Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pliki i foldery wyłączone ze skanowania

Ta opcja umożliwia wyłączenie ze skanowania określonych plików i folderów.

Aby zapewnić skanowanie wszystkich obiektów pod kątem zagrożeń, zaleca się tworzenie wyłączeń tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Istnieją jednak sytuacje, w których może być konieczne wykluczenie obiektu, na przykład dużych baz danych, które spowolniłyby pracę komputera podczas skanowania, lub w przypadku oprogramowania, które powoduje konflikt ze skanowaniem.

Aby dodać do listy wyłączeń pliki i foldery, które mają zostać wyłączone ze skanowania, należy wybrać kolejno Ustawienia zaawansowane > Silnik detekcji > Wyłączenia > Pliki i foldery wyłączone ze skanowania > Edytuj.

Aby wyłączyć obiekt (ścieżkę: plik lub folder) ze skanowania, należy kliknąć przycisk Dodaj i wprowadzić odpowiednią ścieżkę lub wybrać obiekt w strukturze drzewa.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE


note

Zagrożenie w pliku nie zostanie wykryte przez moduł Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym ani moduł Skanowania komputera, jeśli plik spełnia kryteria wykluczenia ze skanowania.

Elementy sterujące

  • Dodaj — dodaj nowy wpis, aby wykluczyć obiekty ze skanowania.
  • Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.
  • Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów (CTRL + kliknięcie pozwala zaznaczyć wiele elementów).
  • Importuj/Eksportuj – importowanie i eksportowanie plików i folderów wyłączonych ze skanowania przydaje się, jeśli trzeba wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji obiektów wyłączonych ze skanowania do użycia w późniejszym terminie. Funkcja eksportu ustawień jest również pomocna dla użytkowników w środowiskach niezarządzanych, którzy chcą używać preferowanej konfiguracji na wielu komputerach — ustawienia można łatwo przenieść, importując je z pliku .txt.
    arrow_down_business Wyświetl przykład formatu pliku importu/eksportu