วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ปิดกั้นตามสิทธิของแอพพลิเคชัน

ESET Endpoint Security for Android ให้ตัวเลือกผู้ดูแลระบบในการบล็อกแอพลิเคชันตามสิทธิ์อนุญาตของแอพพลิเคชันนั้น ส่วน กฎการบล็อก จะเตรียมภาพรวมของกฎที่สร้างไว้แล้ว และรายการของแอพพลิเคชันที่บล็อกแล้วให้คุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงกฎที่มีอยู่เดิม แตะกฎนั้นค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไข action_button_edit

หากต้องการลบกฎบางกฎออกจากรายการ ให้แตะกฎข้อใดข้อหนึ่งในรายการค้างไว้ เลือกกฎข้อที่คุณต้องการลบออกแล้วแตะ ลบ action_button_delete หากต้องการล้างรายการทั้งหมด ให้แตะ เลือกทั้งหมด