Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie adresami URL

Zarządzanie listą adresów URL w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do stron internetowych umożliwia określenie adresów HTTP do zablokowania, zezwolenia lub wykluczenia ze skanowania zawartości.

Protokół SSL/TLS musi być włączony, jeśli chcesz filtrować adresy HTTPS oprócz HTTP. W przeciwnym razie dodane zostaną tylko domeny HTTPS, które już były odwiedzane, a nie pełny adres URL.

Witryny internetowe wyszczególnione w wykazie Lista zablokowanych adresów nie będą dostępne, chyba że zostaną również uwzględnione w zestawieniu Lista dozwolonych adresów. Witryny internetowe z wykazu Lista adresów wyłączonych ze skanowania treści nie są poddawane skanowaniu w poszukiwaniu szkodliwego kodu w momencie uzyskiwania do nich dostępu.

Jeśli blokowane mają być wszystkie adresy HTTP z wyjątkiem adresów wyszczególnionych na aktywnej Liście dozwolonych adresów, należy dodać symbol * do aktywnej Listy zablokowanych adresów.

Na listach nie można używać symboli specjalnych: * (gwiazdka) oraz ? (znak zapytania). Gwiazdka zastępuje dowolny ciąg znaków, a znak zapytania — dowolny symbol. Zwróć uwagę przy określaniu wykluczonych adresów, ponieważ lista powinna zawierać tylko zaufane i bezpieczne adresy. Ponadto należy sprawdzić, czy symbole * oraz ? są na tej liście stosowane prawidłowo. Informacje na temat bezpiecznego uwzględnienia domeny wraz ze wszystkimi domenami podrzędnymi można znaleźć w sekcji Dodawanie adresu HTTP lub maski domeny. Aby uaktywnić listę, należy wybrać opcję Aktywna lista. Aby otrzymywać powiadomienia podczas wprowadzania adresu z bieżącej listy, należy wybrać opcję Powiadom o zastosowaniu.


note

Adresy zaufane przez ESET

Jeśli opcja Nie skanuj ruchu z domenami zaufanymi ESET jest włączona, opcja SSL/TLS, konfiguracja zarządzania listą adresów URL nie będzie miała wpływu na domeny na białej liście zarządzanej przez firmę ESET.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Elementy sterujące

Dodaj — utworzenie nowej listy, stanowiącej dodatek do list wstępnie zdefiniowanych. Ta opcja może okazać się przydatna, gdy użytkownik chce w sposób logiczny podzielić różne grupy adresów. Na przykład jedna lista zablokowanych adresów może zawierać adresy z zewnętrznej czarnej listy publicznej, a druga lista może obejmować własną czarną listę użytkownika. Ułatwia to uaktualnianie listy zewnętrznej bez ingerowania w listę użytkownika.

Edytuj — umożliwia modyfikację istniejących list. Ta opcja służy do dodawania i usuwania adresów.

Usuń — umożliwia usuwanie istniejących list. Opcja dostępna wyłącznie w przypadku list utworzony przy użyciu opcji Dodaj — niedostępna dla list domyślnych.