วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิธีปิดกั้นตามสิทธิของแอพพลิเคชัน

1.แตะที่ ควบคุมแอพพลิเคชั่น > การปิดกั้น > ปิดกันแอปพลิเคชัน > ปิดกันตามการอนุญาต.

2.เลือกการอนุญาตโดยใช้กล่องเครื่องหมายและแตะที่ปิดกั้น