Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Polityki

Administrator może wymusić określone konfiguracje produktów ESET uruchomionych na komputerach klienckich przy użyciu polityk z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT lub ESET Security Management Center. Polityki mogą być stosowane bezpośrednio do pojedynczych urządzeń lub grup urządzeń. Można też przypisać urządzeniu lub grupie wiele polityk.

Aby utworzyć nową politykę, użytkownik musi mieć następujące uprawnienia: uprawnienie Odczyt do odczytu listy polityk, uprawnienie Użycie do przypisywania polityk komputerom docelowym oraz uprawnienie Zapis umożliwiające tworzenie, modyfikowanie lub edytowanie polityk.

Polityki są stosowane w kolejności, w której są uszeregowane grupy statyczne. Ta zasada nie odnosi się do grup dynamicznych, w których najpierw uwzględniane są podrzędne grupy dynamiczne. Dzięki temu polityki, które wywierają większy wpływ, mogą znajdować się na szczycie drzewa grup, natomiast polityki bardziej szczegółowe stosowane są w odniesieniu do podgrup. Dzięki użyciu flag użytkownik programu ESET Endpoint Security for Android z dostępem do grup znajdujących się wyżej w hierarchii drzewa może zastępować polityki odnoszące się do niższych grup. Algorytm ten wyjaśniono szczegółowo w pomocy online programu ESET PROTECT.

Ustawienie polityk na urządzeniu wyłącza opcję lokalnej zmiany ustawień kontrolowanych przez polityki. Te ustawienia są zablokowane przed zmianami nawet w trybie administratora. Możesz zezwolić na wprowadzenie tymczasowych zmian, tworząc politykę Tryb wstrzymania polityk.


important

Ustawienie niektórych polityk może wymagać udzielenia programowi ESET Endpoint Security for Android dodatkowych uprawnień lokalnie na urządzeniu, którego dotyczy problem.


note

Zalecamy przypisywanie polityk bardziej ogólnych (na przykład ustawień serwera aktualizacji) do grup znajdujących się wyżej w hierarchii drzewa grup. Polityki bardziej szczegółowe (na przykład ustawienia kontroli dostępu do urządzeń) należy stosować głębiej w hierarchii drzewa grup. Podczas scalania niżej położone polityki zastępują zwykle ustawienia wyżej położonych polityk (chyba że użytkownik zdefiniuje inne zachowanie przy użyciu flag polityk).

Domyślne polityki dla produktu ESET Endpoint Security for Android

Nazwa polityki

Opis polityki

Ogólne — Maksymalna ochrona

Program ESET Endpoint Security for Android wykorzystuje wszystkie opcje, aby zapewnić maksymalną ochronę urządzenia.

Ogólne — Konfiguracja zrównoważona

ESET Endpoint Security for Android używa konfiguracji zalecanej dla większości konfiguracji.

Ogólne — Maksymalna wydajność

Program ESET Endpoint Security for Android łączy w sobie ochronę przed zagrożeniami i minimalny wpływ na codzienne zadania i wydajność urządzenia.