Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Лицензионно споразумение с краен потребител

В сила от 19 октомври 2021 г.

ВАЖНО: Моля, прочетете внимателно правилата и условията на приложението на продукта, изложени по-долу, преди да го изтеглите, инсталирате, копирате или използвате. ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, КОПИРАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА ВИЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И ПРИЕМАТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Лицензионно споразумение с краен потребител

Съгласно условията на настоящото Лицензионно споразумение с Краен потребител („Споразумението“), сключено от и между ESET, spol. s r. o., със седалище и адрес на управление Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, регистрирано в Търговския регистър, администриран от Окръжен съд I в Братислава, Раздел Sro, под фирмено дело № 3586/B, фирмен номер: 31333532 („ESET“ или „Доставчик“) и Вас, физическо или юридическо лице („Вие“ или „Краен потребител“), Вие имате право да използвате Софтуера, дефиниран в чл. 1 на настоящото Споразумение. Софтуерът, дефиниран в чл. 1 на настоящото Споразумение, може да се съхранява на носител на данни, да се изпраща по електронна поща, да се изтегля от интернет и от сървъри на Доставчика или да се получава от други източници, при условие че се спазват правилата и условията, указани по-долу.

ТОВА Е СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ, А НЕ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА. Доставчикът продължава да е собственик на копието на Софтуера и физическия носител, които се съдържат в опаковката на продукта, както и на всички други копия, които Крайният потребител има право да прави съгласно настоящото Споразумение.

Чрез щракване върху опцията „Приемам“ или „Приемам…“ по време на инсталиране, изтегляне, копиране или използване на Софтуера Вие се съгласявате с правилата и условията на настоящото Споразумение и приемате Правилата за поверителност. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на настоящото Споразумение и/или Правилата за поверителност, незабавно щракнете върху опцията за отмяна, отменете инсталирането или изтеглянето или унищожете или върнете Софтуера, инсталационния носител, придружаващата документация и касовата бележка за покупката на Доставчика или магазина, от който сте закупили Софтуера.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ОТ ВАС ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЧЕ ГО РАЗБИРАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НЕГОВИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

1. Софтуер. Както се използва в настоящото Споразумение, терминът "Софтуер" означава: (i) компютърната програма, съпътствана от настоящото Споразумение и всички негови компоненти; (ii) цялото съдържание на дисковете, CD-ROM и DVD дисковете, имейлите и всички прикачени към тях файлове или други носители, с които се предоставя настоящото Споразумение, включително Софтуера под форма на обектен код, предоставен на носител на данни, чрез електронна поща или изтеглен от интернет; (iii) всякакви свързани писмени обяснителни материали и друга възможна документация, свързана със Софтуера, преди всичко всички описания на Софтуера, неговите спецификации, свойствата или функционирането му, всички описания на операционната среда, в която се използва Софтуерът, инструкции за експлоатация или инсталиране на Софтуера или всички описания на начина на използване на Софтуера („Документация“); (iv) копия на Софтуера, корекции на възможни грешки в Софтуера, ако има такива, допълнения към Софтуера, разширения на Софтуера, променени версии на Софтуера, нови версии на Софтуера, както и всички обновявания на негови компоненти, ако са предоставени такива, по отношение на които Доставчикът Ви предоставя лиценз съгласно чл. 3 от настоящото Споразумение. Софтуерът се предоставя само във формата на изпълним обектен код.

2. Инсталиране, Компютър и Лицензионен ключ. Софтуерът, доставен върху носител на данни, изпратен по електронна поща, изтеглен от интернет, изтеглен от сървъри на Доставчика или получен от други източници, изисква инсталиране. Трябва да инсталирате Софтуера на правилно конфигуриран Компютър, който отговаря поне на изискванията, посочени в Документацията. Начинът на инсталиране е описан в Документацията. На Компютъра, на който инсталирате Софтуера, не могат да се инсталират компютърни програми или хардуер, които биха могли да се отразят неблагоприятно на Софтуера. Под „Компютър“ се разбира хардуер, включително, но без да се ограничава до, персонални компютри, работни станции, палмтоп, смартфони, преносими електронни устройства или други електронни устройства, за които е проектиран Софтуерът, на които ще бъде инсталиран и/или използван. Лицензионен ключ означава уникалната поредица от символи, букви, числа или специални знаци, предоставени на Крайния потребител, за да се разреши законовото използване на Софтуера, неговата конкретна версия или разширение на термина на Лиценза в съответствие с настоящото Споразумение.

3. Лиценз. При условие че сте се съгласили с условията на това Споразумение и съблюдавате всички правила и условия, предвидени в Споразумението, Доставчикът Ви предоставя следните права („Лиценз“):

a) Инсталиране и използване. Имате неизключително, непрехвърлимо право да инсталирате Софтуера на твърдия диск на компютъра или друг носител за постоянно съхранение на данни, инсталирате и съхранявате Софтуера в паметта на компютъра и да изпълнявате, съхранявате и визуализирате Софтуера.

б) Условие за броя на лицензите. Правото да използвате Софтуера е ограничено от броя на Крайните потребители. Счита се, че един Краен потребител означава следното: (i) инсталирането на Софтуера на един компютър или (ii) ако обхватът на лиценза отговаря на броя на пощенските кутии, то един Краен потребител означава компютърен потребител, който получава електронна поща чрез Програма за електронна поща („MUA“). Ако MUA приема имейл съобщения и след това автоматично ги разпространява на няколко потребителя, то броят на Крайните потребители се определя според актуалния брой на потребителите, за които се разпространява електронна поща. Ако пощенският сървър изпълнява функциите на пощенски маршрутизатор, броят на Крайните потребители е равен на броя на потребителите пощенските сървъри, които се обслужват от въпросния маршрутизатор. Ако неопределен брой имейл адреси се пренасочват към и приемат от един потребител (напр. чрез псевдоними) и съобщенията не се разпространяват автоматично от клиента на по-голям брой потребители, Лиценз се изисква само за един компютър. Не трябва да използвате един и същи Лиценз по едно и също време на повече от един компютър. Крайният потребител има правото да въведе Лицензионния ключ на Софтуера само дотолкова, доколкото има правото да използва Софтуера в съответствие с ограничението, произтичащо от броя Лицензи, предоставени от Доставчика. Лицензионният ключ е поверителен, не трябва да споделяте Лиценза с трети лица или да позволявате на трети лица да използват Лицензионния ключ, освен ако не се разрешава от настоящото Споразумение или Доставчик. Ако Вашият Лицензионен ключ е компрометиран, незабавно уведомете Доставчика.

в) Home/Business Edition. Версия Home Edition на Софтуера трябва да се използва само в лични и/или нетърговски среди за домашна и семейна употреба. Версията Business Edition на Софтуера трябва да се придобие за употреба в търговска среда, както и за използване на Софтуера на пощенски сървъри, средства за пренасочване на електронна поща, шлюзове за поща или интернет.

г) Срок на Лиценза. Вашето право да използвате Софтуера е срочно.

д) OEM софтуер. Софтуер, класифициран като „OEM“, е ограничен само до Компютъра, с който сте го получили. Той не може да се прехвърля на друг компютър.

е) „Не за продажба“, „Пробен“ софтуер. Софтуерът, класифициран като „Не за продажба“ или „Пробен“, не може да е предназначен за заплащане и трябва да се използва само за демонстрация или тестване на функциите на Софтуера.

ж) Прекратяване на Лиценза. Лицензът се прекратява автоматично в края на срока, за който е предоставен. Ако не се съобразите с някоя от клаузите на настоящото Споразумение, Доставчикът има право да се оттегли от Споразумението, без да се засяга каквото и да е право или правно средство за защита, открито спрямо Доставчика при подобни обстоятелства. В случай на анулиране на Лиценза трябва незабавно да изтриете, унищожите или върнете за собствена сметка Софтуера и всички архивни копия на ESET или на магазина, от който сте закупили Софтуера. При прекратяване на Лиценза Доставчикът също има право да анулира правото на Крайния потребител да използва функциите на Софтуера, които изискват връзка със сървърите на Доставчика или сървъри на трети лица.

4. Функционира със събиране на данни и изисквания за интернет връзката. За да работи правилно, Софтуерът изисква връзка с интернет и трябва да се свързва на равни интервали със сървърите на Доставчика или сървъри на трети лица и приложимо събиране на данни в съответствие с Правилата за поверителност. Връзката с интернет и приложимото събиране на данни са необходими за следните функции на Софтуера:

a) Обновявания на Софтуера. Доставчикът има право от време на време да издава обновявания или надстройки на Софтуера („Обновяване“), но не е задължен да предоставя Обновяванията. Тази функция се активира от стандартните настройки на Софтуера и следователно Обновяванията се инсталират автоматично, освен ако Крайният потребител не е забранил автоматично инсталиране на Обновявания. За осигуряването на Обновявания се изисква проверка на автентичността на Лиценза, включително информация относно Компютъра и/или платформата, на която е инсталиран Софтуерът, в съответствие с Правилата за поверителност.

Предоставянето на всякакви Обновявания може да бъде предмет на Правилата за извеждане от употреба, които са налични на https://go.eset.com/eol_business. Няма да бъдат предоставяни Обновявания, след като Софтуерът или някоя от функциите му достигне датата за Извеждане от употреба, посочена в Правилата за извеждане от употреба.

б) Препращане на прониквания и информация до Доставчика. Софтуерът съдържа функции, които събират проби от компютърни вируси и други злонамерени компютърни програми и подозрителни, проблемни, потенциално нежелани или потенциално опасни обекти, като например файлове, URL адреси, IP пакети и ethernet рамки („Прониквания“), и ги изпращат до Доставчика, включително, но без ограничение до, информация за процеса на инсталиране, Компютъра и/или платформата, на която е инсталиран Софтуерът, информация за операциите и функционалността на Софтуера („Информация“). Информацията и Проникванията може да съдържат данни (включително произволно или случайно получени лични данни) за Крайния потребител или други потребители на компютъра, на който е инсталиран Софтуерът, и засегнати файлове от Проникванията със свързани метаданни.

Информацията и Проникванията може да се събират от следните функции на Софтуера:

i. Функцията на LiveGrid "Система за репутация" включва събиране и изпращане на еднопосочни хешове, свързани с Проникванията, до Доставчика. Тази функция е разрешена в стандартните настройки на Софтуера.

ii. Функцията на системата LiveGrid за обратна връзка включва събирането и изпращането на Прониквания със свързани метаданни и Информация до Доставчика. Тази функция може да се активира от Крайния потребител в процеса на инсталиране на Софтуера.

Доставчикът следва да използва само Информацията и Проникванията, получени за анализ и изследване на Проникванията, подобрение на Софтуера и проверка на автентичността на Лиценза, и следва да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че получените Прониквания и Информация ще останат защитени. Чрез активирането на тази функция на Софтуера Проникванията и Информацията може да се събират и обработват от Доставчика, както е посочено в Правилата за поверителност и в съответствие със съответните законови разпоредби. Може да дезактивирате тези функции по всяко време.

За целите на настоящото Споразумение е необходимо събиране, обработване и съхраняване на данни, което позволява на Доставчика да Ви идентифицира в съответствие с Правилата за поверителност. С настоящото се съгласявате Доставчикът да проверява чрез свои методи дали използвате Софтуера в съответствие с предвидения в клаузите на Споразумението начин. С настоящото приемате, че за целта на настоящото Споразумение Вашите данни трябва да се прехвърлят по време на комуникацията между Софтуера и компютърните системи на Доставчика или на неговите бизнес партньори, като част от мрежата за разпространение и поддръжка на Доставчика, за да се осигури функционалност и упълномощаване за използване на Софтуера, както и защита на правата на Доставчика.

След сключване на настоящото Споразумение Доставчикът или някои от неговите бизнес партньори като част от мрежата за разпространение и поддръжка на Доставчика следва да имат правото да прехвърлят, обработват и съхраняват важни данни, които Ви идентифицират, с цел фактуриране, изпълнение на настоящото Споразумение и предаване на известия на Вашия компютър.

Подробности за поверителността, защитата на личните данни и Вашите права като субект на данни могат да бъдат намерени в Правилата за поверителност, достъпни в уеб сайта на Доставчика и директно от процеса на инсталиране. МОЖЕТЕ СЪЩО ДА ГИ ПРЕГЛЕДАТЕ ОТ РАЗДЕЛА ЗА ПОМОЩ НА СОФТУЕРА.

5. Упражняване на правата на Крайния потребител. Трябва да упражнявате правата на Крайния потребител лично или чрез Ваши служители. Имате право да използвате Софтуера само за защита на Вашата работа и за защита на Компютрите или компютърните системи, за които сте получили Лиценз.

6. Ограничения на правата. Нямате право да копирате, разпространявате, разделяте компонентите или да създавате производни версии на Софтуера. Когато използвате Софтуера, трябва да съблюдавате следните ограничения:

a) Може да създадете едно копие на Софтуера на носител за постоянно съхранение на данни като архивно резервно копие, при условие че това копие няма да се инсталира или използва на нито един компютър. Създаването на друго копие на Софтуера представлява нарушение на това Споразумение.

б) Нямате право да използвате, променяте, превеждате или възпроизвеждате Софтуера или да прехвърляте правата за използване на Софтуера или негови копия по начин, различен от посочения в настоящото Споразумение.

в) Нямате право да продавате, преотдавате лиценза, отдавате под наем или заемате за послужване Софтуера, нито да го използвате за предоставяне на услуги с търговска цел.

г) Нямате право да анализирате, декомпилирате, разглобявате Софтуера или да се опитвате по друг начин да откриете първичния код на Софтуера, освен до степента, до която такова ограничение е изрично забранено от закона.

д) Вие се съгласявате, че ще използвате Софтуера само по начин, който е съобразен с приложимите закони в юрисдикцията, в която използвате Софтуера, включително, но не само приложимите ограничения, свързани с авторско право и други права на интелектуална собственост.

е) Вие се съгласявате, че ще използвате Софтуера и неговите функции единствено по начин, който не ограничава възможностите на Крайните потребители за достъп до тези услуги. Доставчикът си запазва правото да ограничава обхвата на услугите, предоставени на отделни Крайни потребители, за да даде възможност за използване на услугите от възможно най-високия брой Крайни потребители. Ограничаването на обхвата на услугите означава също така и пълно преустановяване на възможността за използване на която и да е от функциите на Софтуера, както и изтриване на Данните и информацията от сървърите на Доставчика или сървърите на трети лица, свързани с конкретна функция на Софтуера.

ж) Съгласявате се да не упражнявате никакви дейности, включващи използването на Лицензионния ключ, противоречащо на условията на настоящото Споразумение или водещи до предоставяне на Лицензионен ключ на лице, което няма право да използва Софтуера, като например прехвърлянето на използван или неизползван Лицензионен ключ под каквато и да е форма, както и неупълномощеното възпроизвеждане или разпространение на дублирани или генерирани Лицензионни ключове или използването на Софтуера като резултат от използването на Лицензионен ключ, придобит от източник, различен от Доставчика.

7. Авторски права. Софтуерът и всички права, включващи без изключение права на собственост и права на интелектуална собственост, принадлежат на ESET и/или нейните лицензодатели. Те са защитени от разпоредбите на международни спогодби и от всички приложими национални закони на държавата, в която се използва Софтуерът. Структурата, организацията и кодът на Софтуера са оценими търговски тайни и поверителна информация на ESET и/или нейните лицензодатели. Нямате право да копирате Софтуера, освен както е предвидено в чл. 6 (а). ВВсички копия, които имате право да създавате съгласно настоящото Споразумение, трябва да съдържат същите съобщения за авторски права и права на собственост, както е посочено за Софтуера. Ако анализирате, декомпилирате или разглобите първичния код на Софтуера или се опитате да го разберете по друг начин в разрез с клаузите на това Споразумение, с настоящото Вие се съгласявате, че всяка информация, получена на базата на настоящото, автоматично и неотменимо се счита за прехвърлена на Доставчика и е негова собственост изцяло от момента на възникване на информацията, независимо от правата на Доставчика, свързани с нарушаване на Споразумението.

8. Запазване на права. С настоящото Доставчикът запазва всички права за Софтуера, с изключение на правата, които са Ви изрично предоставени съгласно условията на настоящото Споразумение като Краен потребител на Софтуера.

9. Няколко езикови версии, версии за повече операционни системи, няколко копия. Ако Софтуерът поддържа няколко платформи или езици или сте получили няколко копия на Софтуера, можете да използвате Софтуера само за броя компютри и за версиите, за които е получен Лицензът. Нямате право да продавате, отдавате под наем/на лизинг, преотдавате лиценза, заемате или прехвърляте версии или копия на Софтуера, които Вие не използвате.

10. Влизане в сила и прекратяване на Споразумението. Това Споразумение влиза в сила от датата, на която се съгласите с условията му. Можете да прекратите Споразумението по всяко време, като за постоянно деинсталирате, унищожите и върнете на собствени разноски Софтуера, всички архивни копия и всички сродни материали, които сте получили от Доставчика или от неговите бизнес партньори. Правото Ви да използвате Софтуера и функциите му може да е предмет на Правилата за извеждане от употреба. След като Софтуерът или някоя от функциите му достигне датата за Извеждане от употреба, посочена в Правилата за извеждане от употреба, правото Ви да използвате Софтуера се прекратява. Независимо от начина на прекратяване на Споразумението клаузите на чл. 7, 8, 11, 13, 19 и 21 остават в сила за неопределен срок.

11. ДЕКЛАРАЦИИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ. В КАЧЕСТВОТО СИ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДЛАГА В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ И В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. НИТО ДОСТАВЧИКЪТ, НИТО НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, НИТО НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ПРЕДОСТАВЯТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ТАКИВА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НИТО ГАРАНЦИИ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ НЕ НАРУШАВА ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ ДОСТАВЧИКА ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ НА СОФТУЕРА ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА МУ ЩЕ Е НЕПРЕКЪСВАЕМА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ЗА ИНСТАЛИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА.

12. Без допълнителни задължения. Това Споразумение не създава никакви допълнителни задължения за Доставчика и неговите лицензодатели освен посочените в Споразумението.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДОСТАВЧИКЪТ, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПРОДАЖБИ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ РАЗХОДИ ЗА РЕЗЕРВНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗА ПОВРЕДА НА СОБСТВЕНОСТ, НАРАНЯВАНЕ НА ХОРА, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ОБСЛУЖВАЩИ, КРИМИНАЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ ДОГОВОР, УМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГ ФАКТ, ПРОИЗЛИЗАЩ ОТ ИНСТАЛИРАНЕТО, ПРИ КОЙТО ВЪЗНИКВА ОТГОВОРНОСТ, ВСЛЕДСТВИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ ДОСТАВЧИКЪТ ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ/СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ СТРАНИ И НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, НО МОЖЕ ДА РАЗРЕШАВАТ НЕЙНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ, ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ЦЕНАТА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ЗА ЛИЦЕНЗА.

14. Никоя от клаузите на Споразумението не може да засяга законните права на трети лица, действащи като клиент, дори настоящото да им противоречи.

