Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzenie do funkcji ESET PROTECT

ESET PROTECT umożliwia zarządzanie produktami ESET na stacjach roboczych, serwerach oraz urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej.

Za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, wymuszać polityki zabezpieczeń, monitorować status systemu oraz błyskawicznie reagować na problemy lub wykrycia na komputerach zdalnych. Zobacz też Omówienie architektury i infrastruktury rozwiązania ESET PROTECT, Informacje wstępne dotyczące konsoli internetowej ESET PROTECT oraz Obsługiwane środowiska przydzielania komputerów.

ESET PROTECT obejmuje następujące składniki:

Serwer ESET PROTECT — serwer ESET PROTECT można instalować na serwerach z systemem Windows oraz Linux. Jest on również dostępny jako urządzenie wirtualne. Obsługuje komunikację z agentami i gromadzi dane aplikacji oraz przechowuje je w bazie danych.

Konsola internetowa ESET PROTECT — konsola internetowa ESET PROTECT jest podstawowym interfejsem umożliwiającym zarządzanie komputerami klienckimi w danym środowisku. Umożliwia wyświetlanie podsumowania stanu klientów w danej sieci i zdalne wdrażanie rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT dostęp do konsoli internetowej można uzyskać przy użyciu przeglądarki internetowej. Jeśli serwer sieciowy będzie dostępny przez Internet, można używać programu ESET PROTECT z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Agent ESET Management — agent ESET Management usprawnia komunikację między serwerem ESET PROTECT i komputerami klienckimi. Agent musi być zainstalowany na komputerze klienckim, aby nawiązać komunikację pomiędzy tym komputerem a serwerem ESET PROTECT. Ponieważ agent ESET Management znajduje się na komputerze klienckim i umożliwia przechowywanie wielu scenariuszy zabezpieczeń, korzystanie z agenta znacznie zwiększa szybkość reagowania na nowe wykrycia. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrożyć agenta ESET Management na komputerach niezarządzanych identyfikowanych przez usługę Active Directory lub przy użyciu narzędzia ESET RD Sensor. W razie konieczności można ręcznie zainstalować agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Narzędzie Rogue Detection Sensor — narzędzie ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor służy do wykrywania niezarządzanych komputerów w danej sieci i umożliwia wysyłanie ich danych do serwera ESET PROTECT. Dzięki temu można z łatwością dodawać nowe komputery klienckie do sieci objętej zabezpieczeniami. Wykryte komputery są zapamiętywane w narzędziu RD Sensor i te same informacje nie są wysyłane ponownie.

Serwer proxy Apache HTTP — usługa, z której można korzystać w połączeniu z programem ESET PROTECT w celu:

oDystrybuowania aktualizacji wśród komputerów klienckich oraz przesyłania pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.

oPrzesyłania dalej komunikacji z agentów ESET Management do serwera ESET PROTECT.

Mobile Device Connector — komponent umożliwiający zarządzanie urządzeniami mobilnymi (z systemem Android i iOS) przy użyciu programu ESET PROTECT oraz administrowanie programem ESET Endpoint Security dla systemu Android.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT — urządzenie wirtualne ESET PROTECT jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą uruchamiać ESET PROTECT w środowisku zwirtualizowanym.

ESET PROTECT Virtual Agent Host — komponent programu ESET PROTECT, który umożliwia wirtualizację wystąpień agenta w celu zarządzania maszynami wirtualnymi bez zainstalowanych agentów. Rozwiązanie umożliwia automatyzację, wykorzystanie grup dynamicznych i zarządzanie zadaniami na poziomie odpowiadającym agentowi ESET Management w odniesieniu do komputerów fizycznych. Agent wirtualny gromadzi informacje pozyskiwane z maszyn wirtualnych klienta i wysyła je do serwera ESET PROTECT.

Mirror Tool — narzędzie Mirror Tool jest potrzebne w przypadku aktualizacji bazy danych wirusów offline. Jeśli komputery klienckie nie mają połączenia z Internetem, przy użyciu narzędzia Mirror Tool można pobrać pliki aktualizacji z serwerów aktualizacji firmy ESET, aby przechowywać je lokalnie.

ESET Remote Deployment Tool — to narzędzie umożliwia wdrażanie pakietów kompleksowych utworzonych w konsoli internetowej <%PRODUCT%>. Stanowi ono wygodny sposób dystrybucji agenta ESET Management z produktem firmy ESET na komputerach w sieci.

ESET Business Account — nowy portal licencyjny produktów biznesowych ESET pozwala na zarządzanie licencjami. Instrukcje aktywowania produktu zawiera sekcja <%EBA%> tego dokumentu. Informacje na temat używania rozwiązania <%EBA%> zawiera Podręcznik użytkownika <%EBA%>.

ESET Enterprise Inspector — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk.

Za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, wymuszać polityki zabezpieczeń, monitorować status systemu oraz błyskawicznie reagować na problemy lub zagrożenia na komputerach zdalnych.


note

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podręcznik użytkownika online programu ESET PROTECT.