Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Nhật ký Quét

Phần nhật ký Quét có chứa dữ liệu toàn diện về mỗi lượt quét Theo lịch trình hoặc quét Thiết bị được kích hoạt thủ công.

Mỗi nhật ký có chứa:

Ngày và giờ của lượt quét

Cấp độ quét (Thông minh hoặc Chuyên su)

Thời gian quét

Số lượng các tệp đã quét

Kết quả quét hoặc lỗi gặp phải khi quét

Số các mối đe dọa đã tìm thấy và danh sách các mối đe dọa đã tìm thấy