ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Politiky hesla

Požiadavky na heslo používateľa

Používateľ môže meniť heslo – ak je toto nastavenie vypnuté, povoliť zmenu hesla môže len správca zo vzdialenej konzoly na správu.

 

Znaky v hesle

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Nutnosť použiť malé písmená

efde_policy_win

Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno (a – z).

Nutnosť použiť veľké písmená

efde_policy_win

Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno (A – Z).

Nutnosť použiť čísla

efde_policy_win

Heslo musí obsahovať aspoň jedno číslo (0 – 9).

Nutnosť použiť symboly

efde_policy_win

Heslo musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak (!@#$%).

Minimálna dĺžka hesla

efde_policy_win

Definuje minimálnu požadovanú dĺžku hesla (1 – 127 znakov).

 

Počet pokusov o zadanie hesla

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Obmedziť počet nesprávnych zadaní hesla

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie vypnuté, počet pokusov o zadanie hesla je neobmedzený. Pre potenciálne bezpečnostné riziko sa neodporúča toto nastavenie vypínať na dlhšiu dobu.

Maximálny počet nesprávnych zadaní hesla

efde_policy_win

Najvyššia hodnota je 254. Maximálny počet po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusov o zadanie hesla. Po jeho prekročení sa účet uzamkne a pomocou hesla na obnovenie bude potrebné nastaviť nové heslo.

 

Platnosť hesla

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Heslo má obmedzenú dĺžku platnosti

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie vypnuté, heslo nemá obmedzenú dĺžku platnosti.

Maximálna dĺžka platnosti hesla (v dňoch)

efde_policy_win

Hodnota medzi 1 a 999. Odporúča sa určiť rozsah medzi 30 a 90.

Upozorniť používateľa na blížiaci sa koniec platnosti hesla

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie vypnuté, používateľ nebude upozornený na blížiaci sa koniec platnosti hesla.

Upozorniť, keď do konca zostáva menej ako (dni)

efde_policy_win

Hodnota medzi 1 a 999. Zadajte, koľko dní pred uplynutím platnosti hesla má byť používateľ upozornený.

 

Možnosti hesla na obnovenie

Počet pokusov o zadanie hesla

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Obmedziť počet nesprávnych zadaní hesla

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie vypnuté, počet pokusov o zadanie obnovovacieho hesla je neobmedzený. Pre potenciálne bezpečnostné riziko sa neodporúča toto nastavenie vypínať na dlhšiu dobu.

Maximálny počet nesprávnych zadaní hesla

efde_policy_win

Najvyššia hodnota je 254. Maximálny počet po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusov o zadanie hesla. Po jeho prekročení sa účet uzamkne a pomocou hesla na obnovenie bude potrebné nastaviť nové heslo.

 

Použitie hesla na obnovenie


important

Žiadne nastavenia v tejto sekcii nie sú predvolene zapnuté. Je potrebné ich zapnúť manuálne.

Všetky nastavenia v tejto sekcii sa aplikujú po dešifrovaní a opätovnom zašifrovaní počítača.

Nastavenia politiky

Podporované na OS

Popis

Obmedziť počet použití hesla na obnovenie

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie vypnuté, jedno obnovovacie heslo môže byť použité opakovane až pokým sa nevytvorí nové.

Maximálny počet použití

efde_policy_win

Najvyššia hodnota je 254.

Upozorniť používateľa na blížiaci sa limit hesla na obnovenie

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie zapnuté, používateľ bude upozornený, keď sa počet použití hesla na obnovenie bude blížiť k limitu.

Upozorniť na zostávajúci počet použití

efde_policy_win

Najvyššia hodnota je 255.

Automaticky vygenerovať nové heslo na obnovenie

efde_policy_win

Ak je toto nastavenie zapnuté, nové heslo na obnovenie bude vygenerované automaticky po dosiahnutí definovaného limitu pre počet použití aktuálne nastaveného hesla na obnovenie.

Vygenerovať pri zostávajúcom počte použití

efde_policy_win

Najvyššia hodnota je 255.