Licenčná dohoda s koncovým používateľom

DÔLEŽITÉ: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A BERIETE NA VEDOMIE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Licenčná dohoda s koncovým používateľom

Podľa podmienok tejto Dohody s koncovým používateľom (ďalej len „Dohoda“) uzatvorenej medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3586/B, IČO: 31333532(ďalej len „ESET“ alebo „Poskytovateľ“) a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Vy“ alebo „Koncový používateľ“) máte právo na používanie Softvéru uvedeného v článku 1 tejto Dohody. Softvér uvedený v článku 1 tejto Dohody môže byť v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými nižšie uložený na dátovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov.

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média, na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení, ako aj všetkých kópií Softvéru, na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

Kliknutím na položku „Súhlasím“ alebo „Súhlasím…“ pri inštalácii, sťahovaní, kopírovaní alebo používaní Softvéru vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a požiadavkami tejto Dohody. Ak s niektorými podmienkami a požiadavkami tejto Dohody nesúhlasíte, bezodkladne kliknite na možnosť zrušenia, zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, prípadne zničte alebo vráťte Softvér, inštalačné médium, priloženú dokumentáciu a potvrdenie o platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste Softvér získali.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

1. Softvér. Pojem „Softvér“ v tejto zmluve označuje (i) počítačový program, ku ktorému je priložená táto Zmluva, vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných príloh alebo iných médií, ku ktorým je priložená táto Zmluva, vrátane Softvéru dodaného vo forme objektového kódu na dátovom nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet, (iii) so Softvérom súvisiace vysvetľujúce písomné materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis Softvéru, jeho špecifikácie, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa Softvér používa, pokyny na použitie alebo inštaláciu Softvéru alebo akýkoľvek popis používania Softvéru (ďalej len „Dokumentácia“), (iv) kópie Softvéru, opravy prípadných chýb Softvéru, dodatky k Softvéru, rozšírenia Softvéru, modifikované verzie Softvéru a aktualizácie súčastí Softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám Poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto Zmluvy. Softvér sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.

2. Inštalácia, počítač a licenčný kľúč. Softvér dodaný na pamäťovom médiu, odoslaný elektronickou poštou, stiahnutý z internetu, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov je nutné inštalovať. Softvér je potrebné inštalovať do správne nakonfigurovaného počítača, ktorý spĺňa minimálne požiadavky uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Do počítača, do ktorého inštalujete Softvér, sa nesmú inštalovať žiadne počítačové programy ani hardvér, ktorý by mohol mať na Softvér negatívny vplyv. Počítač znamená hardvér vrátane, okrem iného, osobných počítačov, notebookov, pracovných staníc, vreckových počítačov, smartfónov, ručných elektronických zariadení a ďalších elektronických zariadení, pre ktoré je Softvér určený a v ktorých sa bude inštalovať a/alebo používať. Licenčný kľúč znamená jedinečnú postupnosť symbolov, písmen, číslic alebo špeciálnych znakov poskytnutú Koncovému používateľovi a umožňujúcu legálne používanie Softvéru, jeho konkrétnej verzie alebo predĺženie obdobia licencie v súlade s touto Dohodou.

3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s podmienkami tejto Dohody a dodržiavate všetky jej zmluvné podmienky, Poskytovateľ vám udeľuje nasledujúce práva (ďalej len „Licencia“):

a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo obmedzené právo inštalovať Softvér na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru.

b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie Softvéru sa viaže na počet Koncových používateľov. Jedným Koncovým používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným Koncovým používateľom užívateľ počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent (ďalej len „MUA“) preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet Koncových používateľov stanovuje podľa skutočného počtu užívateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet Koncových používateľov zhodný s počtom užívateľov poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému používateľovi smerovaný ľubovoľný počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden používateľ, a správy nie sú automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac používateľov, je potrebná licencia pre jeden počítač. Jednu licenciu nesmiete súčasne používať na viacerých počítačoch. Koncový používateľ smie zadať licenčný kľúč v Softvéri len v rozsahu, v ktorom má právo používať Softvér v súlade s obmedzením vyplývajúcim z počtu Licencií pridelených Poskytovateľom. Licenčný kľúč sa považuje za dôverný – Licenciu nesmiete zdieľať s tretími stranami a ani nesmiete tretím stranám umožniť používať licenčný kľúč, ak to nie je povolené v tejto Dohode alebo Poskytovateľom. Ak dôjde k neoprávnenému použitiu vášho licenčného kľúča, okamžite informujte Poskytovateľa.

