Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiązanie użytkownika z lokacjami

Użytkownicy, którym przyznano uprawnienia Odczyt lub Zapis w kolumnie Dostęp do firmy, są automatycznie powiązani ze wszystkimi utworzonymi lokacjami. Użytkowników z uprawnieniami Brak dostępu można ręcznie powiązać z określonymi lokacjami.

Aby przypisać użytkownika do wielu lokacji:

1.Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami, kliknij wybranego użytkownika i z menu rozwijanego wybierz polecenie Edytuj.

2.W sekcji Dostęp do lokacji kliknij pozycję + Dodaj lokację.

3.Wybierz żądane lokacje i kliknij przycisk Potwierdź.

4.Określ uprawnienia dostępu do wybranych lokacji, wybierając pozycje Odczyt lub Zapis w menu rozwijanym w kolumnie Dostęp.

eba_add_user_sites_0

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Aby zmienić powiązanie lub uprawnienia dostępu użytkownika względem powiązanych lokacji:

1.Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami, kliknij wybranego użytkownika i wybierz polecenie Edytuj.

2.W sekcji Dostęp do lokacji zmień uprawnienie dostępu do wybranych lokacji lub kliknij ikonę kosza na śmieci, aby usunąć powiązanie określonej lokacji z użytkownikiem.

3.Kliknij przycisk Zapisz.