại mã hóa không dây cho các thiết bị định tuyến. Chức năng này cũng có thể cung cấp thông tin liên quan đến tính khả dụng của giải pháp phần mềm bảo mật để giữ bảo mật cho các thiết bị trong mạng cục bộ.

Bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu. Sau đây là các quy định bổ sung áp dụng cho việc Bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu:

Phần mềm có một chức năng ngăn ngừa sự mất hoặc sử dụng sai dữ liệu quan trọng có liên quan trực tiếp đến việc mất cắp Máy tính. Chức năng này tắt trong cài đặt mặc định của Phần mềm. Cần phải tạo Tài khoản ESET HOME để kích hoạt chức năng này, thông qua đó chức năng sẽ kích hoạt việc thu thập dữ liệu khi máy tính bị mất cắp. Nếu bạn đã chọn kích hoạt chức năng này của Phần mềm, dữ liệu về Máy tính bị mất cắp sẽ được thu thập và gửi đến Nhà cung cấp, bao gồm dữ liệu về vị trí mạng của Máy tính, dữ liệu về nội dung được hiển thị trên màn hình Máy tính, dữ liệu về cấu hình của Máy tính và/hoặc dữ liệu do camera kết nối với Máy tính ghi lại (từ giờ trở đi gọi là "Dữ liệu"). Người dùng cuối sẽ có quyền sử dụng Dữ liệu nhận được bởi chức năng này và được cung cấp thông qua Tài khoản ESET HOME dành riêng cho việc khắc phục tình trạng bất lợi do việc mất cắp Máy tính gây ra. Chỉ dành cho mục đích của chức năng này, Nhà cung cấp xử lý Dữ liệu theo như quy định trong Chính sách quyền riêng tư và tuân theo các quy định pháp luật liên quan. Nhà cung cấp sẽ cho phép Người dùng cuối truy cập Dữ liệu trong khoảng thời gian được yêu cầu để đạt được mục đích mà dữ liệu đã được thu thập vì mục đích này và sẽ không vượt quá thời gian giữ lại được quy định trong Chính sách quyền riêng tư. Chức năng bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu sẽ được sử dụng độc quyền với Máy tính và tài khoản mà Người dùng cuối có quyền truy cập hợp pháp. Mọi sử dụng bất hợp pháp sẽ được báo cáo cho nhà chức trách có thẩm quyền. Nhà cung cấp sẽ tuân thủ các luật liên quan và trợ giúp các cơ quan thi hành pháp luật trong trường hợp có sự sử dụng sai. Bạn đồng ý và xác nhận rằng Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ mật khẩu để truy cập Tài khoản ESET HOME và bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào. Người dùng cuối chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động sử dụng chức năng Bảo vệ chống lại việc sử dụng sai dữ liệu và Tài khoản ESET HOME, có được phép hay không. Nếu Tài khoản ESET HOME bị xâm phạm, hãy thông báo cho Nhà cung cấp ngay lập tức.

Mã. Sau đây là các quy định bổ sung áp dụng cho Mã:

ESET có thể tạo và cung cấp mã tham chiếu và/hoặc mã khác cho mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị (sau đây gọi là “Mã”) theo quyết định riêng của mình. Bạn có thể quy đổi Mã này để kéo dài thời hạn của giấy phép theo Thỏa thuận này. ESET bảo lưu quyền vô hiệu hóa Mã tại bất kỳ thời điểm nào khi Mã được sử dụng hoặc có được theo cách không tuân thủ với Thỏa thuận này và/hoặc trong trường hợp có sự tin tưởng hợp lý rằng Mã có lỗi hoặc có liên quan đến hoạt động gian lận hoặc trái phép. Bạn bắt buộc phải tuân thủ những giới hạn sau:

i. Bạn không được quy đổi Mã nhiều hơn một lần.

ii. Bạn không được bán, cho thuê hoặc thuê Mã hoặc sử dụng Mã để cung cấp các dịch vụ thương mại.

iii. Bạn đồng ý rằng ESET có thể vô hiệu hóa việc cung cấp và/hoặc sử dụng Mã tại bất kỳ thời điểm nào mà không hề có trách nhiệm pháp lý nào đối với ESET.

iv. Bạn đồng ý rằng Mã không có giá trị tiền mặt hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác.

v. Bạn đồng ý rằng Mã và/hoặc việc sử dụng mã có thể phải tuân thủ theo các điều khoản đặc biệt của ESET cho chiến dịch giới thiệu, khuyến mại và/hoặc tiếp thị cụ thể.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EMS; 3537.0