Aktualizačný mirror

ESET Endpoint Security umožňuje vytváranie kópií aktualizačných súborov, ktoré je možné následne použiť na aktualizáciu iných počítačov v sieti. „Mirror“ je výhodné použiť najmä pri väčších sieťach, kde by sťahovanie aktualizácií z internetu každým počítačom samostatne spôsobovalo prenos väčšieho množstva dát. Preto je odporúčané aktualizovať len jeden objekt v sieti priamo z aktualizačných serverov na internete a následne aktualizáciu sprístupniť pomocou mirrora ostatným objektom v lokálnej sieti. Aktualizácia pracovných staníc z mirrora zabezpečuje rozloženie zaťaženia siete a šetrí spotrebu dát stiahnutých z internetu.

Nastavenia mirrora sa nachádzajú v rozšírených nastaveniach v sekcii Aktualizácia. Stlačte kláves F5 pre otvorenie Rozšírených nastavení, kliknite na Aktualizácia > Profily a rozbaľte časť Aktualizačný mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Pre vytvorenie mirrora na klientskej pracovnej stanici povoľte možnosť Vytvárať kópie aktualizácií. Po aktivovaní tejto možnosti sa sprístupnia ďalšie nastavenia mirrora, predovšetkým spôsob prístupu k aktualizačným súborom a definovanie adresára, do ktorého sa budú ukladať aktualizačné súbory vytváraného mirrora.

Prístup k aktualizačným súborom

Povoliť HTTP Server – aktualizácia bude prístupná aj cez HTTP protokol a nebude potrebné zadávať prihlasovacie údaje.

Spôsoby sprístupnenia mirrora sú podrobne popísané v kapitole Aktualizácia programu pomocou mirrora. Existujú dva základné spôsoby sprístupnenia mirrora, a to buď prostredníctvom zdieľaného sieťového priečinku, alebo sprístupnením kópie aktualizácie cez HTTP server.

Priečinok, do ktorého sa budú ukladať aktualizačné súbory vytváraného mirrora, zadajte do poľa Priečinok na ukladanie aktualizačných súborov. Ak chcete vybrať iný priečinok, kliknite na tlačidlo Vyčistiť pre odstránenie prednastaveného priečinka C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror a kliknite na možnosť Upraviť pre vyhľadanie priečinka na lokálnom počítači alebo zdieľaného sieťového priečinka. V prípade, že je na prístup a zápis do zvoleného priečinka nevyhnutná autorizácia, je potrebné zadať autorizačné údaje do polí Prihlasovacie meno a Heslo. Ak je vybraný súbor umiestnený na sieťovom disku, pričom operačným systémom je Windows NT/2000/XP, zadané prihlasovacie meno a heslo používateľa musí mať práva na zápis do zvoleného priečinka. Prihlasovacie meno zadávajte vo formáte Doména/Používateľ alebo Pracovná_skupina/Používateľ a nezabudnite tiež na príslušné heslo.

Aktualizácia programových súčastí

Súbory – pri nastavovaní mirrora môžete špecifikovať jazykové verzie aktualizácií, ktoré budú stiahnuté. Jazyk musí byť podporovaný mirror serverom nastaveným používateľom.

Automaticky aktualizovať programové súčasti – umožňuje inštaláciu nových funkcií a aktualizácií pre exitujúce funkcie. Aktualizácia môže prebiehať automaticky bez zásahu používateľa alebo s informovaním a výzvou na jej potvrdenie od používateľa. Inštalácia programových súčastí si zvyčajne vyžaduje reštart počítača.

Aktualizovať programové súčasti – aktualizuje súčasti programu na najnovšiu verziu.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE