Zasady ochrony prywatności

Firma ESET, spol. s r. o. z siedzibą pod adresem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bratysławy I w sekcji Sro, pozycja nr 3586/B, numer w rejestrze gospodarczym: 31333532 jako administrator danych (dalej "ESET" lub "my") pragnie zachować przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów. W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej "Użytkownik" lub "Ty") informacji na następujące tematy: W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej „Użytkownik końcowy” lub „Ty”) informacji na następujące tematy:

przetwarzanie danych osobowych,

poufność danych,

prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych

Usługi firmy ESET zaimplementowane w produkcie działającym w sieci WWW są przez nas świadczone zgodnie z Warunkami korzystania („Warunki korzystania”), ale niektóre z nich mogą wymagać szczególnej uwagi. Chcemy przekazać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych związanych z dostarczanymi przez nas produktami i usługami. Świadczymy różne usługi opisane w Warunkach korzystania i dokumentacji. Abyśmy mogli dostarczać nasze usługi, musimy gromadzić następujące informacje:

Do rejestracji i używania Konta oraz do świadczenia i konserwacji usług na mocy Warunków korzystania wymagane są: imię i nazwisko Użytkownika, nazwa firmy, kraj, prawidłowy adres e-mail, numer telefonu, dane licencyjne oraz dane statystyczne.

Informacje kontaktowe oraz dane zawarte w zgłoszeniach do pomocy technicznej mogą być wymagane w przypadku korzystania z usługi pomocy technicznej. W zależności od kanału komunikacji wybranego do kontaktu z nami możemy gromadzić: adres e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące licencji, szczegółowe informacje o produkcie lub opis zgłoszenia do pomocy technicznej. W celu usprawnienia świadczenia pomocy możemy poprosić Licencjobiorcę o dodatkowe informacje, takie jak wygenerowane pliki dziennika.

Użytkownik może przekazywać uwagi za pośrednictwem formularza internetowego. Aby zapewnić ciągłość tej korespondencji, może być wymagane podanie adresu e-mail oraz danych dotyczących licencji i liczby zarządzanych urządzeń.

Dodatkowe dane mogą być wymagane w celu uzyskania dostępu do innych usług na mocy określonych warunków i określonej Polityki prywatności. Użytkownik końcowy zostanie powiadomiony o zbieraniu danych oraz wszystkich warunkach podczas aktywacji usługi.

Poufność danych

ESET jest firmą działającą na całym świecie za pośrednictwem powiązanych podmiotów lub partnerów w ramach naszej sieci dystrybucji, usług i pomocy technicznej. Przetwarzane przez nas informacje mogą być przesyłane między nami a naszymi partnerami oraz spółkami stowarzyszonymi z tytułu realizacji Warunków korzystania, na przykład świadczenia usług lub udzielania pomocy technicznej albo w celach rozliczeniowych. W zależności od lokalizacji użytkownika oraz usług, z których korzysta, konieczne może być przesłanie danych użytkownika do kraju, w którym nie obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca odpowiedniej ochrony danych. Jednakże nawet w takim przypadku każde przesłanie informacji podlega przepisom dotyczącym ochrony danych i odbywa się tylko w razie konieczności. W każdym przypadku, bez wyjątków, muszą być ustanowione standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne lub inne odpowiednie zabezpieczenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuścić do dłuższego przechowywania danych, niż jest to konieczne podczas świadczenia usług na mocy Warunków korzystania. Okres przechowywania przez nas danych może być dłuższy niż okres ważność licencji użytkownika. Ma to umożliwić użytkownikowi łatwe i wygodne odnowienie licencji. Zminimalizowane i spseudonimizowane statystyki oraz inne dane mogą być dalej przetwarzane do celów statystycznych.

Firma ESET stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność przetwarzanych systemów i usług. W przypadku naruszenia ochrony danych zagrażającego prawom i wolnościom Użytkownika końcowego jesteśmy jednak gotowi do powiadomienia o tym fakcie organów nadzorczych oraz właścicieli danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Firma ESET podlega prawu słowackiemu i obowiązują ją przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych. Zgodnie z warunkami zapisanymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, każdemu właścicielowi danych przysługują następujące prawa:

prawo do uzyskania wglądu w swoje dane osobowe gromadzone przez firmę ESET;

prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe (Użytkownik końcowy ma także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych);

prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych;

prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych;

prawo do wniesienia skargi;

prawo do przeniesienia danych.

Uważamy, że wszystkie przetwarzane przez nas informacje są cenne oraz niezbędne z punktu widzenia naszego uzasadnionego interesu, tj. dostarczania klientom usług i produktów.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa przysługującego mu jako osobie, której dane dotyczą, a także w przypadku pytań lub wątpliwości, użytkownik może przesłać do nas wiadomość na adres:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk