Filtrovanie protokolov

Antimalvérová ochrana aplikačných protokolov je vykonávaná prostredníctvom jadra ThreatSense, v ktorom sú sústredené viaceré pokročilé metódy detekcie škodlivého softvéru. Filtrovanie protokolov pracuje automaticky bez ohľadu na používaný webový prehliadač alebo e-mailový klient. Ak je filtrovanie protokolov povolené, ESET Server Security bude kontrolovať komunikáciu, ktorá využíva SSL/TLS protokol. Túto funkciu môže povoliť v sekcii Web a e-mail > SSL/TLS.

Zapnúť kontrolu obsahu aplikačných protokolov

Moduly ESET Server Security (Ochrana prístupu na web, Ochrana e-mailových protokolov a Antiphishingová ochrana) sú závislé od tohto nastavenia a nebudú bez neho funkčné.

Vylúčené aplikácie

Pre vylúčenie aplikácií z kontroly ich označte v zozname. HTTP či POP3 komunikácia označených aplikácií nebude kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu. Umožňuje vylúčiť konkrétne aplikácie z filtrovania protokolov. Kliknite na Upraviť a Pridať pre ich výber zo zoznamu aplikácií.


Dôležité:

Vylúčenie aplikácie z kontroly odporúčame iba vo výnimočných prípadoch, napr. ak aplikácia v dôsledku kontroly jej komunikácie nepracuje správne a pod.

Vylúčené IP adresy

Umožňuje vylúčiť konkrétne adresy z filtrovania protokolov. IP adresy uvedené v zozname budú vylúčené z filtrovania protokolov. Obojstranná HTTP, POP3, či IMAP komunikácia označených aplikácií nebude kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu.


Dôležité:

Túto možnosť odporúčame používať iba v prípade dôveryhodných IP adries.

Kliknite na Upraviť a Pridať pre zadanie IP adries, rozsahu adries alebo podsiete, na ktorú sa bude vzťahovať vylúčenie. Ak označíte možnosť Zadať viaceré hodnoty, môžete do textového poľa zadať viacero IP adries oddelených riadkami, čiarkami alebo bodkočiarkami. Ak je povolený hromadný výber, adresy sa zobrazia v zozname vylúčených IP adries.


Poznámka:

Túto možnosť odporúčame použiť v prípade, že filtrovanie protokolov obmedzuje spojenie.