วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การติดตั้งบรรทัดคำสั่ง

คุณสามารถติดตั้ง ESET Endpoint Antivirus ในระบบโดยใช้บรรทัดคำสั่งหรือคุณสามารถติดตั้งจากระยะไกลโดยใช้งานไคลเอ็นต์จาก ESET PROTECT

พารามิเตอร์ที่รองรับ

APPDIR=<path>

 • พาธ - พาธไดเรกทอรีที่ถูกต้อง
 • ไดเรกทอรีการติดตั้งแอพพลิเคชัน

APPDATADIR=<path>

 • พาธ - พาธไดเรกทอรีที่ถูกต้อง
 • ไดเรกทอรีการติดตั้งข้อมูลแอพพลิเคชัน

MODULEDIR=<path>

 • พาธ - พาธไดเรกทอรีที่ถูกต้อง
 • โมดูลการติดตั้งแอพพลิเคชัน

ADDLOCAL=<list>

 • การติดตั้งองค์ประกอบ - รายการของคุณลักษณะแบบไม่ใช่คำสั่งเพื่อติดตั้งภายใน
 • การใช้งานกับแพ็คเกจ .msi ของ ESET: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ADDLOCAL โปรดดูที่ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

 • รายการ ADDEXCLUDE คือรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคของชื่อคุณลักษณะทั้งหมดที่ไม่ได้ติดตั้ง โดยเป็นการแทนที่สำหรับ REMOVEที่เลิกใช้แล้ว
 • เมื่อมีการเลือกคุณลักษณะที่จะไม่ติดตั้ง เช่นนั้นพาธทั้งหมด (เช่น คุณลักษณะย่อยทั้งหมด) และคุณลักษณะแบบมองไม่เห็นที่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่ในรายการอย่างชัดเจน
 • การใช้งานกับแพ็คเกจ .msi ของ ESET: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

ADDEXCLUDE ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ADDLOCAL

ดูเอกสารประกอบสำหรับเวอร์ชัน msiexec ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนบรรทัดคำสั่งอย่างเหมาะสม

กฎ

 • รายการ ADDLOCAL เป็นรายการของชื่อคุณลักษณะทั้งหมดที่คั่นออกจากกันด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่จะติดตั้ง
 • เมื่อเลือกคุณลักษณะที่คุณจะติดตั้ง พาธทั้งหมด (คุณลักษณะหลักทั้งหมด) ต้องรวมอยู่ในรายการอย่างชัดเจน
 • ดูกฎเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบและคุณลักษณะ


note

การติดตั้งองค์ประกอบโดยใช้พารามิเตอร์ ADDLOCAL/ADDEXCLUDE จะไม่สามารถทำงานร่วมกับ ESET Endpoint Antivirus ได้

คุณลักษณะจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท:

 • จำเป็น – คุณลักษณะจะถูกติดตั้งอยู่เสมอ
 • ไม่บังคับ – สามารถยกเลิกการเลือกคุณลักษณะเพื่อไม่ต้องติดตั้งคุณลักษณะได้
 • แบบที่มองไม่เห็น - คุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้เพื่อทำให้คุณลักษณะอื่นทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ตัวยึด - คุณลักษณะที่ไม่มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ แต่จะต้องอยู่ในรายการกับคุณลักษณะย่อย

ชุดคุณลักษณะของ ESET Endpoint Antivirus มีดังต่อไปนี้:

คำอธิบาย

ชื่อคุณสมบัติ

คุณลักษณะผู้ปกครอง

การแสดงผล

องค์ประกอบของโปรแกรมพื้นฐาน

Computer

 

