วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิธีปิดกั้นตามประเภทแอพพลิเคชัน

1.แตะที่ ควบคุมแอพพลิเคชั่น > การปิดกั้น > ปิดกันแอปพลิเคชัน > ปิดกันตามประเภท

2.เลือกประเภทที่กำหนดล่วงหน้าโดยใช้กล่องเครื่องหมายและแตะที่ปิดกั้น