Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Liên hệ của quản trị viên

Đây là Danh sách các số điện thoại của quản trị viên được bảo vệ bằng mật khẩu quản trị viên. Các lệnh Anti-Theft chỉ có thể được gửi từ các số tin cậy. Những số này cũng được sử dụng cho các thông báo liên quan đến các thao tác Anti-Theft.