Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania (w dalszej części nazywane „Warunkami”) stanowią umowę między firmą ESET, spol. s r. o., z siedzibą na Słowacji pod adresem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego dla okręgu Bratislava I, w sekcji Sro pod numerem 3586/B, numer w rejestrze przedsiębiorców: 31333532 („ESET”, „Dostawca”) a użytkownikiem, osobą fizyczną lub prawną („Ty”, „Licencjobiorca”), która korzysta z konta w celach administrowania ESET Business Account oraz która korzysta z usług online należących do lub świadczonych przez ESET („Konto”), które są wyszczególnione w stosownej dokumentacji dostępnej w Pomocy online ESET („dokumentacja”). Jeśli Licencjobiorca korzysta z Konta w imieniu organizacji, akceptuje niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji oraz gwarantuje, że ma odpowiednie uprawnienia, aby zobowiązać tę organizację do przestrzegania tych Warunków. W takim przypadku określenie „Licencjobiorca” i „Użytkownik” odnosi się do tej organizacji. Należy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Odnoszą się one również do usług udostępnianych przez firmę ESET za pośrednictwem Konta lub w związku z nim. Szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych usług nieobjęte niniejszymi Warunkami omówiono w ramach każdej z usług, przy czym ich zaakceptowanie stanowi część procesu aktywacji usługi.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Konto zapewnia dostęp do usług udostępnianych przez firmę ESET. Do rejestracji i używania Konta oraz do konfiguracji i konserwacji usług dostępnych za jego pośrednictwem jest wymagane imię i nazwisko Licencjobiorcy, nazwa firmy, kraj, prawidłowy adres e-mail, numer telefonu, dane licencyjne oraz dane statystyczne. Niniejszym Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie danych i przesyłanie ich na serwery Dostawcy lub serwery jego partnerów. Celem takiego postępowania jest zapewnienie funkcjonalności i autoryzacja użycia Oprogramowania, a także ochrona praw Dostawcy. Po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki Dostawca lub jego lokalni partnerzy dystrybucyjni będą uprawnieni do gromadzenia, przekazywania, przetwarzania i przechowywania istotnych danych identyfikujących Licencjobiorcę w celach związanych z pomocą techniczną, realizacją niniejszych Warunków, a także komunikacją biznesową i marketingową. Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z Konta wyłącznie w sposób i w celach określonych w niniejszych Warunkach, warunkach poszczególnych usług i dokumentacji.

Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa swojego Konta ESET i poświadczeń potrzebnych do zalogowania się na nim. Firma ESET nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Licencjobiorcę ze wspomnianego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie działania związane z użytkowaniem Konta bez względu na to, czy uzyskano ich zatwierdzenie. W razie naruszenia zabezpieczeń Konta Użytkownik powinien natychmiast powiadomić Dostawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i praw Licencjobiorcy jako podmiotu danych zawiera Polityka prywatności.

Polityka właściwego użytkowania

Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń technicznych określonych w dokumentacji. Licencjobiorca zgadza się korzystać z Konta i jego funkcji w sposób, który nie ograniczy dostępu do tych usług innym użytkownikom. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług udostępnianych konkretnym użytkownikom w celu zapewnienia możliwości korzystania z nich jak największej liczbie użytkowników. Ograniczenie zakresu usług może również oznaczać całkowitą blokadę funkcji Konta oraz usunięcie danych i informacji.

Lokalizacja

Dostawca może zezwolić Licencjobiorcy na wybór z dostępnych lokalizacji hostingowych dla Konta, w tym zalecanej lokalizacji wybranej przez Dostawcę. Licencjobiorca zgadza się, że wybór lokalizacji innej niż zalecana może wpłynąć na sposób korzystania z usługi. Zależnie od wybranej lokalizacji, zastosowanie mogą mieć Umowa o ochronie danych zawarta w Aneksie nr 2 do niniejszej Umowy oraz Standardowe klauzule umowne zawarte w Aneksie nr 3 do niniejszej Umowy. ESET zastrzega sobie prawo do zmiany określonej lokalizacji w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia w celu ulepszania usług świadczonych przez ESET zgodnie z preferencjami użytkownika w zakresie lokalizacji (np. Unia Europejska).

