Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

Można zainstalować program ESET Endpoint Antivirus lokalnie za pomocą wiersza polecenia lub zdalnie za pomocą zadania klienta w programie ESET Security Management Center.

Obsługiwane parametry

APPDIR=<ścieżka>

Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu

Katalog instalacji aplikacji

APPDATADIR=<ścieżka>

Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu

Katalog instalacji danych aplikacji

MODULEDIR=<ścieżka>

Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu

Katalog instalacji modułu

ADDLOCAL=<lista>

Instalacja komponentów — lista funkcji nieobowiązkowych do instalacji lokalnej

Używanie z pakietami ESET .msi: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Więcej informacji na temat właściwości ADDLOCAL można znaleźć tutaj: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

ADDEXCLUDE to lista oddzielona przecinkami zawierająca wszystkie nazwy funkcji, które mają nie być instalowane, zastępująca przestarzałą funkcję REMOVE.

Podczas wybierania funkcji, która ma nie być instalowana, należy wyraźnie uwzględnić na liście pełną ścieżkę (tj. wszystkie funkcje podrzędne) oraz powiązane niewidoczne funkcje.

Używanie z pakietami ESET .msi: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Uwaga

Funkcja ADDEXCLUDE nie może być używana wraz z funkcją ADDLOCAL.

W dokumentacji można znaleźć wersję msiexec używaną dla odpowiednich przełączników wiersza polecenia.

Reguły

Lista ADDLOCAL to lista wartości oddzielanych przecinkami zawierająca nazwy wszystkich funkcji do zainstalowania.

Przy wybieraniu funkcji do zainstalowania na liście należy wyraźnie podać pełną ścieżkę (z uwzględnieniem wszystkich funkcji nadrzędnych).

Informacje na temat prawidłowego użytkowania podano w części Reguły dodatkowe.

Komponenty i funkcje

note

Uwaga

Instalacja komponentu za pomocą parametrów ADDLOCAL/ADDEXCLUDE nie będzie działać z programem ESET Endpoint Antivirus.

Te funkcje są podzielone na 4 kategorie:

Obowiązkowa – ta funkcja będzie zawsze instalowana.

Opcjonalna – ta funkcja może być odznaczona, aby nie została zainstalowana.

Niewidoczna — funkcja logiczna niezbędna do prawidłowego działania innych funkcji

Wypełniaczfunkcja, która nie wpływa na produkt, ale musi być wymieniona wśród funkcji podrzędnych

Zestaw funkcji programu ESET Endpoint Antivirus jest następujący:

Opis

Nazwa funkcji

Element nadrzędny funkcji

Obecność

Podstawowe komponenty programu

Computer

 

Wypełniacz

Silnik detekcji

Antivirus

Computer

Obowiązkowa

Silnik detekcji / Skanowanie szkodliwego oprogramowania

Scan

Computer

Obowiązkowa

Silnik detekcji / Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

RealtimeProtection

Computer

Obowiązkowa

Silnik detekcji / Skanowanie szkodliwego oprogramowania / Ochrona dokumentów

DocumentProtection

Antivirus

Opcjonalna

Kontrola dostępu do urządzeń

DeviceControl

Computer

Opcjonalna

Ochrona sieci

Network

 

Wypełniacz

Ochrona sieci / Zapora

Firewall

Network

Opcjonalna

Ochrona sieci / Ochrona przed atakami z sieci / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail

WebAndEmail

 

Wypełniacz

Strony internetowe i poczta e-mail / Filtrowanie protokołów

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Niewidoczna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona dostępu do stron internetowych

WebAccessProtection

WebAndEmail

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail

EmailClientProtection

WebAndEmail

Opcjonalna

Strony internetowe i poczta e-mail / Ochrona programów poczty e-mail / Programy poczty e-mail

MailPlugins

EmailClientProtection

Niewidoczna

Strony internetowe i poczta e-mail/Ochrona programów poczty e-mail/Ochrona przed spamem

Antispam

EmailClientProtection

Opcjonalna

Internet i poczta e-mail / Kontrola dostępu do stron internetowych

WebControl

WebAndEmail

Opcjonalna

Narzędzia / ESET RMM

Rmm

 

Opcjonalna

Aktualizacja / Profile / Kopia dystrybucyjna aktualizacji

UpdateMirror

 

Opcjonalna

Dodatek ESET Enterprise Inspector

EnterpriseInspector

 

Niewidoczna

Zestaw funkcji grupy:

Opis

Nazwa funkcji

Obecność funkcji

Wszystkie obowiązkowe funkcje

_Base

Niewidoczna

Wszystkie dostępne funkcje

ALL

Niewidoczna

Reguły dodatkowe

Jeśli którekolwiek z funkcji WebAndEmail są wybrane do instalacji, niewidoczna funkcja ProtocolFiltering musi znajdować się na liście.