ตัวยึด

กลไกการตรวจจับ

Antivirus

Computer

จำเป็น

กลไกการตรวจจับ / การสแกนมัลแวร์

Scan

Computer

จำเป็น

กลไกการตรวจจับ / การป้องกันระบบไฟล์แบบเรียลไทม์

RealtimeProtection

Computer

จำเป็น

กลไกการตรวจจับ / มัลแวร์สแกน / การป้องกันไฟล์เอกสาร

DocumentProtection

Antivirus

ไม่บังคับ

การควบคุมอุปกรณ์

DeviceControl

Computer

ไม่บังคับ

การป้องกันเครือข่าย

Network

 

ตัวยึด

การป้องกันเครือข่าย / ไฟร์วอลล์

Firewall

Network

ไม่บังคับ

การป้องกันเครือข่าย / การป้องกันการโจมตีเครือข่าย / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

ไม่บังคับ

เบราว์เซอร์ปลอดภัย

OnlinePaymentProtection

WebAndEmail

ไม่บังคับ

เว็บและอีเมล

WebAndEmail

 

ตัวยึด

เว็บและอีเมล์/การกรองโปรโตคอล

ProtocolFiltering

WebAndEmail

แบบมองไม่เห็น

เว็บและอีเมล / การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์

WebAccessProtection

WebAndEmail

ไม่บังคับ

เว็บและอีเมล / การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์

EmailClientProtection

WebAndEmail

ไม่บังคับ

เว็บและอีเมล / การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์ / อีเมลไคลเอ็นต์

MailPlugins

EmailClientProtection

แบบมองไม่เห็น

เว็บและอีเมล / การป้องกันอีเมลไคลเอ็นต์ / การป้องกันสแปม

Antispam

EmailClientProtection

ไม่บังคับ

เว็บและอีเมล / การควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์

WebControl

WebAndEmail

ไม่บังคับ

เครื่องมือ / ESET RMM

Rmm

 

ไม่บังคับ

อัพเดท / โปรไฟล์ / มิเรอร์การอัพเดท

UpdateMirror

 

ไม่บังคับ

ปลั๊กอิน ESET Inspect

EnterpriseInspector

 

แบบมองไม่เห็น

ชุดคุณลักษณะแบบกลุ่ม:

คำอธิบาย

ชื่อคุณสมบัติ

คุณลักษณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นทั้งหมด

_Base

แบบมองไม่เห็น

คุณลักษณะที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

ALL

แบบมองไม่เห็น

กฎเพิ่มเติม

 • หากคุณลักษณะ WebAndEmail ใดๆ ก็ตามถูกเลือกเพื่อติดตั้ง คุณลักษณะ ProtocolFiltering แบบมองไม่เห็นจะต้องรวมอยู่ในรายการด้วย
 • ชื่อของคุณลักษณะทั้งหมดนั้นตรงตามตัวพิมพ์ ตัวอย่างเช่นUpdateMirror ไม่เท่ากับ UPDATEMIRROR

รายการคุณสมบัติของการกำหนดค่า

คุณสมบัติ

ค่า

คุณลักษณะ

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 - ปิดใช้งานแล้ว
1 - เปิดใช้งานแล้ว

การตรวจหา PUA

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

ดูด้านล่าง

ดูคุณสมบัติของ LiveGrid ด้านล่าง

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 - ปิดใช้งานแล้ว
1 - เปิดใช้งานแล้ว

วางกำหนดการและเรียกใช้การสแกนคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง

CFG_PROXY_ENABLED=

0 - ปิดใช้งานแล้ว
1 - เปิดใช้งานแล้ว

การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

ที่อยู่ IP พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

CFG_PROXY_PORT=

<port>

หมายเลขพอร์ตพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

ชื่อผู้ใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

รหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์

ACTIVATION_DATA=

ดูด้านล่าง

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์, รหัสใบอนุญาตหรือไฟล์ใบอนุญาตแบบออฟไลน์

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 - ปิดใช้งานแล้ว
1 - เปิดใช้งานแล้ว

เมื่อตั้งให้เป็น "1" โปรดอย่าแสดงหน้าต่างโต้ตอบการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หลังการเริ่มใช้งานครั้งแรก