15. Техническа поддръжка. ESET или трети лица, упълномощени от ESET, предоставя/т техническата поддръжка по нейно/тяхно усмотрение без каквито и да е гаранции или декларации. Няма да бъде предоставяна техническа поддръжка, след като Софтуерът или някоя от функциите му достигне датата за Извеждане от употреба, посочена в Правилата за извеждане от употреба. От Крайния потребител се изисква да архивира всички налични данни, софтуера и помощните програми преди предоставянето на техническа поддръжка. ESET и/или трети лица, упълномощени от нея, не може да поема/т отговорност за увреждане или загуба на данни, собственост, софтуер или хардуер или пропуснати ползи поради предоставяне на техническа поддръжка. ESET и/или трети лица, упълномощени от нея, запазва/т правото на преценка дали проблемът е извън обхвата на техническата поддръжка. ESET запазва правото да отказва, отлага или прекратява предоставянето на техническа поддръжка по свое усмотрение. За осигуряването на техническа поддръжка може да се изисква информация за Лиценз, Информация и други данни в съответствие с Правилата за поверителност.

16. Прехвърляне на Лиценза. Софтуерът може да се прехвърля от един компютър на друг, освен ако това не противоречи на условията на настоящото Споразумение. Ако не противоречи на условията на настоящото Споразумение, Крайният потребител единствено има право за постоянно да прехвърли Лиценза и всички права, произтичащи от настоящото Споразумение, на друг Краен потребител със съгласието на Доставчика, подчинявайки се на условията: (i) първоначалният Потребител да не запазва никакви копия на Софтуера; (ii) прехвърлянето на права да е директно, т.е. от първоначалния Краен потребител на новия Краен потребител; (iii) новият Краен потребител да приеме всички права и задължения на първоначалния Краен потребител, произтичащи от условията на настоящото Споразумение; (iv) Първоначалният Краен потребител да предостави на новия документацията, позволяваща удостоверяване на оригиналността на Софтуера, както е указано в чл. 17.

17. Удостоверяване на оригиналността на Софтуера. Крайният потребител може да демонстрира правото си да използва Софтуера по един от следните начини: (i) чрез сертификат за лиценз, издаден от Доставчика или трета страна, назначена от Доставчика; (ii) чрез писмено лицензионно споразумение, ако е било сключено такова; (iii) чрез изпращане на имейл до Доставчика, съдържащ подробни данни за лиценза (потребителско име и парола). За проверка на оригиналността на Софтуера може да се изисква информация за Лиценз и данни за идентификация на Крайния потребител в съответствие с Правилата за поверителност.

18. Лицензиране за обществени органи и Правителството на САЩ. Софтуерът се предоставя на обществени органи, включително Правителството на САЩ, с правата и ограниченията на лиценза, описани в настоящото Споразумение.

19. Спазване на контрола на търговията.

a) Забранява Ви се директно или индиректно да експортирате, реекспортирате, прехвърляте или по друг начин да предоставяте Софтуера на друго лице или да го използвате по какъвто и да е начин или да участвате в действие, което може да доведе до нарушение на или понасянето на отрицателни последствия от ESET или нейните холдингови компании, нейните дъщерни дружества и дъщерните дружества на нейните холдингови компании, както и юридически лица, контролирани от нейните холдингови компании („Свързани лица“), съгласно Законите относно контрола на търговията, които включват

i. всякакви закони, които контролират, ограничават или налагат изисквания за лицензиране върху експортирането, реекспортирането или прехвърлянето на стоки, софтуер, технология или услуги, издадени или приети от който и да е правителствен, държавен или регулаторен орган на Съединените американски щати, Сингапур, Обединеното кралство, Европейския съюз или негова Държава членка или която и да е държава, в която ще се извършват задължения по Споразумението или в която ESET или някое от нейните Свързани лица е учредено или провежда бизнес дейност, и

ii. всякакви икономически, финансови, търговски или други санкции, ограничения, ембарго, забрани за внос или износ, забрани за прехвърляне на средства или активи или за изпълнението на услуги или еквивалентни мерки, наложени от който и да е правителствен, държавен или регулаторен орган на Съединените американски щати, Сингапур, Обединеното кралство, Европейския съюз или негова Държава членка или която и да е държава, в която ще се извършват задължения по Споразумението или в която ESET или някое от нейните Свързани лица е учредено или провежда бизнес дейност („Закони за санкции“).

