Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Harmonogram

harmonogram służy do zarządzania zaplanowanymi zadaniami i uruchamiania ich ze wstępnie zdefiniowaną konfiguracją.

Harmonogram jest dostępny z poziomu głównego okna programu ESET Endpoint Security po kliknięciu opcji Narzędzia > Harmonogram. Okno Harmonogram zawiera listę wszystkich zaplanowanych zadań oraz ich skonfigurowane właściwości, takie jak wstępnie zdefiniowany dzień, godzina i używany profil skanowania.

Okno Harmonogram umożliwia planowanie następujących zadań: aktualizowanie silnika detekcji, skanowanie, sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu i administrowanie dziennikami. Zadania można dodawać i usuwać bezpośrednio w oknie Harmonogramu, klikając przycisk Dodaj zadanie lub Usuń widoczny w jego dolnej części. Klikając prawym przyciskiem myszy w oknie Harmonogramu zadań, można: wyświetlić szczegółowe informacje, zażądać natychmiastowego wykonania zadania, dodać nowe zadanie lub usunąć istniejące zadanie. Poszczególne pozycje można aktywować i dezaktywować za pomocą wyświetlanych obok nich pól wyboru.

Domyślnie w oknie Harmonogram są wyświetlane następujące zaplanowane zadania:

 • Administracja dziennikami
 • Regularna aktualizacja automatyczna
 • Aktualizacja automatyczna po nawiązaniu połączenia modemowego
 • Aktualizacja automatyczna po zalogowaniu użytkownika
 • Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (po zalogowaniu użytkownika)
 • Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (po pomyślnej aktualizacji modułów)

note

W programie ESET PROTECT można wykorzystać losowe opóźnienie wykonania zadania w celu zmniejszenia obciążenia serwera podczas wykonywania zadań, szczególnie w większych sieciach. Ta opcja umożliwia zdefiniowanie przedziału czasu, w którym zadanie ma zostać uruchomione w całej sieci, w przeciwieństwie do uruchamiania zadania na wszystkich stacjach roboczych w całej sieci jednocześnie. Gdy zadanie jest uruchamiane, ustawiona wartość czasu jest losowo dzielona na części i każdej stacji roboczej w sieci przydzielany jest unikatowy czas wykonania zadania. Pozwala to zapobiegać przeciążeniom serwera i związanym z tym problemom (np. niektóre serwery mogą zgłaszać atak typu „odmowa usługi” (DoS) podczas wykonywania jednoczesnej, masowej aktualizacji na stacjach roboczych w całej sieci).

Aby zmodyfikować konfigurację istniejącego zaplanowanego zadania (zarówno domyślnego, jak i zdefiniowanego przez użytkownika), kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie i wybierz opcję Edytuj lub wybierz zadanie, które ma zostać zmodyfikowane, i kliknij przycisk Edytuj.

PAGE_SCHEDULER

Dodawanie nowego zadania

 1. Kliknij przycisk Dodaj zadanie w dolnej części okna.
 2. Wprowadź nazwę zadania.
 3. Wybierz odpowiednie zadanie z menu rozwijanego:
 • Uruchom aplikację zewnętrzną — umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.
 • Administracja dziennikami — pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.
 • Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu — umożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.
 • Tworzenie migawki stanu komputera — tworzy migawkę stanu komputera w programie ESET SysInspector, gromadząc szczegółowe informacje dotyczące komponentów systemu (na przykład sterowników i aplikacji) wraz z oceną poziomu ryzyka w przypadku każdego komponentu.
 • Skanowanie komputera na żądanie — umożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.
 • Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania polegającego na zaktualizowaniu silnika detekcji i modułów programu.
 1. W celu aktywowania zadania należy użyć przełącznika Włączono (można to zrobić później poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru na liście zaplanowanych zadań), kliknąć Dalej i wybrać jedną z opcji określających częstotliwość jego wykonywania:
 • Jednorazowo — zadanie zostanie wykonane w wybranym dniu o wybranej godzinie.
 • Wielokrotnie — zadanie będzie wykonywane w określonych przedziałach czasowych.
 • Codziennie — zadanie będzie uruchamiane codziennie o określonej godzinie.
 • Cotygodniowo — zadanie będzie wykonywane w wybranym dniu tygodnia o ustalonej godzinie.
 • Po wystąpieniu zdarzenia — zadanie będzie wykonywane po wystąpieniu określonego zdarzenia.
 1. Wybranie opcji Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii umożliwia zminimalizowanie wykorzystania zasobów systemowych, gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym. Zadanie zostanie uruchomione w dniu tygodnia i o godzinie, które wskazano w polach Wykonanie zadania. Jeśli zadanie nie mogło zostać uruchomione o ustalonej porze, można określić, kiedy ma zostać wykonane ponownie:
 • W następnym zaplanowanym terminie
 • Jak najwcześniej
 • Natychmiast, gdy czas od ostatniego uruchomienia przekroczy określoną wartość (interwał można określić za pomocą pola przewijania Czas od ostatniego uruchomienia)

Aby przejrzeć zaplanowane zadanie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż szczegóły zadania.