Dodavanje pravila kontrole uređaja

Pravilo kontrole uređaja definiše radnju koja će se izvršiti kada se sa računarom poveže uređaj koji odgovara kriterijumima pravila.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Unesite opis pravila u polje Ime zbog bolje identifikacije. Prebacite prekidač pored opcije Pravilo je aktivirano da biste deaktivirali ili aktivirali ovo pravilo, što može da bude korisno ako ne želite trajno da izbrišete pravilo.

Primeni tokom – Omogućava vam da primenite kreirano pravilo tokom određenog vremena. U padajućem meniju izaberite kreirani vremenski slot. Pogledajte više informacija o vremenskim slotovima.

Tip uređaja

Izaberite tip spoljnog uređaja u padajućem meniju (skladište disk jedinice/prenosivi uređaj/Bluetooth/FireWire/...). Informacije o tipovima uređaja se sakupljaju iz operativnog sistema i mogu se videti u menadžeru uređaja sistema ako je uređaj povezan sa računarom. Uređaji za skladištenje obuhvataju spoljne disk jedinice ili standardne čitače memorijskih kartica koji su povezani putem USB-a ili FireWire-a. Čitači smart kartica obuhvataju sve čitače smart kartica sa ugrađenim integrisanim kolom, kao što su SIM kartice ili kartice za potvrdu identiteta. Primeri uređaja za slike su skeneri i fotoaparati. Pošto ovi uređaju pružaju samo informacije o njihovim radnjama, a ne pružaju informacije o korisnicima, mogu da se blokiraju samo globalno.


note

Funkcionalnost liste korisnika nije dostupna za modemske uređaje. Ovo pravilo će se primeniti za sve korisnike, a trenutna lista korisnika će biti izbrisana.

Radnja

Pristup uređajima koji nisu za skladištenje može da se dozvoli ili da se blokira. Sa druge strane, kod pravila za uređaje za skladištenje može da se izabere jedno od sledećih postavki prava:

Čitanje/pisanje – Dozvoliće se potpuni pristup uređaju.

Blokiraj – Blokiraće se pristup uređaju.

Samo za čitanje – Dozvoliće se samo pristup za čitanje uređaja.

Upozori – Svaki put kada se uređaj poveže, korisnik će dobiti obaveštenje da li je dozvoljen/blokiran i kreiraće se stavka evidencije. Uređaji se ne pamte, obaveštenje se ipak prikazuje ako se isti uređaj opet poveže.

Imajte u vidu neke radnje (dozvole) nisu dostupne za sve tipove uređaja. Ako na uređaju postoji prostor za skladištenje, dostupne su sve četiri radnje. Za uređaje koji nisu namenjeni za skladištenje, postoje samo tri dostupne radnje (npr. opcija Samo za čitanje nije dostupna za Bluetooth, što znači da Bluetooth uređaji mogu samo da se dozvole, blokiraju ili pokrenu upozorenje).

Tip kriterijuma

Izaberite Grupu uređaja ili Uređaj.

Dodatni parametri navedeni u nastavku mogu da se koriste za fino podešavanje pravila i prilagođavanje određenim uređajima. Svi parametri razlikuju mala i velika slova:

Prodavac – Filtriranje po imenu ili ID-u prodavca.

Model – Ime uređaja.

Serijski broj – Spoljni uređaji obično imaju serijski broj. Kada je u pitanju CD/DVD, to je serijski broj odgovarajućeg medijuma, a ne CD disk jedinice.


note

Ako ovi parametri nisu definisani, pravilo će ignorisati ova polja prilikom podudaranja. Parametri filtriranja u svim tekstualnim poljima su osetljivi na velika i mala slova, a džoker znakovi (*, ?) nisu podržani.


note

Da biste videli informacije o uređaju, kreirajte pravilo za taj tip uređaja, povežite uređaj sa računarom, a zatim proverite detalje uređaja u Evidenciji kontrole uređaja.

Nivo ozbiljnosti evidentiranja

Uvek – Evidentira sve događaje.

Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa.

Informacije – Evidentiraju se informativne poruke, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju kao i svi gorepomenuti zapisi.

Upozorenje – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja i šalje ih u ERA Server.

Nijedno – ne prave se zapisi evidencije.

Pravila mogu da se ograniče na određene korisnike ili grupe korisnika tako što se ti korisnici ili grupe dodaju na Listu korisnika:

Dodaj – Otvara prozor dijaloga Tipovi objekata: korisnici ili grupe, koji vam omogućava da izaberete željene korisnike.

Ukloni – Uklanja izabranog korisnika iz filtera.


note

Neki uređaji ne mogu da se filtriraju prema pravilima korisnika (na primer, uređaji za slike ne pružaju informacije o korisnicima,već samo o radnjama).