Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động hiển thị các hoạt động hàng ngày của ESET Mobile Security trên màn hình chính của ESET Mobile Security ứng dụng. Nhật ký hoạt động chứa thông tin về các trang web đã quét bởi ESET Mobile Security, ESET Mobile Security cập nhật, cập nhật ứng dụng, ứng dụng đã cài đặt, ESET Mobile Security lượt quét và nhiều thông tin khác.

Bạn có thể hiển thị lịch sử Nhật ký hoạt động sớm hơn bằng cách chạm vào Báo cáo đầy đủ trong Nhật ký hoạt động. Trong báo cáo đầy đủ của Nhật ký hoạt động, bạn có thể sử dụng Bộ lọc để lọc các hoạt động theo trạng thái hoặc tính năng ESET Mobile Security. Ví dụ: Cảnh báo, Rủi ro, Chống trộm và Giấy phép. Bạn cũng có thể lọc các hoạt động theo ngày xảy ra theo sự kiện mới nhất hoặc cũ hơn.

Để xóa hết lịch sử Nhật ký hoạt động

1.Mở ESET Mobile Security.

2.Vuốt xuống màn hình chính.

3.Chạm vào Xem tất cả.

4.Chạm vào biểu tượng menu three_dots_menu.

5.Chạm vào Xóa tất cả.

 

Để xóa các bản ghi riêng lẻ khỏi lịch sử Nhật ký hoạt động:

1.Mở ESET Mobile Security.

2.Vuốt lên trên màn hình chính.

3.Chạm vào Xem tất cả.

4.Trượt bản ghi thích hợp sang trái.

5.Chạm vào Xóa.