Přípony

Přípona souboru je součástí jeho názvu, ve kterém je oddělena tečkou. Přípona označuje typ a obsah souboru. V této části nastavení parametrů ThreatSense můžete nastavit typy souborů, které budou kontrolovány.

Standardně se kontrolují všechny soubory bez ohledu na příponu. Do seznamu souborů vyloučených z kontroly může být přidána jakákoli přípona. Pomocí tlačítek plus a minus můžete povolit nebo zakázat kontrolu požadovaných souborů podle jejich přípon.

Vyloučení přípon je někdy nutné, pokud probíhající kontrola narušuje činnost specifického programu, který k daným typům souborů bude přistupovat. V některých případech může být vhodné vyloučit z kontroly soubory s příponou log, cfg a tmp. Níže uvádíme správný formát zápisu (každá přípona je na samostatném řádku):

log

cfg

tmp