Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Sử dụng

Trong phần này quản trị viên có thể giám sát thời gian một người dùng dành để sử dụng các ứng dụng cụ thể. Để lọc tổng quan theo giai đoạn sử dụng của nó, hãy sử dụng tùy chọn Chu kỳ.

appcontrol-deviceaudit_108_1