Oprogramowanie

Prawa autorskie do wszystkich dostępnych w witrynach powiązanych z Kontem elementów oprogramowania (dalej zwanych „Oprogramowaniem”) należą do firmy ESET lub jej odpowiednich dostawców bądź mogą być przez nich egzekwowane. Z Oprogramowania można korzystać tylko zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego (w dalszej części nazywaną „Umową EULA” od angielskiego End User License Agreement). Umowa EULA jest dostarczana razem z Oprogramowaniem lub stanowi jego składnik. Oprogramowania dostarczanego z Umową EULA nie można instalować bez wyrażenia przez Użytkownika zgody na warunki Umowy EULA. Inne informacje dotyczące licencji, praw autorskich, dokumentacji oraz znaków towarowych zamieszczono w Informacje prawne.

Ograniczenia

Licencjobiorca nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Konta, jak również nie może tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Konta. Korzystając z Konta, Licencjobiorca musi przestrzegać następujących ograniczeń:

(a) Licencjobiorca nie może używać, modyfikować, tłumaczyć ani odtwarzać Konta bądź przekazywać praw do korzystania z Konta lub jego składników w sposób inny niż wyszczególniony w niniejszych Warunkach.

(b) Licencjobiorca nie może sprzedawać Konta, udzielać na nie podlicencji, oddawać go w użytkowanie, wypożyczać go innym osobom ani pożyczać go od innych osób, a także nie może używać Konta w celu świadczenia usług o charakterze dochodowym.

(c) Licencjobiorca nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Konta na drodze dekompilacji lub dezasemblacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie.

(d) Licencjobiorca zobowiązuje się używać Konta w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają zastosowanie do Konta ze względu na właściwość terytorialną Licencjobiorcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE KONTO W STANIE TAKIM, W JAKIM ZOSTAŁO MU ONO DOSTARCZONE, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA. ANI DOSTAWCA, ANI JEGO LICENCJODAWCY CZY PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI WŁAŚCICIELE STOSOWNYCH PRAW AUTORSKICH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJĄ, ŻE KONTO NIE BĘDZIE NARUSZAĆ PRAW PATENTOWYCH, PRAW AUTORSKICH, PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ANI INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH. ANI DOSTAWCA, ANI ŻADNA INNA STRONA NIE GWARANTUJĄ, ŻE FUNKCJE KONTA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY LUB ŻE DZIAŁANIE KONTA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I POZBAWIONE BŁĘDÓW. WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBÓR KONTA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW LICENCJOBIORCY ORAZ ZA JEGO UŻYCIE I ZA WYNIKI TEGO UŻYCIA, A TAKŻE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z TEGO DOBORU I UŻYCIA SPOCZYWAJĄ NA LICENCJOBIORCY.

Brak innych zobowiązań. W niniejszych Warunkach określono wszystkie zobowiązania Dostawcy i jego licencjodawców.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA, ANI DOSTAWCA, ANI JEGO PRACOWNICY CZY LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW LUB DANYCH, SZKODY MAJĄTKOWE LUB OBRAŻENIA CIAŁA, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, UTRATY DANYCH HANDLOWYCH CZY JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, GOSPODARCZE, MORALNE LUB WYNIKOWE, JAK RÓWNIEŻ NIE BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG ANI POKRYWAĆ RÓŻNIC MIĘDZY CENAMI KONTRAKTOWYMI A CENAMI TRANSAKCJI. ZASTRZEŻENIE OKREŚLONE W POWYŻSZYM ZDANIU MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWSTANIA SZKODY I NA TO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE UMOWY, PRZEPISÓW O CZYNACH NIEDOZWOLONYCH, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZANIEDBAŃ CZY NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE ORAZ CZY ZOSTAŁO ONO ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, CZY Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA KONTA. ZASTRZEŻENIE TO MA ZASTOSOWANIE TAKŻE WÓWCZAS, GDY DOSTAWCA LUB JEGO LICENCJODAWCY BĄDŹ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA DANEJ SZKODY. W PRZYPADKU JURYSDYKCJI, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ, LECZ DOPUSZCZAJĄ JEJ OGRANICZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, JEGO PRACOWNIKÓW, LICENCJODAWCÓW LUB PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ DOSTAWCY.

