ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Možnosti pripojenia

Ak chcete získať prístup k možnostiam nastavenia proxy servera pre daný aktualizačný profil, otvorte Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia.

Proxy server

Kliknite na roletové menu vedľa popisu Režim proxy a označte jednu z nasledujúcich možností:

  • Nepoužívať proxy server
  • Pripojenie prostredníctvom proxy servera
  • Použiť globálne nastavenie proxy servera

Po označení možnosti Použiť globálne nastavenie proxy servera bude použitá konfigurácia proxy servera špecifikovaná v sekcii Rozšírené nastavenia > Pripojenie > Proxy server.

Po označení možnosti Nepoužívať proxy server používateľ explicitne definuje, že pri aktualizácii ESET Endpoint Security nemá byť použitý žiadny proxy server.

Možnosť Pripojenie prostredníctvom proxy servera označte v týchto prípadoch:

  • Na aktualizáciu produktu ESET Endpoint Security sa používa iný proxy server ako ten, ktorý je zadaný v časti Nástroje > Proxy server. Pri tejto konfigurácii by mali byť údaje nového proxy servera špecifikované v príslušných poliach. Je potrebné zadať adresu Proxy servera, komunikačný Port (predvolene 3128), prípadne tiež Prihlasovacie menoHeslo.
  • Proxy server používaný pri aktualizácii ESET Endpoint Security je iný ako globálne nastavený proxy server.
  • Váš počítač je pripojený na internet cez proxy server. Nastavenia sú prevzaté z prehliadača počas inštalácie programu, no ak dôjde po čase k ich zmene (napríklad v dôsledku zmeny poskytovateľa internetového pripojenia – ISP), bude potrebné skontrolovať nastavenia proxy v tejto sekcii. V opačnom prípade nebude automaticky prebiehať sťahovanie aktualizácií z aktualizačných serverov.

Pri štandardnej inštalácii je prednastavená možnosť Použiť globálne nastavenie proxy servera.

Použiť priame pripojenie, ak proxy nie je k dispozícii – ak bude proxy nedostupné, bezpečnostný produkt ESET sa automaticky pokúsi pripojiť k aktualizačným serverom bez použitia proxy.

Zdieľané lokality systému Windows

Pri aktualizácii z lokálneho servera s verziou operačného systému Windows NT sa pre každé sieťové spojenie predvolene vyžaduje autorizácia.

Pre nastavenie overovaného účtu vyberte v roletovom menu Pre pripojenie do LAN vystupovať ako jednu z nasledujúcich možností:

  • Systémový účet (predvolený),
  • Aktuálny používateľ,
  • Určený používateľ.

Ak sa chcete autorizovať svojím systémovým účtom, vyberte možnosť Systémový účet (predvolený). Za normálnych okolností autorizácia nebude vykonaná, ak nie sú nastavené autorizačné údaje v hlavných nastaveniach aktualizácie.

Ak sa použije možnosť Aktuálny používateľ, program sa bude autorizovať pod účtom aktuálne prihláseného používateľa. Nevýhodou v prípade tohto nastavenia je, že program sa nemôže pripojiť na aktualizačný server, ak nie je na počítači prihlásený žiadny používateľ.

Ak sa použije možnosť Určený používateľ, autorizácia bude vykonaná pod zadaným používateľom. Túto možnosť odporúčame v prípade, že zlyhá spojenie pod lokálnym systémovým účtom. Určený používateľský účet musí mať práva na prístup k adresáru s aktualizačnými súbormi, ktorý sa nachádza na lokálnom serveri. V opačnom prípade sa spojenie nepodarí vytvoriť a nestiahne sa aktualizácia.

Nastavenia Prihlasovacieho mena a Hesla sú voliteľné.


warning

Pri použití možností Aktuálny používateľ a Určený používateľ môže nastať chyba pri zmene identity programu na požadovaného používateľa. Z toho dôvodu odporúčame pri pripojení do LAN nastaviť autorizačné údaje v hlavných nastaveniach aktualizácie. V týchto nastaveniach je potrebné uviesť údaje v nasledovnom tvare: názov_domény\používateľ (v prípade pracovnej skupiny – workgroup je to názov_pracovnej_skupiny\používateľ) a heslo. Pri aktualizácii cez HTTP nie je štandardne potrebné zadávať autorizačné údaje.

V prípade, že pripojenie na server zostáva aktívne aj po stiahnutí aktualizácie, odporúčame vynútiť ukončenie spojenia výberom možnosti Po dokončení aktualizácie odpojiť zo servera.