Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia

Na ekranie Ustawienia można ustawić różne powiadomienia, określić, które pliki licencyjne (licencje offline i dla starszych wersji) będą dostępne do pobrania, włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla wszystkich użytkowników, a także usunąć konto ESET Business Account (EBA).

eba_settings_0

Alerty

Blisko wygaśnięcia — generowanie alertu dla licencji w przypadku zbliżania się do wygaśnięcia (30 dni lub mniej). W przypadku usunięcia zaznaczenia pola wyboru Alert stan alertu nie podstawia się na ekranie Alerty. Aby włączyć powiadomienia e-mail dla tego typu alertów, zaznacz najpierw pole wyboru w kolumnie Alert, a następnie zaznacz pole wyboru w kolumnie Poczta e-mail.

Blisko nadużycia — generowanie alertu dla licencji w przypadku zbliżania się do nadużycia (90% używane). Aby włączyć powiadomienia e-mail dla tego typu alertów, zaznacz najpierw pole wyboru Alert, a następnie zaznacz pole wyboru Poczta e-mail.

Nadużycie — generowanie alertu dla nadużywanych licencji. Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Alert, nadużywane licencje nie będą podświetlone na czerwono na ekranie Licencja. Tylko liczba jednostek jest czerwona, a stan alertu nie jest wypełniany na ekranie Alerty.

Zarządzanie licencjami

Dezaktywuj stanowiska niepodłączone do ESET Business Account — jeśli ta opcja jest włączona, ustaw okres, po upływie którego licencje dystrybuowane z EBA i aktywne na urządzeniach punktów końcowych będą automatycznie dezaktywowane, jeśli nie nawiążą połączenia z serwerem aktywacji. Usługa odpowiedzialna za tę funkcjonalność uruchamiana jest co 12 godzin, o 12:00 i 0:00 czasu UTC.

Pokaż pliki licencji dla starszej wersji w przypadku produktów starszych niż wersja 6 — jeśli licencja umożliwia pobranie pliku licencji (.lic) i nazwy użytkownika / hasła, za pomocą tych danych można aktywować starsze wersje produktów.

Pokaż opcję pobierania dla plików licencji offline — jeśli licencja umożliwia pobranie pliku licencji offline (.lf), plik ten można użyć do aktywacji offline.

Zabezpieczenia

Wymagaj uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich użytkowników — w rozwiązaniu ESET Secure Authentication wprowadzany jest dodatkowy poziom zabezpieczeń podczas uzyskiwania dostępu do portalu EBA.

Zapomnij wszystkie zapamiętane urządzenia

Format daty

Ustaw format daty dla wszystkich użytkowników — menu rozwijane umożliwia wybranie formatu daty i godziny do wyświetlania w portalu ESET Business Account użytkowników EBA.

Zarządzanie kontem

Usuń ESET Business Account — Aby usunąć ESET Business Account:

1.Kliknij pozycję Usuń.

2.Wprowadź hasło dostępu do portalu EBA.

3.Kliknij przycisk Dalej.

4.Kliknij opcję Usuń konto .