Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt Nhập

Để nhập các cài đặt từ tệp nằm trên thiết bị, hãy sử dụng một ứng dụng duyệt tệp để định vị tệp cài đặt và chọn ESET Endpoint Security for Android.

Cũng có thể nhập các cài đặt bằng cách chọn một tệp trong phần Lịch sử.