Poznate mreže

Kada koristite računar koji se često povezuje na javne mreže ili na mreže izvan uobičajene poslovne mreže, preporučujemo da proverite pouzdanost novih mreža na koje se povezujete. Kada se mreže definišu, ESET Endpoint Security može da prepozna pouzdane (kućne/kancelarijske) mreže koristeći različite parametre mreže konfigurisane u okviru Identifikacija mreže. Računari često ulaze u mreže sa IP adresama koje su slične pouzdanoj mreži. U tim slučajevima, ESET Endpoint Security može da nepoznatu mrežu prepozna kao pouzdanu (kućna/kancelarijska). Preporučujemo da koristite Potvrdu identiteta mreže da biste izbegli takve situacije.

Kada se mrežni adapter poveže na mrežu ili kada se njegove postavke mreže ponovo konfigurišu, ESET Endpoint Security pretražuje poznatu listu mreža da bi pronašao zapis koji se podudara sa novom mrežom. Ako se Identifikacija mreže i Potvrda identiteta mreže (opcionalno) podudaraju, mreža će u ovom interfejsu biti označena kao povezana. Kada se ne pronađe nijedna poznata mreža, konfiguracija identifikacije mreže kreira novu mrežnu vezu da bi identifikovala tu mrežu sledeći put kada se na nju povežete. Podrazumevano, nova mrežna veza koristi tip zaštite Javna mreža. Prozor dijaloga Otkrivena je nova mrežna veza zatražiće od vas da izaberete tip zaštite Javna mreža, Kućna ili kancelarijska mreža ili Koristi Windows podešavanje. Ako je mrežni adapter povezan na poznatu mrežu i ako je ta mreža označena kao Kućna ili kancelarijska mreža, lokalne podmreže adaptera dodaju se u pouzdanu zonu.

Tip zaštite za nove mreže – Izaberite koja se od sledećih opcija: Koristi Windows podešavanje, Pitaj korisnika ili Označi kao javno podrazumevano koristi za nove mreže.


note

Kada izaberete Koristi Windows podešavanje, dijalog se ne prikazuje i mreža sa kojom ste povezani se automatski označava u skladu sa podešavanjima za Windows. Zbog toga određene funkcije (na primer, deljenje datoteka i udaljena radna površina) postaju dostupne preko novih mreža.

Poznate mreže mogu da se konfigurišu ručno u okviru prozora Uređivač poznatih mreža.