Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cách thêm liên hệ của quản trị viên

Tên và số điện thoại của quản trị viên phải được nhập vào trong khi chạy trình hướng dẫn khởi động Anti-Theft. Nếu liên hệ có nhiều hơn một số điện thoại, tất cả các số được liên kết sẽ được tính đến.

Liên hệ của quản trị viên có thể được thêm vào hoặc chỉnh sửa trong phần Anti-Theft > Liên hệ của quản trị viên.