ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Podmínky použití

Platné od 23. října 2023. | Zobrazit předchozí verzi Podmínek použití | Porovnat změny

Toto ujednání ESET Cloud Office Security (dále jako „Podmínky“) představuje zvláštní smlouvu mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 (dále jen „ESET“ nebo „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou (dále jen „Vy“ nebo „Uživatel“), která přistupuje k účtu pro správu ESET Cloud Office Security, a která přistupuje na webový portál, který vlastní a řídí společnost ESET (dále jako „Účet“), za účelem používání ESET Cloud Office Security. Pokud využíváte Účet a ESET Cloud Office Security (dále společně jako „Produkt“) jménem organizace, souhlasíte s těmito Podmínkami jménem dané organizace a zaručujete se, že máte oprávnění zavázat tuto organizaci těmito Podmínkami. V takovém případě se pojmy „Uživatel“ a „Vy“ budou vztahovat na tuto organizaci. Tyto Podmínky použití si pozorně přečtěte. Vztahují se také na služby poskytované společností ESET prostřednictvím nebo ve vztahu k Produktu. Konkrétní podmínky používání jednotlivých služeb nad rámec těchto Podmínek jsou uváděny u jednotlivých služeb, přičemž jejich přijetí je součástí procesu aktivace služeb. Připojené dodatky tyto Podmínky doplňují.

Zabezpečení a ochrana dat

Účet zajišťuje přístup ke službám poskytovaným společností ESET. Pro vytvoření a používání Účtu je vyžadováno úplné jméno uživatele, název společnosti, země, platná e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o licenci a statistická data, stejně tak z důvodu zajištění a údržby služeb, které jsou prostřednictvím Účtu dostupné. Souhlasíte s tím, že na servery Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů mohou být shromažďovány a přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Softwaru a ochranu práv Poskytovatele. V souvislosti s uzavřením těchto Podmínek jsou Poskytovatel nebo obchodní partneři oprávněni pro účely poskytování podpory a plnění těchto Podmínek přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu. Jste oprávněni používat Účet výhradně za účelem a způsobem, pro který je určen podle těchto Podmínek, podmínek jednotlivých služeb a dokumentace.

Za zabezpečení vašeho Účtu a přihlašovacích údajů zodpovídáte vy. Společnost ESET není zodpovědná za žádné ztráty ani škody v důsledku nedodržení této vaší povinnosti zajišťovat bezpečnost. Uživatel je dále zodpovědný za jakoukoli aktivitu související s Účtem, ať již k nim má nebo nemá povolení. V případě napadení či zneužití Účtu neprodleně oznamte tuto skutečnost Poskytovateli.

Za účelem zajištění služby pro správu Účtu, je vyžadován sběr dat z připojených spravovaných zařízení společně s informacemi o správě (dále jako "Data"). Data poskytujete společnosti ESET výhradně za účelem zajištění služby pro správu Účtu. Data jsou zpracovávána a uchovávána v souladu s bezpečnostními politikami a postupy společnosti ESET, stejně tak v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a Vašich práv týkajících se údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Fair Use Policy

Jste povinni dodržovat technická omezení stanovená v dokumentaci. Souhlasíte s tím, že budete Účet a jeho funkce používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných služeb jednotlivým Uživatelů, aby mohl služby využívat nejvyšší možný počet Uživatelů. Omezením rozsahu služeb se rozumí též úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Účtu a odstranění dat a informací.

Podrobnosti o technických omezeních naleznete v části Omezení.

Poloha

Poskytovatel Vám může umožnit výběr lokality pro hostování vašeho Účtu, zahrnující Poskytovatelem doporučenou lokalitu. Berete na vědomí, že výběr jiné než doporučené lokality může ovlivnit Váš uživatelský zážitek. Na základě zvolené polohy může platit Smlouva o ochraně údajů uvedená v dodatku č. 2 této Dohody a Standardní smluvní body uvedené v Dodatku č. 3 této Dohody. ESET si vyhrazuje právo kdykoli změnit konkrétní lokalitu bez předchozího upozornění za účelem vylepšení poskytovaných služeb poskytovaných společností ESET v souladu s Vašimi preferencemi na lokalitu (například Evropská unie).

Software

Společnost ESET nebo její příslušní dodavatelé vlastní nebo mohou uplatňovat autorská práva na veškerý software, který je součástí Produktu (dále jako „Software“). Software je možné používat jen v souladu s Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem, které je uvedené v Dodatku č.1 této Dohody. Další informace týkající se licencování, autorských práv, dokumentace a ochranných známek se nacházejí v Právních informacích.

Restrikce

Nesmíte Účet kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Účtu odvozená díla. Při používání Účtu jste povinný dodržovat následovné omezení:

(a) Účet nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Účtu anebo kopií Účtu jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.

(b) Účet nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na poskytování komerčních služeb.

