Príkazy

Táto sekcia obsahuje zoznam niektorých základných príkazov nástroja eShell s popismi.


Poznámka:

Príkazy nerozlišujú veľké a malé písmená. Môžete používať veľké alebo malé písmená, nemá to vplyv na spustenie príkazu.

Príklady príkazov (nachádzajú sa v koreňovom kontexte ROOT):

ABOUT

Zobrazí informáciu o programe. Zobrazené sú napr. nasledujúce informácie:

Názov vášho nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET a jeho verzia.

Operačný systém a základné podrobnosti o hardvéri.

Prihlasovacie meno (vrátane domény), úplný názov počítača (FQDN, ak sa váš server nachádza v doméne) a názov jednotky.

Nainštalované súčasti vášho bezpečnostného produktu ESET vrátane verzie každej súčasti.

KONTEXT:

root

 

PASSWORD

Na spustenie príkazov chránených heslom by ste za normálnych okolností potrebovali zadať toto heslo. Týka sa to napríklad príkazov na vypnutie ochrany a príkazov, ktoré môžu ovplyvniť chod alebo funkcie produktu ESET Server Security. Pri každom spustení takéhoto príkazu budete vyzvaný na zadanie hesla. Toto heslo môžete definovať, aby ste ho nemuseli vždy zadávať. eShell si heslo zapamätá a v prípade potreby bude automaticky zadané na príslušné miesto.


Poznámka:

Heslo platí vždy len pre aktuálnu reláciu nástroja eShell. Po ukončení relácie eShell je heslo zabudnuté. Po začatí novej relácie eShell je potrebné heslo znova definovať.

Definované heslo môže byť tiež použité pri spúšťaní nepodpísaných batch súborov alebo skriptov. Uistite sa, že pri spúšťaní nepodpísaných batch súborov je politika spustenia ESET Shell nastavená na Úplný prístup. Príklad takéhoto batch súboru:

eshell set password plain <yourpassword> "&" computer set real-time status disabled

Takýto zreťazený príkaz definuje heslo a vypína ochranu.


Dôležité:

Odporúčame vám používať podpísane batch súbory vždy, keď je to možné. Týmto sa vyhnete tomu, že budete mať heslá v podobe obyčajného textu v batch súbore (pri použití metódy popísanej vyššie). Viac informácií nájdete v časti Batch súbory/skriptovanie (sekcia Podpísané batch súbory).

KONTEXT:

root

SYNTAX:

[get] | restore password

set password [plain <password>]

OPERÁCIE:

get – zobrazí heslo

set – nastaví alebo zmaže heslo

restore – zruší heslo

ARGUMENTY:

plain – zadanie hesla ako parametra

password – heslo

PRÍKLADY:

set password plain <yourpassword> – nastaví heslo, ktoré sa automaticky použije pri spúšťaní príkazov chránených heslom

restore password – zruší heslo

PRÍKLADY:

get password – tento príkaz použite na zistenie, či je nastavené heslo (tento príkaz zobrazí heslo ako ******, nezobrazí vám samotné heslo). Ak sa nezobrazia hviezdičky, nie je nastavené žiadne heslo.

set password plain <vaseheslo> – tento príkaz použite na definovanie hesla

restore password – tento príkaz použite na zrušenie definovaného hesla

 

STATUS

Zobrazuje informácie o aktuálnom stave rezidentnej ochrany ESET Server Security a taktiež vám umožňuje pozastaviť/obnoviť ochranu (podobne ako cez používateľské rozhranie).

KONTEXT:

computer real-time

SYNTAX:

[get] status

set status enabled | disabled  [ 10m | 30m | 1h | 4h | temporary ]

restore status

OPERÁCIE:

get – vráti aktuálne nastavenie/stav

set – nastaví hodnotu/stav

restore – obnoví pôvodné nastavenia/objekt/súbor

ARGUMENTY:

enabled – zapne ochranu/funkciu

disabled – vypne ochranu/funkciu

10m – vypne na 10 minút

30m – vypne na 30 minút

1h – vypne na 1 hodinu

4h – vypne na 4 hodiny

temporary – vypne do reštartu


Poznámka:

Nie je možné vypnúť všetky funkcie ochrany jediným príkazom. Funkcie a moduly ochrany môžete spravovať po jednom pomocou príkazu status. Každá funkcia alebo modul ochrany má vlastný príkaz status.

Zoznam funkcií s príkazom status:

Funkcia

Kontext a príkaz

Automatické vylúčenia

COMPUTER AUTO-EXCLUSIONS STATUS

Host Intrusion Prevention System (HIPS)

COMPUTER HIPS STATUS

Rezidentná ochrana súborového systému

COMPUTER REAL-TIME STATUS

Správa zariadení

DEVICE STATUS

Ochrana pred botnetmi

NETWORK ADVANCED STATUS-BOTNET

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS)

NETWORK ADVANCED STATUS-IDS

Izolácia od siete

NETWORK ADVANCED STATUS-ISOLATION

Klaster ESET

TOOLS CLUSTER STATUS

Diagnostické zapisovanie do protokolu

TOOLS DIAGNOSTICS STATUS

Prezentačný režim

TOOLS PRESENTATION STATUS

Antiphishingová ochrana

WEB-AND-EMAIL ANTIPHISHING STATUS

Ochrana e-mailových klientov

WEB-AND-EMAIL MAIL-CLIENT STATUS

Ochrana prístupu na web

WEB-AND-EMAIL WEB-ACCESS STATUS

VIRLOG

Ide o alias k príkazu DETECTIONS. Je užitočný v prípade, že si želáte zobraziť informácie o nájdených infiltráciách.

WARNLOG

Ide o alias k príkazu EVENTS.  Je užitočný v prípade, že si želáte zobraziť informácie o rôznych udalostiach.