Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Polityka centrum ESET Bridge

Za pomocą polityki ESET Bridge można skonfigurować ESET Bridge tylko zdalnie z poziomu ESET PROTECT:


note

Jeśli istnieją polityki ESET Bridge, możesz:

Zażądaj zastosowanej konfiguracji ESET Bridge, aby zobaczyć bieżącą konfigurację ESET Bridge.

Edytować istniejącą politykę ESET Bridge, zamiast tworzyć nową.

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

2.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.

new_policy

3.W polu Podstawowe wpisz Nazwę. Można również wpisać Opis i Wybrać tagi.

policy_basic

4.Kliknij opcję Ustawienia i z menu rozwijanego Wybierz produkt wybierz ESET Bridge.

policy_settings

5.Skonfiguruj ustawienia polityki ESET Bridge:

Ogólne

Port — domyślnie program ESET Bridge używa portu 3128. Można ustawić port niestandardowy.

 


note

Port ESET Bridge musi być otwarty i wolny — żadna inna aplikacja nie korzysta z portu (nasłuchiwanie na porcie), a system operacyjny nie blokuje tego portu.

Jeśli ustawisz port niestandardowy i jest on niedostępny, ESET Bridge użyje portu domyślnego, a konsola internetowa ESET PROTECT wyświetli alert.

Jeśli port domyślny jest niedostępny, konsola internetowa ESET PROTECT wyświetli alert: Serwer proxy ESET Bridge nie działa.

 

Uwierzytelnianie — domyślnie nie ma uwierzytelniania serwera proxy. Aktywuj przełącznik i wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby włączyć uwierzytelnianie.


note

Możesz ustawić dowolną Nazwę użytkownika i Hasło w zależności od swoich preferencji. ESET Bridge 1 nie obsługuje logowania do usługi Active Directory.

 

Szczegółowość dziennika śledzenia — wybierz poziom szczegółowości dziennika śledzenia z menu rozwijanego: 0 (wyłącz wylogowywanie), Debuguj, Informacje (domyślnie), Ostrzeżenie, Błąd, Krytyczny.

 

policy_settings_general

 

Pamięć podręczna

Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB) — wartość domyślna i zalecana to 5000. Jeśli rozmiar pamięci podręcznej przekroczy ustawiony próg maksymalny, najstarsze buforowane dane zostaną usunięte.

 


note

Jeśli maksymalny rozmiar pamięci podręcznej ustawiony w profilu jest większy niż dostępne wolne miejsce na partycji z plikiem pamięci podręcznej, konsola internetowa ESET Bridge wyświetli alert i ESET Bridge użyje domyślnego rozmiaru pamięci podręcznej.

 

Minimalna ilość wolnego miejsca (MB) — wartość domyślna to 1000. Jeśli wolne miejsce spadnie poniżej ustawionego progu minimalnego, najdawniej buforowane dane zostaną usunięte.


important

Zalecamy, aby nie ustawiać wartości Minimalna ilość wolnego miejsca na mniej niż 1000 (1 GB), ponieważ może to doprowadzić do usunięcia już zbuforowanych danych i pogorszenia wydajności pamięci podręcznej.

Jeśli minimalna ilość wolnego miejsca ustawiona w polityce jest wyższa niż dostępne wolne miejsce na partycji z plikiem pamięci podręcznej, konsola internetowa ESET Bridge wyświetli alert i ESET Bridge użyje domyślnej minimalnej ilości wolnego miejsca.

 

Buforuj ruch HTTPS — aktywuj przełącznik, aby włączyć buforowanie ruchu HTTPS.


warning

Tylko najnowsze produkty zabezpieczające firmy ESET obsługują buforowanie ruchu HTTPS. Zobacz obsługiwane produkty.

 

Certyfikat HTTPS — dodaj lub zmień certyfikat równorzędny wymagany do buforowania ruchu HTTPS.


important

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS. Ustawienia polityk ruchu HTTPS nie mają zastosowania do programu ESET PROTECT Cloud.

 

Włącz niestandardowy katalog pamięci podręcznej — domyślnie ESET Bridge przechowuje pliki pamięci podręcznej w katalogu %PROGRAMDATA%. Aktywuj przełącznik i wpisz Katalog niestandardowy pamięci podręcznej, aby przechowywać pliki pamięci podręcznej w katalogu niestandardowym.

policy_settings_cache

 


important

Po zastosowaniu niestandardowej polityki pamięci podręcznej musisz ponownie uruchomić usługę ESET Bridge.

Upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania wstępne przed zastosowaniem polityki z niestandardową pamięcią podręczną:

Niestandardowy katalog pamięci podręcznej istnieje na dysku.

Użytkownik (NETWORK_SERVICE w systemie Windows lub eset-bridge Linux) ma prawa dostępu do katalogu. W systemie Linux użyj tego polecenia Terminal, aby nadać prawa dostępu: sudo chown -R eset-bridge:eset-bridge <cache_path_dir> (zastąp <cache_path_dir> niestandardowym katalogiem pamięci podręcznej).

Jeśli ustawisz niestandardową ścieżkę pamięci podręcznej w polityce ESET Bridge, a katalog nie istnieje lub nie ma do niego praw dostępu:

Konsola internetowa ESET PROTECT powiadomi użytkownika, że ustawienie jest niewłaściwe.

ESET Bridge wyzwoli uruchomienie mechanizmu rezerwowego z domyślną ścieżką pamięci podręcznej.

 

6.Kliknij przycisk Przypisz i przypisz komputer, na którym działa ESET Bridge jako obiekt docelowy polityki.

7.Kliknij przycisk Zakończ lub kliknij przycisk Podsumowanie, aby wyświetlić przegląd polityk, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Zażądaj zastosowanej konfiguracji ESET Bridge, aby zobaczyć bieżącą konfigurację ESET Bridge.