W nazwach wszystkich funkcji rozróżniana jest wielkość liter, np. UpdateMirror nie jest równoznaczne z UPDATEMIRROR.

Lista właściwości konfiguracyjnych

Właściwość

Wartość

Funkcja

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – wyłączone
1 – włączone

Wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Patrz niżej

Patrz właściwość LiveGrid poniżej

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – wyłączone
1 – włączone

Zaplanuj i uruchom Skanowanie komputera po zakończeniu instalacji

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – wyłączone
1 – włączone

Ustawienia serwera proxy

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

Adres IP serwera proxy

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Numer portu serwera proxy

CFG_PROXY_USERNAME=

<nazwa użytkownika>

Nazwa użytkownika do celów uwierzytelniania

CFG_PROXY_PASSWORD=

<hasło>

Hasło do celów uwierzytelniania

ACTIVATION_DATA=

Patrz niżej

Aktywacja produktu, klucz licencyjny lub plik licencji offline

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – wyłączone
1 – włączone

Po ustawieniu wartości „1” okno dialogowe aktywacji produktu nie jest pokazywane po pierwszym uruchomieniu

ADMINCFG=

<path>

Ścieżka do wyeksportowanej konfiguracji XML
(domyślna wartość cfg.xml)

LiveGrid® właściwość

W przypadku instalacji programu ESET Endpoint Antivirus z funkcją CFG_LIVEGRID_ENABLED zachowanie produktu po instalacji będzie następujące:

Funkcja

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

System reputacji ESET LiveGrid®

Wł.

Wł.

System informacji zwrotnych ESET LiveGrid®

Wył.

Wł.

Przesyłaj anonimowe statystyki

Wył.

Wł.

Właściwość ACTIVATION_DATA

Format

Metody

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktywacja przy użyciu klucza licencyjnego ESET (połączenie internetowe powinno być aktywne)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktywacja przy użyciu pliku licencji offline

Właściwości językowe

Język programu ESET Endpoint Antivirus (należy określić obie właściwości).

Właściwość

Wartość

PRODUCT_LANG=

Wartość dziesiętna LCID (identyfikator ustawień regionalnych), np. 1033 dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone), zobacz listę kodów języków.

PRODUCT_LANG_CODE=

Ciąg LCID (nazwa kultury języka) małymi literami, na przykład en-us dla języka angielskiego – Stany Zjednoczone, zobacz listę kodów języków.

Przykłady instalacji przy użyciu wiersza polecenia

important

Ważne

Przed uruchomieniem instalacji przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego oraz upewnij się, że masz uprawnienia administracyjne.

example

Przykład

Wyklucz sekcję NetworkProtection z instalacji (należy określić również wszystkie funkcje podrzędne):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection
 

example

Przykład

Jeśli chcesz, aby program ESET Endpoint Antivirus został automatycznie skonfigurowany po zainstalowaniu, możesz określić podstawowe parametry konfiguracyjne w poleceniu instalacji.

Zainstaluj program ESET Endpoint Antivirus z włączoną funkcją ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
 

example

Przykład

Zainstaluj w innym katalogu instalacyjnym aplikacji niż domyślny.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\
 

example

Przykład

Zainstaluj i aktywuj program ESET Endpoint Antivirus przy użyciu klucza licencyjnego ESET.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

 

example

Przykład

Cicha instalacja ze szczegółowym zapisywaniem w dzienniku (przydatne do rozwiązywania problemów) oraz funkcja RMM tylko z obowiązkowymi komponentami:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 

example

Przykład

Wymuszona cicha instalacja z określonym językiem.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us
 

Opcje wiersza polecenia po instalacji

ESET CMD importuj plik konfiguracyjny .xml lub włącz/wyłącz funkcję zabezpieczeń

Skaner uruchamiany z wiersza polecenia uruchom skanowanie komputera z wiersza polecenia