วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

ปิดกั้นตามชื่อแอพพลิเคชัน

ESET Endpoint Security for Android ให้ผู้ดูแลระบบเลือกที่จะบล็อกแอพพลิเคชันตามชื่อหรือชื่อแพคเกจ ส่วน กฎการปิดกั้น จะเตรียมภาพรวมของกฎที่สร้างไว้แล้ว และรายการของแอพพลิเคชันที่บล็อกแล้ว

หากต้องการแก้ไขกฎที่มีอยู่ ให้แตะกฎค้างไว้ แล้วแตะ แก้ไข action_button_edit หากต้องการลบกฎออกจากรายการ ให้แตะกฎข้อใดข้อหนึ่งในรายการค้างไว้ เลือกกฎข้อที่คุณต้องการลบออกแล้วแตะ ลบออก action_button_delete หากต้องการล้างรายการทั้งหมด ให้แตะ เลือกทั้งหมด แล้วแตะ "ลบออก" action_button_delete

เมื่อคุณบล็อกตามชื่อแอพพลิเคชัน ESET Endpoint Security for Android จะค้นหาชื่อที่ตรงกันกับชื่อของแอพพลิเคชันที่เปิดอยู่ หากคุณเปลี่ยน GUI ของ ESET Endpoint Security for Android เป็นภาษาอื่น คุณต้องป้อนชื่อแอพพลิเคชันเป็นภาษานั้นเพื่อดำเนินการบล็อกต่อไป

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแปลชื่อแอพพลิเคชัน เราขอแนะนำให้คุณปิดกั้นแอพพลิเคชันดังกล่าวตามชื่อแพ็คเกจ - ตัวระบุแอพพลิเคชันที่ไม่ซ้ำกันจะไม่สามารถเปลี่ยนระหว่างการใช้รันไทม์หรือใช้โดยแอพพลิเคชันอื่น

ในกรณีของผู้ดูแลระบบภายใน ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อแพ็คเกจแอพพลิเคชันใน ควบคุมแอพพลิเคชัน > การตรวจสอบ > แอพพลิเคชันที่อนุญาต หลังจากแตะแอพพลิเคชันแล้ว หน้าจอ รายละเอียด จะแสดงชื่อแพ็คเกจของแอพพลิเคชัน หากต้องการบล็อกแอพพลิชัน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้