(c) Účet nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Účtu s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(d) Souhlasíte s tím, že budete používat Účet jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Účet používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

Vyloučení odpovědnosti

JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE ÚČET A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY NEPORUŠUJÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE ÚČET NEBO SLUŽBY BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU A SLUŽEB NA DOSAŽENÍ ZAMYŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA VÝSLEDKY Z NICH ZÍSKANÉ PŘEBÍRÁTE VY.

Tyto Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

Omezení zodpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO DODAVATELÉ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, POJISTNÉ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT ÚČET, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL, JEHO DODAVATELÉ ANEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD. POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ, DODAVATEŮ ANEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA DANOU SLUŽBU NEBO ÚČET.

Soulad se zákony o kontrole obchodu

(a) Nebudete přímo ani nepřímo exportovat, reexportovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat Software žádné osobě, používat jej jakýmkoli způsobem nebo se podílet na jakémkoli jednání, které by mohlo mít za následek, že by společnost ESET nebo její holdingové společnosti, její dceřiné společnosti a dceřiné společnosti kterékoli z jejích holdingových společností, jakož i subjekty ovládané jejími holdingovými společnostmi („přidružené společnosti“), porušily nebo podléhaly negativním důsledkům zákonů o kontrole obchodu, které zahrnují

i. zákony, které kontrolují, omezují nebo ukládají licenční požadavky na export, reexport nebo převod zboží, softwaru, technologie nebo služeb, vydané nebo přijaté jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována a

ii. jakékoli hospodářské, finanční, obchodní nebo jiné sankce, omezení, embargo, zákaz importu nebo exportu, zákaz převodu finančních prostředků nebo aktiv nebo poskytování služeb nebo rovnocenné opatření uložené jakoukoli vládou, státem nebo regulačním orgánem Spojených států amerických, Singapuru, Spojeného království, Evropské unie nebo kteréhokoli z jejích členských států, nebo libovolné země, ve které mají být plněny povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, nebo v níž má společnost ESET nebo kterákoli z jejích přidružených společností sídlo nebo je v ní provozována (právní akty uvedené v bodech i. a ii. výše společně jako „zákony o kontrole obchodu“).

(b) Společnost ESET má právo pozastavit své závazky podle těchto Podmínek nebo je ukončit s okamžitou platností v případě, že:

i. Společnost ESET rozhodne, že podle jejího opodstatněného názoru Uživatel porušil nebo pravděpodobně poruší ustanovení oddílu (a) bodu Soulad se zákony o kontrole obchodu těchto Podmínek; nebo

ii. Koncový uživatel a/nebo Software podléhají zákonům o kontrole obchodu a v důsledku toho společnost ESET stanoví, že podle jejího opodstatněného názoru by pokračující plnění jejích závazků vyplývajících z těchto Podmínek mohlo vést k tomu, že by společnost ESET nebo její přidružené společnosti porušily zákony o kontrole obchodu nebo podléhaly jejich negativním důsledkům.

(c) Nic v těchto Podmínkách není zamýšleno a nic by nemělo být interpretováno ani vykládáno tak, aby přimělo nebo nutilo některou ze stran jednat nebo zdržet se jednání (nebo souhlasit s jednáním nebo zdržet se jednání) jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s platnými zákony o kontrole obchodu nebo je jimi penalizován či zakázán.

Rozhodné právo a jazyk

Tyto Podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, vztahuje se na vás také další ochrana, kterou vám poskytují závazná ustanovení právních předpisů platných v zemi vašeho bydliště.

Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s vaším používáním Softwaru, Účtu nebo Služeb nebo sporů vyplývající z těchto Podmínek nebo Zvláštních podmínek (pokud jsou k dispozici) bude pověřen příslušný Obvodní soud v Bratislavě I. (Slovenská republika) a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, můžete také uplatnit nárok na vymáhání svých spotřebitelských práv v místě příslušné jurisdikce nebo v zemi EU, ve které žijete. Kromě toho můžete také použít online platformu pro řešení sporů, kterou naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Před oficiálním uplatněním nároku nás však prosím nejprve kontaktujte.

V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi těchto Podmínek bude vždy rozhodující anglická verze, která je dostupná zde.

Všeobecná ustanovení

Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky a dokumentaci nebo jakékoli jejich části, a to aktualizací příslušného dokumentu tak, aby se do něj promítly změny zákonů nebo změny týkající se účtu. O jakékoli změně Podmínek v rámci účtu budete informováni. Pokud s danými změnami Podmínek nebudete souhlasit, můžete účet zrušit. Pokud po upozornění na tyto změny svůj účet nezrušíte, jste vázáni případnými dodatky nebo úpravami těchto Podmínek. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tuto stránku a přečíst si aktuální Podmínky, které se vztahují k používání účtu.

Oznámení

Všechna oznámení je třeba doručit na následující adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.

Dodatek č.1

Licenční ujednání s koncovým uživatelem

Dodatek č.2

Smlouva o zpracování údajů

Dodatek č.3

Standardní smluvní body