ADMINCFG=

<path>

พาธสู่การกำหนดค่า XML แบบส่งออก
(ค่าเริ่มต้น cfg.xml)

คุณสมบัติของ LiveGrid®

เมื่อทำการติดตั้ง ESET Endpoint Antivirus ด้วย CFG_LIVEGRID_ENABLED แล้ว พฤติกรรมของผลิตภัณฑ์หลังการติดตั้งจะเป็น:

คุณลักษณะ

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

ระบบความเชื่อถือ ESET LiveGrid®

เปิด

เปิด

ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือไฟล์ ESET LiveGrid®

ปิด

เปิด

ส่งสถิติที่ไม่ระบุชื่อ

ปิด

เปิด

คุณสมบัติ ACTIVATION_DATA

รูปแบบ

วิธี

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

การเปิดใช้งานโดยใช้รหัสใบอนุญาตของ ESET (ต้องเปิดใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

การเปิดใช้งานโดยใช้ไฟล์ใบอนุญาตแบบออฟไลน์

คุณสมบัติทางภาษา

ภาษาของ ESET Endpoint Antivirus (คุณต้องระบุทั้งสองคุณสมบัติ)

คุณสมบัติ

ค่า

PRODUCT_LANG=

ทศนิยม LCID (ID ตำแหน่งที่ตั้ง) ตัวอย่างเช่น 1033 สำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) โปรดดู รายการรหัสภาษา

PRODUCT_LANG_CODE=

สตริง LCID (ชื่อทางวัฒนธรรมของภาษา) ในแบบตัวพิมพ์เล็ก ตัวอย่างเช่น en-us สำหรับภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) โปรดดู รายการรหัสภาษา

เริ่มต้นคุณสมบัติใหม่

ระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้ง:

คุณสมบัติ

ค่า

คุณลักษณะ

REBOOT_WHEN_NEEDED=

0 - ปิดใช้งานแล้ว
1 - เปิดใช้งานแล้ว

หากเปิดใช้งาน คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทหลังจากติดตั้ง

REBOOT_CANCELABLE=

0 - ปิดใช้งานแล้ว
1 - เปิดใช้งานแล้ว

หากเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะยกเลิกการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้

REBOOT_POSTPONE=

ค่าเป็นวินาที

จำนวนสูงสุดของเวลาเป็นวินาทีที่ผู้ใช้สามารถเลื่อนการรีสตาร์ทของคอมพิวเตอร์


note

REBOOT_CANCELABLE และ REBOOT_POSTPONE จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ REBOOT_WHEN_NEEDED เปิดใช้งาน

ตัวอย่างบรรทัดคำสั่งการติดตั้ง


important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางและมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบก่อนเรียกใช้การติดตั้ง


example

ยกเว้นส่วน NetworkProtection จากการติดตั้ง (คุณต้องระบุคุณลักษณะลูกทั้งหมดอีกด้วย):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection


example

หากคุณต้องการให้ ESET Endpoint Antivirus ของคุณกำหนดค่าหลังการติดตั้งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบุพารามิเตอร์การกำหนดค่าพื้นฐานภายในคำสั่งการติดตั้งได้

เปิดใช้งานการติดตั้ง ESET Endpoint Antivirus ด้วย ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1


example

ติดตั้งไปยังไดเรกทอรีการติดตั้งแอพพลิเคชันอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\


example

ติดตั้งและเปิดใช้งาน ESET Endpoint Antivirus โดยใช้รหัสใบอนุญาตของ ESET ของคุณ

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE


example

การติดตั้งแบบเงียบพร้อมด้วยการบันทึกอย่างละเอียด (มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหา) และ RMM เฉพาะกับองค์ประกอบที่จำเป็น:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 


example

การบังคับการติดตั้งแบบเงียบเต็มรูปแบบด้วยภาษาที่ระบุ

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งหลังการติดตั้ง