c) Business Edition. Pre použitie Softvéru na mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo internetových bránach musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.

d) Trvanie Licencie. Vaše právo používať Softvér je časovo obmedzené.

e) OEM Softvér. OEM Softvér sa viaže na počítač, s ktorým ste ho získali. Nie je ho možné preniesť na iný počítač.

f) NFR, TRIAL Softvér. Softvér označený ako „Not-for-resale“, NFR alebo TRIAL nemôžete previesť za protihodnotu alebo používať na iný účel, ako na predvádzanie, testovanie jeho vlastností alebo vyskúšanie.

g) Zánik Licencie. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zániku Licencie musíte Softvér a všetky jeho záložné kópie okamžite zničiť alebo na vlastné náklady vrátiť spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali. Zánikom Licencie je tiež Poskytovateľ oprávnený ukončiť možnosť Koncového používateľa používať funkcie Softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom Poskytovateľa alebo serverom tretích strán.

4. Funkcie so zhromažďovaním údajov a požiadavky na pripojenie na internet. Softvér na svoje správne fungovanie vyžaduje pripojenie na internet a musí sa v pravidelných intervaloch pripájať na servery Poskytovateľa alebo servery tretích strán. Takisto vyžaduje zhromažďovanie príslušných údajov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Pripojenie na internet a zhromažďovanie údajov je nevyhnutné na tieto funkcie Softvéru:

a) Aktualizácia Softvéru. Poskytovateľ môže z času na čas vydať aktualizáciu Softvéru („Update“), avšak nie je povinný poskytovať Update. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení Softvéru zapnutá, preto sa Update nainštaluje automaticky, okrem prípadov, keď Koncový používateľ automatickú inštaláciu Update zakázal. Na účely poskytovania aktualizácii sa vyžaduje overenie pravosti Licencie vrátane informácií o počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

b) Preposielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkcie, ktoré zhromažďujú vzorky počítačových vírusov a iných škodlivých počítačových programov, ako aj podozrivých, problémových, potenciálne nechcených alebo potenciálne nebezpečných objektov, ako sú napríklad súbory, URL adresy, IP pakety a ethernetové rámce (ďalej len „Infiltrácie“), a potom ich odosiela Poskytovateľovi vrátane, nie však výhradne, informácií o procese inštalácie, počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, a/alebo informácií o prevádzke a fungovaní Softvéru a informácie o zariadeniach v lokálnych sieťach, ako sú typ, dodávateľ, model a/alebo názov zariadenia (ďalej len „Informácie“.) Informácie a Infiltrácie môžu obsahovať údaje (vrátane náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo iných používateľoch počítača, v ktorom je Softvér nainštalovaný, a súboroch postihnutých Infiltráciami spolu so súvisiacimi metaúdajmi.

Informácie a Infiltrácie sa môžu zhromažďovať prostredníctvom nasledujúcich funkcií Softvéru:

i. Súčasťou funkcie LiveGrid Reputation System je zhromažďovanie a odosielanie jednosmerných hodnôt hash súvisiacich s infiltráciami Poskytovateľovi. Táto funkcia sa zapína v štandardných nastaveniach Softvéru.

ii. Súčasťou funkcie LiveGrid Feedback System je zhromažďovanie a odosielanie Infiltrácií spolu so súvisiacimi metaúdajmi a Informáciami Poskytovateľovi. Túto funkciu môže aktivovať Koncový používateľ počas inštalácie Softvéru.

Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na účely analýzy a preskúmania Infiltrácií, vylepšenia Softvéru a overenia pravosti Licencie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie zabezpečenia získaných Infiltrácií a Informácií. Aktivovaním tejto funkcie Softvéru môže Poskytovateľ zhromažďovať a spracúvať Infiltrácie a Informácie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Tieto funkcie môžete kedykoľvek deaktivovať.

Na účely tejto Dohody je potrebné zhromažďovať, spracúvať a ukladať údaje umožňujúce Poskytovateľovi identifikovať vás v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Týmto beriete na vedomie, že Poskytovateľ kontroluje s využitím vlastných prostriedkov, či Softvér používate v súlade s ustanoveniami tejto Dohody. Zároveň týmto beriete na vedomie, že na účely tejto Dohody je počas komunikácie medzi Softvérom a počítačovými systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa potrebný prenos údajov na zabezpečenie funkčnosti Softvéru a oprávnenia na používanie Softvéru a na ochranu práv Poskytovateľa.

