Uređivač poznatih mreža

Poznate mreže možete ručno da konfigurišete u prozoru Napredno podešavanje > Zaštita mreže > Zaštitni zid > Poznate mreže tako što ćete kliknuti na Uredi pored stavke Poznate mreže.

Kolone

Ime – Ime poznate mreže.

Tip zaštite – Pokazuje da li je mreža podešena na Kućna ili kancelarijska mreža, Javna ili Koristi Windows podešavanje.

Profil zaštitnog zida – Izaberite profil u padajućem meniju Prikaz pravila koja se koriste u profilu da biste videli filtere pravila za profil.

Profil za ažuriranje – Omogućava vam da primenite profil za ažuriranje kada ste povezani sa ovom mrežom.

Kontrolni elementi

Dodaj – Kreira novu poznatu mrežu.

Uredi – Kliknite da biste uredili postojeću poznatu mrežu.

Ukloni – Izaberite mrežu i kliknite na stavku Ukloni da biste je uklonili sa liste poznatih mreža.

UP_DOWN Vrh/nagore/nadole/dno – Omogućava vam da podesite nivo prioriteta za poznate mreže (mreže se procenjuju od vrha ka dnu).

Postavke za konfiguraciju mreže su raspoređene na sledećim karticama:

Mreža

Ovde možete da definišete Ime mreže i izaberete Tip zaštite („Javna mreža“, „Kućna ili kancelarijska mreža“ ili „Koristi Windows podešavanja“) za mrežu. Upotrebite padajući meni Profil zaštitnog zida da biste izabrali profil za ovu mrežu. Ako mreža koristi tip zaštite Kućna ili kancelarijska mreža, onda se sve direktno povezane podmreže smatraju pouzdanim. Na primer, ako je mrežni adapter povezan na ovu mrežu i koristi IP adresu 192.168.1.5 i podmrežnu masku 255.255.255.0, podmreža192.168.1.0/24 biće dodata u pouzdanu zonu adaptera. Ako adapter ima više adresa/podmreža, sve će biti pouzdane, bez obzira na konfiguraciju poznate mreže u okviru Identifikacija mreže.

Pored toga, adrese dodate u okviru Dodatne pouzdane adrese uvek se dodaju u pouzdanu zonu adaptera povezanih sa ovom mrežom (bez obzira na tip zaštite mreže).

Upozori na slabo šifrovanje WiFi mreže – ESET Endpoint Security vas obaveštava kada se povežete na bežičnu mrežu bez zaštite ili mrežu sa slabom zaštitom.

Profil zaštitnog zida – Izaberite profil zaštitnog zida koji će se koristiti kada ste povezani sa ovom mrežom.

Profil ažuriranja – Izaberite profil ažuriranja koji će se koristiti kada ste povezani sa ovom mrežom.

Da bi mreža bila označena kao povezana na listi povezanih mreža, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

Identifikacija mreže – svi popunjeni parametri moraju da se podudaraju sa parametrima aktivne veze.

Potvrda identiteta mreže – ako se izabere potvrda identiteta servera, potrebno je da se obavi uspešna potvrda identiteta pomoću ESET servera za potvrdu identiteta.

Identifikacija mreže

Identifikacija mreže se izvršava u skladu sa parametrima adaptera lokalne mreže. Svi izabrani parametri se upoređuju sa stvarnim parametrima aktivnih mrežnih veza. Dozvoljene su i IPv4 i IPv6 adrese.

DIALOG_EPFW_AUTH_LOCAL_SETTINGS

Potvrda identiteta mreže

Potvrda identiteta mreže traži određeni server na mreži i koristi asimetrično šifrovanje (RSA) za potvrdu identiteta servera. Ime mreže za koju se obavlja potvrda identiteta mora da se podudara sa imenom zone podešenim u okviru postavki za potvrdu identiteta servera. Ime razlikuje mala i velika slova. Navedite ime servera, port servera za slušanje i javnu lozinku koja odgovara lozinki privatnog servera (pogledajte članak Potvrda identiteta mreže – konfiguracija servera). Ime servera može da se unese u obliku IP adrese, DNS ili NetBios imena i može da ga prati putanja koja navodi lokaciju ključa na serveru (npr. ime_servera_/direktorijum1/direktorijum2/potvrda identiteta). Možete da navedete alternativne servere koji će se koristiti tako što ćete ih dodati putanji, razdvojene tačkom i zarezom.

Preuzmite ESET server za potvrdu identiteta

Javni ključ može da se uveze pomoću sledećih tipova datoteka:

PEM šifrovani javni ključ (.pem) može da se generiše pomoću ESET servera za potvrdu identiteta (pogledajte odeljak Potvrda identiteta mreže – konfiguracija servera).

Šifrovani javni ključ

Certifikat javnog ključa (.crt)

HLPPFW_ZONE_CONF_TRUSTCHECK_CLIENTSET_2

Kliknite na dugme Testiraj da biste testirali postavke. Ako je potvrda identiteta uspešna, pojavljuje se obaveštenje Potvrda identiteta servera je uspela. Ako potvrda identiteta nije ispravno konfigurisana, može se pojaviti neka od sledećih poruka o grešci:

Potvrda identiteta servera nije uspela. Digitalni potpis nije važeći ili se ne podudara.
Potpis servera se ne podudara sa unetim javnim ključem.

Potvrda identiteta servera nije uspela. Ime mreže se ne podudara.
Ime konfigurisane mreže ne odgovara imenu zone servera za potvrdu identiteta. Pregledajte oba imena i uverite se da su identična.

Potvrda identiteta servera nije uspela. Nema odgovora od servera ili odgovor nije važeći.
Ako server ne radi ili ako je nedostupan, odgovor neće biti primljen. Do prijema nevažećeg odgovora može da dođe ako drugi HTTP server radi na navedenoj adresi.

Unet je nevažeći javni ključ.
Proverite da li je javni ključ koji ste uneli oštećen.