Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt xuất

Để xuất các cài đặt hiện tại của ESET Endpoint Security for Android, hãy xác định tên tệp cài đặt - ngày và giờ hiện tại sẽ được tự động điền vào. Bạn cũng có thể thêm thông tin giấy phép (Khóa giấy phép hoặc địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản quản trị viên Bảo mật) vào tệp được xuất nhưng lưu ý rằng thông tin này sẽ không được mã hóa và có thể bị sử dụng sai mục đích.

Trong bước tiếp theo, chọn cách bạn muốn chia sẻ tệp qua:

Mạng Wi-Fi

Bluetooth

Email

Gmail

ứng dụng duyệt tệp (ví dụ: ASTRO File Manager hoặc ES File Explorer)