Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Условия за поверителност

ESET, spol. s r. o. със седалище и адрес на управление Einsteinova 24, 851 01 Братислава, Република Словакия, с регистрация в Търговския регистър, администриран от Окръжния съд I в Братислава, секция Sro, под фирмено дело № 3586/B, фирмен номер: 31333532, в качеството си на Администратор на лични данни („ESET“ или „ние“) би искал прозрачност, когато става въпрос за обработката на лични данни и поверителността на нашите клиенти. За да постигнем тази цел, ние публикуваме настоящите Правила за поверителност с единствената цел да информираме нашия клиент („Краен потребител“ или „Вие“) по отношение на следните теми:

Обработка на лични данни,

Поверителност на данните,

Права на субектите на данни.

Обработка на лични данни

Услуги, предоставени от ESET, изпълнени в нашия продукт, се предоставят съгласно лицензионното споразумение с краен потребител („ЛСКП”), но някои от тях е възможно да изискват специално внимание. Бихме искали да Ви предоставим повече подробности относно събирането на данни, свързано с предоставянето на нашите услуги. Предлагаме множество услуги, описани в ЛСКП или продуктовата документацията, като например услуга за обновяване/надстройка, ESET LiveGrid®, защита срещу злоупотреба с данни, поддръжка и т.н. За да можем да правим всичко това, трябва да събираме или имаме достъп до следната информация:

Статистика за обновяванията и друга статистика, включваща информация относно процеса на инсталиране и компютъра Ви, включително платформата, на която е инсталиран нашият продукт, както и информация за операциите и функционалността на нашите продукти, като например операционна система, информация за хардуера, ИД на инсталацията, ИД на лиценза, IP адрес, MAC адрес, настройки за конфигуриране на продукта.

Еднопосочни хешове, свързани с проникванията, като част от системата за репутация ESET LiveGrid®, която подобрява ефективността на решенията срещу злонамерен софтуер чрез сравняване на сканираните файлове с база данни от разрешени и забранени елементи в облака.

Подозрителни примери и метаданни от практиката като част от нашата система на ESET LiveGrid® за обратна връзка позволяват на ESET да реагира незабавно на нуждите на нашите крайни потребители и ни държи отговорни за подсигуряване на действия срещу най-новите заплахи. ие сме зависими от Вас по отношение на това да ни изпращате

oпрониквания, като потенциални примери за вируси и други злонамерени програми и съмнителни, проблемни, потенциално нежелани или потенциално небезопасни обекти, като изпълними файлове, имейл съобщения, докладвани от Вас като спам или маркирани с флаг от нашия продукт;

oинформация за устройства в локална мрежа, като тип, доставчик, модел и/или име на устройство;

oинформация относно използването на интернет, като IP адрес и географска информация, IP пакети, URL адреси и ethernet рамки;

oфайлове на аварийни копия при срив и съдържащата се информация.

Не желаем да събираме Ваши данни извън този обхват, но понякога не е възможно да го предотвратим. В злонамерения софтуер може да бъдат включени случайно събрани данни (събрани без Вашето знание или одобрение) или като част от имена на файлов или URL адреси и ние не искаме те да бъдат част от нашите системи или да ги обработваме за целта, обявена в настоящите Правила за поверителност.

Лицензионна информация, като ИД на лиценз и лични данни, като например име, фамилия, адрес, имейл адрес, се изисква за целите на фактурирането, проверка на автентичността на лиценза и предоставянето на нашите услуги.

Информацията за контакт и данните, които се съдържат във Вашите заявки за поддръжка, може да се изискват за услугата по поддръжка. В зависимост от канала, който изберете, за да се свържете с нас, ние може да събираме подробни данни за Вашия имейл адрес, телефонен номер, информация за лиценз, подробни данни за продукт и описание на Вашия случай за поддръжка. Възможно е да Ви помолим да ни предоставите друга информация, за да улесним услугата по поддръжка.

Поверителност на данните

ESET е фирма, оперираща в световен мащаб чрез свързани юридически лица или партньори като част от нашата мрежа за разпространение, обслужване и поддръжка. Информацията, обработена от ESET, може да се прехвърля към или от свързани юридически лица или партньори за изпълнението на ЛСКП, като например предоставянето на услуги, поддръжка или фактуриране. В зависимост от Вашето местоположение или услугата, която сте избрали да използвате, е възможно да сме задължени да прехвърлим Вашите данни в страна, където липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия. Дори в такъв случай всяко прехвърляне на информация се регулира от разпоредбите на законите за защита на данните и се прилага само ако е необходимо. Стандартните договорни клаузи, Задължителните фирмени правила или друга подходяща защита трябва да се установи без никакви изключения.

Правим всичко възможно, за да предотвратим съхраняването на данни по-дълго от необходимото, докато предоставяме услуги съгласно ЛСКП. Нашият период на съхранение може да е по-дълъг от валидността на Вашия лиценз, за да Ви дадем достатъчно време за лесно и удобно подновяване. Минимизирана и псевдонимизирана статистика и други данни от ESET LiveGrid® може да се обработват допълнително за статистически цели.

ESET внедрява подходящи технически и организационни мерки, за да осигури ниво на защита, подходящо за потенциални рискове. Правим всичко, което можем, за да осигурим непрекъсната поверителност, цялост, наличност и издръжливост на системите и услугите за обработка. В случай на пробив в защитата на данните, вследствие на който се появява риск за Вашите права и свободи, ние сме готови да уведомим надзорните органи и субектите на данни. Като субект на данни, Вие имате правото да подадете жалба до надзорен орган.

Права на субектите на данни

ESET се регулира от разпоредбите на словашките закони и ние сме обвързани със законите за защита на данните като част от Европейския съюз. Съгласно условията, установени в приложимите закони за защита на данните, Вие имате следните права като субект на данни:

правото да поискате достъп до Вашите лични данни от ESET,

правото на корекция на Вашите лични данни в случай на неточност (също имате правото да допълните непълни лични данни),

правото да поискате изтриване на Вашите лични данни,

правото да поискате ограничение на обработката на Вашите лични данни,

правото да възразите срещу обработването

правото да подадете жалба, както и

правото на преносимост на данните.

Ние вярваме, че цялата информация, която обработваме, е ценна и необходима за целите на нашия законен интерес, който е предоставяне на услуги и продукти на нашите клиенти.

Ако желаете да упражните Вашето право като субект на данни или имате въпрос или опасение, изпратете ни съобщение на:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk