Grupe uređaja


warning

Uređaj povezan sa računarom može da predstavlja bezbednosni rizik.

Prozor „Grupe uređaja“ podeljen je na dva dela. Desni deo prozora sadrži listu uređaja koji pripadaju odgovarajućoj grupi, a levi deo prozora sadrži kreirane grupe. Izaberite grupu sa listom uređaja koju želite da prikažete u desnom oknu.

Kada otvorite prozor „Grupe uređaja“ i izaberete neku grupu, možete da dodajete uređaje na listu ili ih uklanjate sa nje. Još jedan način da dodate uređaje u grupu je da ih uvezete iz datoteke. Pored toga, možete da kliknete na dugme Popuni i svi uređaji povezani sa računarom biće navedeni u prozoru Otkriveni uređaji. Izaberite uređaje sa popunjene liste da biste ih dodali u grupu tako što ćete kliknuti na opciju U redu.

Kontrolni elementi

Dodaj – Možete da dodate grupu unosom imena grupe ili uređaja u postojeću grupu (takođe imate opciju da navedete detalje kao što je ime proizvođača, model i serijski broj) u zavisnosti od toga na kom delu prozora ste kliknuli na dugme.

Uredi – Omogućava vam da izmenite ime izabrane grupe ili parametara uređaja (prodavac, model, serijski broj).

Izbriši – Briše izabranu grupu ili uređaj u zavisnosti od toga u kojem ste delu prozora kliknuli na dugme.

Uvezi – Uvozi listu uređaja iz tekstualne datoteke. Uvoz uređaja iz tekstualne datoteke zahteva ispravno formatiranje:

Svaki uređaj počinje u novom redu.

Prodavac, Model i Serijski broj moraju da postoje za svaki uređaj i moraju biti odvojeni zarezom.


example

Evo primera za sadržaj tekstualne datoteke:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Izvezi – Izvozi listu uređaja u datoteku.

Dugme Popuni obezbeđuje pregled svih trenutno povezanih uređaja uz sledeće informacije: tip uređaja, prodavac uređaja, model i serijski broj (ako je dostupno).

Kada završite sa prilagođavanjem, kliknite na dugme U redu. Kliknite na dugme Otkaži ako želite da napustite prozor Grupe uređaja bez čuvanja promena.


note

Možete da kreirate različite grupe uređaja na koje će se primenjivati različita pravila. Možete i da kreirate samo jednu grupu uređaja na koju će se primeniti pravilo sa radnjom Čitanja/pisanja ili Samo čitanja. To osigurava blokiranje nepoznatih uređaja pomoću kontrole uređaja kada se povežu sa računarom.

Imajte u vidu neke radnje (dozvole) nisu dostupne za sve tipove uređaja. Ako na uređaju postoji prostor za skladištenje, dostupne su sve četiri radnje. Za uređaje koji nisu namenjeni za skladištenje, postoje samo tri dostupne radnje (npr. opcija Samo za čitanje nije dostupna za Bluetooth, što znači da Bluetooth uređaji mogu samo da se dozvole, blokiraju ili pokrenu upozorenje).