Uvod u ESET PROTECT

ESET PROTECT vam omogućava da upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama, serverima i mobilnim uređajima u umreženom okruženju sa jedne centralne lokacije.

Pomoću veb konzole ESET PROTECT, možete da implementirate ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete bezbednosne polise, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili otkrivene stavke na udaljenim računarima. Pogledajte takođe ESET PROTECT pregled elemenata arhitekture i infrastrukture, Početni koraci sa ESET PROTECT veb konzolom i Podržana desktop okruženja za dodeljivanje privilegija.

ESET PROTECT se sastoji od sledećih komponenti:

ESET PROTECT Server – ESET PROTECT server može da se instalira i na Windows i na Linux servere, a može da bude i u obliku virtuelnog uređaja. On upravlja komunikacijom sa agentima, prikuplja podatke aplikacije i skladišti ih u bazi podataka.

ESET PROTECT Veb konzola – ESET PROTECT predstavlja primarni interfejs koji vam omogućava da upravljate računarima klijenta u okruženju. Ona prikazuje pregled statusa klijenata u mreži i omogućava vam da daljinski pokrećete ESET rešenja na udaljenim računarima kojima se ne upravlja. Kada instalirate ESET PROTECT server ( server), možete da pristupate veb konzoli putem veb pregledača. Ako odaberete da stavite veb server na raspolaganje putem interneta, možete da koristite ESET PROTECT sa bilo kog mesta i/ili uređaja koji imaju vezu sa internetom.

ESET Management Agent – ESET Management agent olakšava komunikaciju između ESET PROTECT servera i računara klijenta. Agent mora da se instalira na računar klijenta kako bi se uspostavila komunikacija između tog računara i ESET PROTECT servera. Pošto se nalazi na računaru klijenta i može da čuva više bezbednosnih scenarija, ESET Management agent znatno skraćuje vreme reagovanja na otkrivene stavke. Pomoću ESET PROTECT veb konzole možete da pokrećete ESET Management agent na računarima kojima se ne upravlja, a koje identifikuju Active Directory ili RD senzor preduzeća ESET. Možete i da ručno instalirate ESET Management agent na računarima klijenta ako je to potrebno.

Rogue Detection Sensor – ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor otkriva računare kojima se ne upravlja, a koji su prisutni u mreži i šalje njihove informacije ESET PROTECT serveru. To vam omogućava da lako dodajete nove računare klijenta u zaštićenu mrežu. RD senzor pamti računare koji su otkriveni i neće dvaput poslati iste informacije.

Apache HTTP Proxy – Ovo je usluga koja može da se koristi zajedno sa proizvodom ESET PROTECT za:

oDistribuiranje ažuriranja računarima klijenta i instalacionih paketa ESET Management agentu.

oProsleđivanje komunikacije sa ESET Management agenata na ESET PROTECT server.

Mobile Device Connector – Ovo je komponenta koja omogućava upravljanje mobilnim uređajima uz ESET PROTECT, pa možete da upravljate mobilnim uređajima (Android i iOS) i administrirate uslugu ESET Endpoint Security za Android.

ESET PROTECT Virtuelni uređaj – ESET PROTECT VA je predviđen za korisnike koji žele da pokreću ESET PROTECT u virtuelizovanom okruženju.

ESET PROTECT Virtual Agent Host – Ovo je komponenta proizvoda ESET PROTECT koja virtuelizuje entitete agenta da bi omogućila upravljanje virtuelnim mašinama bez agenta. Ovo rešenje omogućava automatizaciju, upotrebu dinamičkih grupa i isti nivo upravljanja zadacima koji nudi i ESET Management agent na fizičkim računarima. Virtuelni agent prikuplja informacije sa virtuelnih mašina i šalje ih ESET PROTECT serveru.

Mirror alatka – Mirror alatka je neophodna za ažuriranje modula van mreže. Ako računari klijenta nemaju vezu sa internetom, možete da preuzmete datoteke za ažuriranje sa servera za ažuriranje preduzeća ESET pomoću mirror alatke i da ih sačuvate lokalno.

ESET Remote Deployment Tool – Ova alatka služi za pokretanje sveobuhvatnih paketa kreiranih u <%PRODUCT%> veb konzoli. Ona predstavlja praktičan način distribuiranja ESET Management agenta sa ESET proizvodom na računarima širom mreže.

ESET Business Account – Novi portal za licenciranje za poslovne proizvode preduzeća ESET koji vam omogućava da upravljate licencama. Pogledajte odeljak o portalu ESET Business Account u ovom dokumentu da biste videli uputstva za aktiviranje proizvoda ili pogledajte Korisničko uputstvo za portal ESET Business Account da biste dobili dodatna uputstva o tome kako se ESET Business Account koristi. Ako već imate korisničko ime i lozinku koje vam je izdalo preduzeće ESET i koje želite da pretvorite u licencni ključ, pogledajte odeljak Konverzija starih akreditiva za licence.

ESET Enterprise Inspector – Ovo je sveobuhvatni sistem za otkrivanje na krajnjoj tački i reagovanje koji obuhvata funkcije kao što su: otkrivanje incidenata, upravljanje incidentima i reagovanje na njih, prikupljanje podataka, indikatori otkrivanja narušavanja, otkrivanje anomalija, otkrivanje ponašanja i kršenja polisa.

Pomoću ESET PROTECT veb konzole možete da implementirate ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete bezbednosne polise, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili pretnje na udaljenim računarima.


note

Više informacija potražite u ESET PROTECT korisničkom uputstvu na mreži.