วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

วิธีปิดกั้นตามชื่อแอพพลิเคชัน

1.แตะที่ ควบคุมแอพพลิเคชั่น > การปิดกั้น > ปิดกันแอปพลิเคชัน > ปิดกันตามชื่อ

2.เลือกว่าจะปิดกั้นแอพพลิเคชันตามชื่อของแอพพลิเคชันหรือชื่อของแพ็คเกจ

3.พิมพ์คำตามที่แอพพลิเคชันที่ต้องการจะบล็อก เมื่อต้องการแบ่งคำหลายคำ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เป็นตัวคั่น

ตัวอย่างเช่น คำว่า "poker" ในช่อง ชื่อของแอพพลิเคชัน จะบล็อกแอพพลิเคชันทั้งหมดที่มีคำว่า "poker" อยู่ในชื่อ หากคุณป้อน "com.poker.game" ในช่อง ชื่อของแพ็กเกจ ESET Endpoint Security for Android จะบล็อกเพียงแค่แอพพลิเคชันเดียว