Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt Nhập/Xuất

Để dễ dàng chia sẻ các cài đặt từ một thiết bị di động này với một thiết bị di động khác nếu các thiết bị này không được quản lý bởi ESET PROTECT, ESET Endpoint Security for Android bao gồm lựa chọn để xuất và nhập các cài đặt chương trình. Quản trị viên có thể thủ công xuất các cài đặt của thiết bị sang một tệp, tệp này sau đó có thể được chia sẻ (ví dụ như qua email) và nhập vào bất kỳ thiết bị nào chạy ứng dụng khách. Khi người dùng chấp nhận tệp cài đặt đã nhận được, nó sẽ tự động xác định tất cả các cài đặt và kích hoạt ứng dụng (với điều kiện thông tin giấy phép được bao gồm). Tất cả các cài đặt sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu quản trị viên.

settings_036_1