Po uzavretí tejto Dohody je Poskytovateľ alebo ľubovoľný jeho obchodný partner v rámci distribučnej a podpornej siete Poskytovateľa oprávnený na účely fakturácie, plnenia tejto Dohody a prenosu oznámení do vášho počítača v nevyhnutnom rozsahu prenášať, spracovávať a uchovávať dôležité údaje, ktoré vás umožnia identifikovať. Týmto súhlasíte s prijímaním oznámení a správ vrátane, okrem iného, marketingových informácií.

Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a vašich právach ako dotknutej osoby sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webových stránkach Poskytovateľa a prístupných priamo počas procesu inštalácie. Prístup k nim môžete získať aj v pomocníkovi softvéru.

5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Softvér môžete použiť výlučne na zabezpečenie svojej činnosti a na ochranu len tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali Licenciu.

6. Obmedzenie práv. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od Softvéru odvodené diela. Pri používaní Softvéru ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:

(a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.

(b) Softvér nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru alebo kópií Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.

(c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

(d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.

(e) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

(f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér a jeho funkcie výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných Koncových používateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým Koncovým používateľom tak, aby umožnil ich využívanie čo najväčšiemu počtu Koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže znamenať aj úplné zrušenie možnosti používať niektorú z funkcií Softvéru a likvidáciu Údajov a informácií na serveroch Poskytovateľa alebo serveroch tretích strán spojených danou funkciou Softvéru.

(g) Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne činnosti zahŕňajúce použitie licenčného kľúča v rozpore s podmienkami tejto Dohody alebo vedúce k poskytnutiu licenčného kľúča akejkoľvek osobe, ktorá nie je oprávnená používať Softvér, ako napríklad prenos použitého alebo nepoužitého licenčného kľúča v akejkoľvek forme, ako aj neoprávnená reprodukcia alebo distribúcia duplikovaných alebo generovaných licenčných kľúčov alebo používanie Softvéru v dôsledku použitia licenčného kľúča získaného od iného zdroja ako od Poskytovateľa.

7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k nemu, sú vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Zmluvy, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy budete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať zdrojový kód, súhlasíte s tým, že takto získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku, čím nie sú dotknuté práva Poskytovateľa spojené s porušením tejto Zmluvy.

8. Výhrada práv. Všetky práva k Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópii Softvéru, môžete Softvér používať len na takom počte počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali Licenciu. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré nepoužívate nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.

10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto Dohodu. Dohodu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Bez ohľadu na spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 19 a 21 zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY, ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠÍM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO SOFTVÉROM DOSIAHNETE.

12.Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.

13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.

14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.

15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje ESET alebo ním poverená tretia strana na základe vlastného uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím technickej podpory zálohovať všetky jeho existujúce dáta, softvér a programové vybavenie. ESET a/alebo ním poverená tretia strana nepreberajú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát, majetku, softvéru alebo hardvéru alebo ušlý zisk pri poskytovaní technickej podpory. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia. Informácie o Licencii, Informácie a ďalšie údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely poskytovania technickej pomoci.

16. Prevod Licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému na iný počítačový systém, pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou. Pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou, Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa za podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu Softvéru, (ii) prevod práv musí byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv) pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie legality Softvéru ako je uvedené v článku 17.

17. Overenie pravosti softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie Softvéru jedným z týchto spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo). Informácie o Licencii a identifikačné údaje Koncového používateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov sa môžu vyžadovať na účely overenia pravosti Softvéru.

18. Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA. Softvér sa poskytuje štátnym orgánom vrátane vlády Spojených štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto Dohode.

19. Súlad s kontrolou obchodu

(a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami (ďalej iba Pobočky) porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:

i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť naplnená Dohoda alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (ďalej iba Zákony na kontrolu vývozu); a

ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu, zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej má byť naplnená Dohoda alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (ďalej iba Sankčné zákony).

(b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:

i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo pravdepodobne poruší ustanovenia článku 19 bodu (a) Dohody; alebo

ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností vyplývajúcich z Dohody by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.

(c) Žiadna časť Dohody nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo strán či od nej vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním súhlasila), ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi postihuje či zakazuje.

20. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

22. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi jazykovými verziami tejto Dohody platí anglická verzia. Zmeny tejto Dohody sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca alebo osoba k tomuto úkonu výslovne splnomocnená.

Táto Zmluva medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Zmluvu vzťahujúcu sa na Softvér, a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie, týkajúce sa Softvéru.

EULA ID: BUS-STANDARD-20-01