(правни актове, посочени в точки i и ii. по-горе заедно като „Закони за контрол на търговията“).

б) ESET има правото да преустанови своите задължения по или да прекрати настоящите Условия, влизайки в сила незабавно, в случай че:

i. ESET определи, по своя разумна преценка, че Потребителят е нарушил или вероятно е нарушил разпоредбата на чл. 19 a) на Споразумението; или

ii. Крайният потребител и/или Софтуерът е станал предмет на Законите относно контрола на търговията и вследствие на това ESET определи, по своя разумна преценка, че ако продължи да изпълнява задълженията си по Споразумението, това може да доведе до нарушение на или понасяне на негативни последствия от ESET или нейните Свързани лица съгласно Законите относно контрола на търговията.

в) Нищо в Споразумението не е предназначено и не трябва да се тълкува, че скланя или налага на която и да е страна да предприема действия или да се въздържа от такива (или да се съгласява да действа или да се въздържа от действия) по начин, който може да е в нарушение на, да е наказуем или забранен съгласно приложимите Закони относно контрола на търговията.

20. Уведомления. Всички уведомления и върнатият Софтуер и Документацията трябва да се доставят на: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, без да се засяга правото на ESET да съобщава всякакви промени по настоящото Споразумение, Правилата за поверителност, Правилата за извеждане от употреба и Документацията в съответствие с чл. 22 на Споразумението. ESET може да Ви изпраща имейли, известия в приложението чрез Софтуера или да публикува съобщението на нашия уеб сайт. Вие се съгласявате да получавате правни съобщения от ESET в електронна форма, включително всякакви съобщения относно промяна в Условията, Специалните условия или Правилата за поверителност, всяко предложение/приемане на договор или покани за третиране, известия или други правни съобщения. Подобни електронни съобщения се считат за получени в писмена форма, освен ако приложимите закони не изискват конкретно различна форма на комуникация.

21. Приложимо право. Настоящото Споразумение се управлява и тълкува в съответствие със законите на Република Словакия. Крайният потребител и Доставчикът с настоящото се съгласяват, че принципите на противоречие на закони и Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки не се прилагат. Вие изрично се съгласявате всички претенции или спорове, произтичащи от настоящото Споразумение, относно Доставчика или други спорове и претенции, свързани с използването на Софтуера, да се уреждат от Окръжен съд I в Братислава, Република Словакия, и също така се съгласявате изрично с въпросната компетентна юрисдикция.

22. Общи разпоредби. Ако дадена клауза от това Споразумение е невалидна или не може да влезе в сила, това не се отразява на валидността на останалите разпоредби в Споразумението. Те остават валидни и в сила съгласно условията, залегнали в настоящото. Настоящото Споразумение е съставено на английски език. В случай на изготвянето на превод на Споразумението за удобство или други цели или в случай на несъответствие между езиковите версии на настоящото Споразумение версията на английски език ще има превес.

ESET си запазва правото да прави промени в Софтуера, както и да преразглежда настоящите Условия, неговите Допълнения, Правилата за поверителност, Правилата за извеждане от употреба и Документацията или която и да е част от тях по всяко време, като обнови съответния документ (i), за да отрази промените в Софтуера или начина, по който ESET извършва бизнес дейността, (ii) поради правни и регулаторни причини или съображения за сигурност или (iii) за предотвратяване на злоупотреби или вреди. Ще получите уведомление за промени в Споразумението чрез имейл, известие в приложението или по друг електронен начин. Ако не сте съгласни с предложените промени в Споразумението, може да го прекратите в съответствие с чл. 10 в рамките на 30 дни след получаване на известие за промяната. Ако не прекратите Споразумението в този срок, предложените промени ще се считат за приети и ще станат ефективни спрямо Вас, считано от датата, на която сте получили известие за промяната.

Това Споразумение между Вас и Доставчика представлява цялото и единствено Споразумение за Софтуера и изцяло замества всякакви предишни декларации, преговори, задължения, комуникация или реклами, свързани със Софтуера.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG; 3537.0