Zgodność z przepisami o kontroli handlu

(a) Licencjobiorca nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania jakiejkolwiek osobie, nie będzie używać go w jakikolwiek sposób, ani też nie będzie uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach, które mogłyby spowodować, że firma ESET lub jej spółki holdingowe, spółki zależne oraz spółki zależne dowolnych z jej spółek holdingowych, jak również podmioty kontrolowane przez jej spółki holdingowe (zwane dalej „Podmiotami stowarzyszonymi”), naruszyłyby przepisy o kontroli handlu, obejmujące:

i. wszelkie przepisy prawne, które kontrolują, ograniczają lub nakładają wymogi licencyjne na eksport, reeksport lub transfer towarów, oprogramowania, technologii lub usług, wydane lub przyjęte przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność (zwane dalej „Przepisami o kontroli eksportu”);

ii. wszelkie gospodarcze, finansowe (handlowe lub inne) sankcje, ograniczenia, embarga, zakazy importu lub eksportu, zakazy przekazywania funduszy lub aktywów bądź świadczenia usług, lub też równoważne środki nałożone przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność (zwane dalej „Przepisami o sankcjach”).

(b) Firma ESET ma prawo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub wypowiedzieć je ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

i. Gdy firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że Użytkownik naruszył lub może naruszyć postanowienie punktu (a) klauzuli dotyczącej zgodności z przepisami o kontroli handlu w niniejszych Warunkach; lub

ii. Gdy Użytkownik końcowy i/lub Oprogramowanie podlegają przepisom o kontroli handlu i w związku z tym firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków mogłoby spowodować, że firma ESET lub jej Podmioty stowarzyszone naruszyłyby przepisy o kontroli handlu lub byłyby narażone na negatywne konsekwencje wynikające z tych przepisów.

(c) Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane lub odczytywane jako nakłanianie bądź wymaganie od którejkolwiek ze stron działania lub powstrzymania się od działania (albo wyrażenia zgody na działanie lub powstrzymanie się od działania) w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o kontroli handlu, zabroniony przez te przepisy lub podlegający karze w związku z tymi przepisami.

Prawo właściwe i język

Wykładnią niniejszych Warunków jest prawo obowiązujące na terenie Słowacji. Użytkownik końcowy i Dostawca stwierdzają, że do niniejszych Warunków nie mają zastosowania reguły kolizyjne ani Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Licencjobiorca wyraźnie stwierdza, że wszelkie spory lub roszczenia względem Dostawcy wynikające z wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, jak również wszelkie spory lub roszczenia związane z użyciem Oprogramowania będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla okręgu Bratislava I. Licencjobiorca wyraźnie poddaje się jurysdykcji tego sądu.

W razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi nadrzędna jest zawsze wersja angielska, ponieważ to wersja angielska jest uznawana za oryginał.

Postanowienia ogólne

Firma ESET zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków oraz dokumentacji lub dowolnej ich części w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie odpowiednich dokumentów odzwierciedlające zmiany wprowadzone w obowiązującym prawie lub Koncie. Licencjobiorca będzie powiadamiany o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach przez Konto. Jeśli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na te zmiany, może anulować Konto. Do czasu anulowania konta po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zmian lub modyfikacji wprowadzanych w niniejszych Warunkach. Zachęcamy Licencjobiorcę do okresowego odwiedzania niniejszej strony w celu zapoznawania się z aktualną treścią niniejszych Warunków, które regulują sposób korzystania z Konta.

Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia należy kierować na adres: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.