Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Loại bỏ dịch vụ SMS

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2019, Google Play đã triển khai hạn chế đối với việc sử dụng các quyền của dịch vụ SMS và Cuộc gọi cần thiết cho chức năng cốt lõi của các tính năng SMS trong ESET Mobile Security. Do những hạn chế quyền này, các tính năng sau không còn khả dụng trong phiên bản Google Play của ESET Mobile Security:

Lệnh tin nhắn SMS - tính năng Anti-Theft

Liên hệ tin cậy - tính năng Anti-Theft